Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Muhbir gazetesi

Ali Suavi

İbret Gazetesi

Namık Kemal

Devir Gazetesi

Ahmet Mithat Efendi

Tercüman ı Hakikat Gazetesi

Ahmet Mithat Efendi

Bedir Gazetesi

Ahmet Mithat Efendi

Yurtdışında çıkan ilk gazete

Hürriyet - Namık Kemal ve Ziya Paşa

Tasviri Efkar gazetesi

Şinasi

Lehçetül Hakayık

Direktor Ali Bey

İlk resmi gazete

Takvimi Vakayi

İlk yarı resmi gazete

Ceridei Havadis

İlk özel gazete

Tercümanı Ahval

İlk şiir çevirisi

Tercumei Manzume Şinasi

Şinasinin kendi şiirlerini topladığı kitap

Müntebatı Eşar

İlk fabl çevirisini yapan

Şinasi

Şinasi atasözleri kitabı

Durubı Emsali Osmaniye

İlk makale

Şinasi - Tercümanı Ahval Mukaddimesi

Namık Kemal'in hangi türde eseri yoktur

Hikaye

İlk tarihi tiyatro

Namık Kemal Celaleddin Harzemsah

İlk eleştiri yazısı

Namık Kemal Lisani Osmani Hakkında Bazı.....

İlk eleştiri kitabı

Namık Kemal Tahribi Harabat

Magosa Hatıraları

Namık Kemal (anı)

Türk ed en büyük terkibi bend ve tercihi bend sanatçısı

Ziya Paşa

Ziya Paşa hangi eserde Divan ed savunur

Harabat

Ziya Paşa hangi makalesinde halk ed savunur

Şiir ve İnşa

Batılı anlamda ilk anı

Ziya Paşa Defteri Amal

Ziya Paşa 'nın şiirleri

Eşarı Ziya

Ziya Paşa 'nın şiirleri

Eşarı Ziya

Zafername

Ziya Paşa . Nazım nesir karışık. Ali paşa yı hicveder.

Hace-i Evvel

İlk öğretmen. Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendinin hangi türde eseri yoktur

Şiir türünde eseri yoktur

Felatun Bey ve Rakım Efendi

Ahmet Mithat Efendi

Dürdane Hanım roman

Ahmet Mithat Efendi

Hasan Mellah R

Ahmet Mithat Efendi

Hüseyin Fellah R

Ahmet Mithat Efendi

Letaifi Rivayet H (ilk hikaye kitabı)

Ahmet Mithat Efendi

Kıssadan Hisse H

Ahmet Mithat Efendi

Batılı anlamda ilk hikaye

Sami Paşazade Sezai - Küçük Şeyler

Avrupa'da Bir Cevelan (gezi)

Ahmet Mithat Efendi

Dekadanlar adlı makaleyi yazan

Ahmet Mithat Efendi Serveti Fünun'culari eleştirmek için

Şecerei Türki (tarih kitabı)

Ahmet Vefik Paşa

Lehçei Osmani (sözlük)

Ahmet Vefik Paşa

İlk yerli roman

Taaşuku Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami)

Taaşuku Talat ve Fitnat

Şemsettin Sami (ilk yerli roman)

İlk Türkçe sözlük

Kamusi Turki (Şemsettin Sami)

Kamusi Alam (ansiklopedi)

Şemsettin Sami

Göktürk Yazıtları ve Kutadgu Biligi Türkçe ye çeviren

Şemsettin Sami

İlk çeviri Roman

Yusuf Kamil Paşa Telemak (Fenelon'dan)

Zerreden şumusa kadar her şey şiire konu olabilir

Recaizade Mahmut Ekrem

İlk realist roman

Araba Sevdası recaizade

Takdiri Elhan eleştiri

Recaizade Mahmut Ekrem

Talimi Edebiyat (Ed. Kitabı)

Recaizade Mahmut Ekrem

Muhsin Bey H

Recaizade Mahmut Ekrem

Şemsa H

Recaizade Mahmut Ekrem

Çok Bilen Çok Yanılır (tiyatro)

Recaizade Mahmut Ekrem

Atala (Tiyatro)

Recaizade Mahmut Ekrem

Vuslat (tiyatro)

Recaizade Mahmut Ekrem

Nağmei Seher Ş

Recaizade Mahmut Ekrem

Pejmurde Ş

Recaizade Mahmut Ekrem

Yadigarı Şebab Ş

Recaizade Mahmut Ekrem

Zemzeme Ş

Recaizade Mahmut Ekrem

Nijat Ekrem Ş

Recaizade Mahmut Ekrem

Şairi Azam

Abdülhak Hamit Tarhan (Tan 2)

Abdülhak Hamit Tarhan hangi türde eseri yoktur

Roman ve hikaye yok. Şiir ve tiyatrosu var.

İlk pastoral şiir

Sahra Abdülhak Hamit Tarhan

Serbest şiirin ilk örneği

Validem Abdülhak Hamit Tarhan

Hece ölçüsü ile yazılan ilk tiyatro

Nesteren Abdülhak Hamit Tarhan

Aruz ölçüsü ile yazılan ilk tiyatro

Eşber Abdülhak Hamit Tarhan

Makber Ş

Abdülhak Hamit Tarhan

Hacle Ş

Abdülhak Hamit Tarhan

Ölü Ş

Abdülhak Hamit Tarhan

Bunlar O'dur Ş

Abdülhak Hamit Tarhan

Sabru Sebat T

Abdülhak Hamit Tarhan

Tarık T

Abdülhak Hamit Tarhan

Duhteru Hindu T

Abdülhak Hamit Tarhan

Maceraı Aşk T

Abdülhak Hamit Tarhan

Lugatı Naci

Muallim Naci

İlk köy şiiri

Köylü Kızların Şarkısı Muallim Naci

Istılahı Edebiye (ed kitabı)

Muallim Naci

Ateşpare

Şiir Muallim Naci

Şerare

Şiir Muallim Naci

Firuzan

Şiir Muallim Naci

Sünbüle

Şiir Muallim Naci

İlk psikolojik roman denemesi

Zehra Nabizade Nazım (tan 2)

İlk köy romanı

Karabibik Nabızade Nazım

Sergüzeşt

Samipaşazade Sezai

Küçük Şeyler

Hikaye Samipaşazade Sezai

Batılı anlamdaki ilk hikaye

Küçük Şeyler

Batılı anlamda ilk günlük

Seyahat jurnali Direktör Ali bey

İlk mizahi sözlük

Lehçetül Hakayık Direktör Ali Bey

Kokona Yatıyor

Tiyatro Direktör Ali Bey

Ayyar Hamza

Tiyatro Direktör Ali Bey

Edebiyatımızda ilk hikaye

Letaifi Rivayet Ahmet Mithat Efendi

Şinasinin hangi türde eseri yotur

Roman ve Hikaye

Hace-i Evvel

İlk öğretmen. Ahmet Mithat Efendi