Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

utse

välja

betydligt

begripligt; considerably

ganska

relativt

åsikt

ståndpunkt, synpunkt

ske

hända

medknsla

empati, inlevelse

fresta

locka; tempt (starkt)

slippa

inte behöva

krog

restaurang (med alkohol)

anlända (till)

komma fram (till ett land)

umgänge

vänner och bekanta

usel

mycket dålig

åtgärd

handling; steps/measures

ägna sig åt

lägga ner energi på, syssla med; spend time on

ingå

bli en del av, börja äktenskap

visst

uppenbart

iaktta

observera

bestå av

consist of; vara gjord av

bekänna

erkänna på ett religiös sätt

hålla reda på

kontrollera; keep track of