Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Trafiksignaler

Rött sken betyder stoppRött och gult betyder att växling till grönt strax kommer att ske. Du får inte passera förrän den är grön.Grönt betyder du får köra.Gult fast sken betyder att du ska stanna om det går göra en säker bromsning.Gult blinkande är varningsljus. Trafikregleringen i korsningen är ur funktion. Anvisning enligt vägmärken gäller.


Rangordning

1 Polismans tecken


2 trafiksignal


3 vägmärke


4 Regler

Körfält

När det finns flera körfält är det viktigt att du i god tid vet vart du ska köra. Om du valt fel körfält är det bättre att fortsätts och vänds på lämplig plats.

Kollektivkörfält

Cyklister och moped klass 2 får också köra här.


För fortsätta rakt fram i korsning trots körpil. Dock endast de som kommer från kollektivkörfältet.

Reversibelt körfält

Vändbart körfält, trafikeras i två rikningar styrs med trafiksignal

Placering körfält

Om högsta hastighet är 70km/h


Välj körfält som passar bästVid fyra körfält eller fler får du inte köra på vänster om mitten.Har körbanan tre körfält får du inte köra längst till vänster. Ej om enkelriktat.Håll avstånd framåt.


Häftiga inbromsningar och accelerationen ökar bränsleförbrukningen och avgasmängden.Undvik att körs jämsides med bussar och lastbilar i svängar.Körfältsbyte

Gör i god tid innan korsning.


Hjälp till medtrafikanter om den vill in genom att öka avståndet till framförande.


Gator med 70km/h lr lägre ska du stanna kvar i ditt körfält.


Byt endast om du ska stanna, sväng i korsning eller köra om.


Blixtlåseprincipen

I situationer med mycket trafik och litet utrymma där ex två körfält går till ett, kör varannan bil.

Omkörning i stadstrafik, samt var det är förbjudet

Max 70kmh väg kan du köra om på båda sidor, detta för att minska antalet körfältsbyten.Förbjudet att köra om:


Om det inte kan ske utan fara.


Om det finns mötande trafik i körfältet.


Om en bakomvarande påbörjar en omkörning av dig


På vänster sida om framförvarande ger tecken för vänstersväng.Före järnvägskorsning som saknar bommar eller trafikljus. Dock tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.Före eller på obevakat övergångsställe eller cykelöverfart.Före korsning där högerregeln gäller.


.
När du inte kan komma tillbaka på höger sida, ex bilkö.Undantag; om tvåhjuliga fordon visar att hen ska till vänster kan man köra om på höger sida


.Undantag; om tvåhjuliga fordon visar att hen ska till vänster kan man köra om på höger sida


Undantag; om tvåhjuliga fordon visar att hen ska till vänster kan man köra om på höger sidaFlera körfält

Förbjudet att köra om på gator i vardera riktning om före eller på övergångsställe eller cykelöverfart.Du för passera med låg fart om du kan stanna ifall någon korsar körbanan på övergångsstället eller cykelöverfarten när:


Det är köbildning i alla körfält


När körfälten har körfältsvägvisare för olika ändamål.


När övergångsstället är i anslutning till en korsning.

Omkörning av spårvagn och vägmaskin

Du får inte köra om en spårvagn strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller ett obevakat cykelöverfartEtt fordon som används i samband med vägarbete får du passera på den sida som är mest lämplig.