Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back

MAMMA, MOR

äiti

PAPPA, FAR

isä

KUSIN

serkku

BROR

veli

SYSTER

sisar

SYSKON

sisarus

FARMOR

isänäiti

FARFAR

isänisä

MORMOR

äidinäiti

MORFAR

äidinisä
FöRäLDRAR

vanhemmat
STORFöRäLDRAR

isovanhemmat

FAMILJEN

perhe
SLäKT

suku

SLäKTING

sukulainen

SON

poika

DOTTER

tytär

BARN

lapsi

SAMBO

avopuoliso

STYVMOR

äitipuoli

STYVFAR

isäpuoli

HALVBROR

velipuoli

HALVSYSTER

sisarpuoli

GIFT

naimisissa

OGIFT

naimaton

FASTER

täti (isän sisko)

FARBROR

setä

MORBROR

eno

MOSTER

täti (äidin sisko)

FRU

rouva

MAN

aviomies