Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Han har spelat på flera teaterscener.
Han har ( ) på flera teaterscener.
uppträtt /uppträder III. (舞台等に)現れる、振舞う
Vägen är inte slät.
Vägen är ( ).
ojämn
De är någonstans i huset.
De ( ) någonsans i huset.
befinner sig /-finner -fann -funnit
Att det finns råttor är ett problem.
( ) av råttor är ett problem.
Förekomsten /förekomst s3.
När och var hände det?
När och var ( ) det?
inträffade /I.
Läs texten längre ner på papperet!
Läs ( ) text!
nedanstående
Han har skrivit många artiklar.
Han har skrivit ( ) artiklar.
åtskilliga /adj. 色々の、種々の
Det vill jag bestämt säga.
Det ( ) jag.
påstår /-står -stod -stått behaupten 主張する
Han svarar för att det blir gjort.
Han har ( ) för att det blir gjort.
ansvar /-et -0 die Verantwortung
Jag är här i hans ställe.
Jag ( ) honom.
ersätter /-sätter -satte -satt ersetzen