Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Yttrande

begrepp

I själva verket

egentligen

företeelse

fenomen

succe

framgång

lyfta fram

framhålla (emphasize)

komma loss

frigöra sig

burdus

klumpig (som man uttrycker sig)

Ytterligare

ett/ett till

avslag

nekande svar

hövlig

artig

undvika

avstå från

diffus

oklar, obestämt

nedlåtande

överlägsen

en hel del

ganska mycket

hävda

påstå

fruntimmer

kvinna

ideligen

ofta

ängslig

orolig

briljera

skryta (brag)

utpräglad

markant, tydlig

konsensus

samsyn

blyg

hämmad

förmodligen

antagligen