Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mükerinosz fáraó és felesége, 4. dinasztia


http://arthistoryresources.net/menkaure/menkauredescription.html
139.5 cm


(Museum of Fine Arts, Boston)


ie. 2548-2530

Villard de Honnecourt: épületszobrok mintái


vázlatkönyv


http://hu.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Honnecourt
1230 körül

Polükleitosz: Lándzsavivő (doryphoros)


a képen egy márvány másolat az iu. 1. szból


http://en.wikipedia.org/wiki/Doryphoros
a kánon


ie. 440 k. (eredeti)

Müron: Diszkozvető (discobolos)


a képen látható egy márvány másolat
ie. 450 körül (eredeti)Kurosz szobor Volomandráról (Görögo.)


kb. 180 cm magas
ie. 550 k.

Koré szobor ión ruhában, az athéni Akropoliszról.


https://klimtlover.wordpress.com/ancient-greece/archaic-period/
ie. 520 k.

Laokoon csoport.


alkotók: a rodoszi Hagészandrosz, Athénodórosz és Polüdórosz.


http://en.wikipedia.org/wiki/Laoco%C3%B6n
ie. 2. század

Rodin: Lépő ember ('L'homme qui marche')


bronz


http://en.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Man
torzó


1878-79

Boccioni: Folytonossági formák térben, vagy a térbeli folytonosság egyesített formái
1913

Giacometti: Lépő ember ('L'homme qui marche')


bronz
1960

Bernini: Apolló és Daphné


márvány


Galleria Borghese, Roma
történetmesélés körbejárva


1622-25

Michelangelo: Haldokló rabszolga
nonfinito


márvány
1514-15

Praxitelész: Knidoszi Aphrodité.
Az eredeti ie. 4. századból való,


a képen látható márvány másolat iu. 2. századi

Borjúvivő (moschophoros)


márvány
ie. 570-60