Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back

der Umsatz, die Umsätze

pénzügyi forgalom

durch|brechen, brach, h gebrochen

áttör, kettétör

durchbrechen, brach, h gebrochen

utattör magának, erőszakosan nekimegy valakinek

durch|dringen, drang, h gedrungen

áthatol, átjut

durchdringen, drang, h gedrungen

befolyásol

durch|fahren, fuhr, ist gefahren

keresztülmegy, áthalad

durchfahren, fuhr, ist gefahren

átjár valakit valami

durch|laufen, lief, ist gelaufen

keresztülfut átfut

durchlaufen, lief, ist gelaufen

elvégez, befejez

durch|schauen, h

átnézni valamit

durchschauen, h

átlátni valakit, valamit

über|gehen in + A, ging, i gegangen

átmegy valamibe, megváltozik

übergehen + A, ging, i gegangen

mellőz valamit

über|setzen, i

átszállít, átvisz valahova

übersetzen, i

lefordít

über|springen, sprang, i gesprungen

átugrik

überspringen, sprang, i gesprungen

kihagy, átugrik

über|stehen, stand, h gestanden

kiáll valami (fizikailag magasabban van)

überstehen, stand, h gestanden

átvészel, elvisel

über|treten zu + D, trat, i getreten

áttér valamire, átpártol valamihez

übertreten, trat, i getreten

megszeg

über|werfen, warf, h geworfen

átdob

sich überwerfen, warf, h geworfen

összeveszik valakivel

unter|graben+A, grub, h gegraben

valamit aláás vlaminek

untergraben, grub, h gegraben

aláás valamit (pl tervet)

unter|halten, hielt, h gehalten

alátart

unterhalten, hielt h gehalten

eltart, fenntart

sich unterhaltem, hielt h gehalten

szórakozik, beszélget

unter|stellen, h

aláálít vlamit valaminek

unterstellen+D, h

ráfog valamire valamit

unter|ziehen+A, zog, h gezogen

alá vesz valamit (pl ruha)

sich unterziehen

aláveti magát valaminek

sich um|blicken, h

hátranéz, hátrapillant

um|graben+A, grub, h gegraben

felásni

um|formen, h

átalakít

um|rennen, rannte, i gerannt

futásban leelőz

umschwärmen, h

körülrajong

umarmen, h

körülölel, átkarol

um|fallen, fiel, i gefallen

elesik, felborul

umrungen, h

megkerül

um|betten, h

átágyaz

umwickeln, h

körbepójáz

um|stimmen, h

áthangol

um|fahren, fuhr, h gefahren

elüt valakit, elgázol

umfahren, fuhr, h gefahren

megkerül

um|fliegen, flog, i gefliegen

felborul

umfliegen, flog, i gefliegen

körberepül

um|gehen, ging, i gegangen mit+D

bánik valamivel valahogy

umgehen, ging, i gegangen

valamit megkerül (gyalog)

um|reißen, riess, h gerissen

feldönt, felborít

umreißen, riess, h gerissen

körvonalaz, felvázol

um|schreiben, schrieb, h geschrieben

átír

umschreiben, schrieb, h geschrieben

más szóval mond, körbeír

um|stellen, h

átállít

umstellen, h

valamit körbevesz falakkal