• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Hello

ជំរាបសួរ (formal)


jṃ rabsuor


សួស្ដី (informal)


suosdi

jUṃ

I'm happy to meet youខ្ញុំសប្បាយចិត្ត


xñóṃ sbbaycítt


បានជួបលោក/អ្នក


ban juob laok/n·k

^nEAk

How are you?

សុខសប្បាយ​ទេ


sóx sbbay ţe

socks to buy

sorry

សុំ ទោស


sóṃ ţaos

never mind

មិន​ អី​ ទេ


mín ·i ţe

^Ai

excuse me

អត់ ទោស


·'t ţaos

^Oť

thank you very much

អរគុណ​ច្រើន


·r qóń creun

^Or

you're very kind

មាន ​ចិត្ត ល្អ ណា


man cítt l· ńa

l^AOR

I like Khmer people

ខ្ញុំ ចូលចិត្ត បង អូន ខ្មែរ


xñóṃ colcítt bg ·on xmaercolcítt like

where are you going?

​ទៅ ​ណា


ţw ńa

have you eaten yet?

ញ៉ាំ បាយ ហើយ ឬ នៅ


ñ:aṃ bay heuy (ŗ) nw

ñ:aṃ eat


bay rice

see you again tomorrow

ជួប គ្នា ថ្ងៃ ស្អែក ទៀត


juob qna ŧgei s·aek ţietjuob meet


qna each other

take good care

សុខ សប្បាយតាម​ ផ្លូវ


sox sbbay tam flovsox healthsbbay happyflov street

good luck for you

សូម​ អីមានសំ ណាង ល្អស


som ·i man sṃńag l·s

^Ai


l^AORs

good bye

ជំរាប លា​ (formal)

jṃ rab la

លា​ហើយ (informal)


la heuy

jUṃ

zero

សូន្យ


sony (sorn)

one

មួយ


muoy (moo-ay)

#VN muoi (ten)

two

ពីរ


pir (bpee)

three

បី


bi (bay)

#VN ba

four

បួន


buon (boo-un)

#VN bon

five

ប្រាំ


braṃ (bprum)

six

ប្រាំ មួយ


braṃ muoy

seven

ប្រាំពីរ


braṃ pir/ aṃpel

10

ដប់


d'b (dop)

11

ដប់ មួយ


d'b muoy

twenty

ម្ភៃ


mpei (m'pay)


thirty

សាម សិប


sam síb (saam seup)

#JP san three

forty

សែ សិប


sae síb (sai seup)

#JP shi four

fifty

ហា សិប


ha síb (haa seup)

sixty

ហុក សិប


hók síb (hok seup)

#JP roku six

seventy

ចិត សិប


cít síb (jeut seup)

#JP shichi seven

eighty

ប៉ែត សិប


b:aet síb (bpait seup)

#r.w. eight

ninety

កៅ សិប


kw síb (gao seup)

#JP ku

100

(មួយ) ​រយ


(muoy) ry

rOy

1000

(មួយ) ពាន់


(muoy) pa'n (bpoa-un)

pOan'

10 000

(មួយ) ​ម៉ឺន


(muoy) m:un (meun)

100 000

(មួយ​) សែន


(muoy) saen (sain)
OR d'b m:un

million

(មួយ​)លាន


(muoy) lien (lee-un)

#S.L. million

what's your name?

លោក​ ឈ្មោះ​ អ្វី​


laok çmaoḥ ·vimy name is ...

ខ្ញុំ ឈ្មោះ​ ...


xñóṃ çmaoḥ ...

where are you from?

លោក​ ​មក ពី ណា


laok mk pi ńa

mk come


pi from


ná where

I come from ...

ខ្ញុំមក ពី ...


xñóṃ mk pi ...how much (is this)?

(អ នេះ) ថ្លៃប៉ុន្មាន


(·neḥ) ŧlei b:ónman

: changes m to A-consonant

I take one

ខ្ញុំ យក មួយ


xñóṃ yk muoy

yOk

where do you stay?

អ្នក ​ស្នាក់ នៅ​ ឯណា​


n·k sna'k nw aeńa

nEAk

I stay at the Royal hotel

ខ្ញុំ ស្នាក់ នៅ សណ្ឋាគារ រ៉ូយ៉ាល់


xñóṃ sna'k nw sńda qar r:oy:a'l

can I see you tomorrow?

ជួប គ្នា ស្អែក បាន​ ទេ


juob qna s·aek ban ţe

ban ţe .. right?

yes

បាន


ban

no

មិន​ បាន​ ទេ


mín ban ţe

where?

នៅ​ (ឯ)ណា​


nw (ae)ńa

where is the bathroom?

បន្ទប់ទឹក​នៅឯណា​?


bnţ'b ţúk nw aeńa

bnţUb'

what?

ស្អី អី អ្វី​


s·i ·i ·vi

sAi

Ei


AvWEi

what's this?

ថា នេះ ជា អ្វី​


ŧa neḥ ja ·vi

AvWEi

ŧa tell

what time is it?

ម៉ោង​ប៉ុន្មាន ហើយ


m:aog b:ónman heuy

why?

ហេតុអ្វី


hetó·i hetó·vi

hetóvWEi

when?

អង្កាល់


·gka'l

Agkal

also


kalńa


pelńa

since when?

ពី អង្កាល់


pi ·gkal

Agkal

how?

យ៉ាងណា


y:agńa

who?

អ្នកណា


n·kńa

nEAk

what's this in khmer?

នេះ ខ្មែរ ថា ម៉េច


neḥ xmaer ŧa m:ec

what does ... mean?

មានន័យ ថា ម៉េច


mannáy ŧa m:ec

do you understand?

យល់ ទេ


y'l ţe

yUl'

I understand


I think that

យល់


y'l


យល់ថា


y'l ŧa

yUl

ŧa=tell


think that = i tell my understanding

I don't understand

ខ្ញុំ មិន យល់ ទេ


xñóṃ mín y'l ţe

can you speak english?

ថាអ្នក ចេះ និយាយ ភាសា អង់គ្លេស ទេ


ŧa n·k ceḥ níyay ᵽasa ·'gqles ţe^Ag'qles from #FR anglais

#ID bahasa

I can speak a little khmer

ខ្ញុំ ចេះ និយាយ ភាសាខ្មែរ បន្តិចបន្តួច


xñóṃ ceḥ níyay ᵽasa xmaer tíctíc

please speak slowly

សូម​ និយាយ មួយ មួយ


som níyay muoy muoy

មួយៗ = មួយ មួយ


muoy~ = muoy muoy

please say that again

សូម ​ថា ម្ដង ទៀត


som ŧa m​dg ţiet

mAdOg

I'm happy

ខ្ញុំ សប្បាយចិត្ត


xñóṃ sb​baycít​t

I'm hungry

ខ្ញុំ ឃ្លាន បាយ


xñóṃ ᶍ​lan bay

bay = rice


#hungry S.L. clean

I'm thirsty

ខ្ញុំ ស្រេក ទឹក


xñóṃ s​rek ţúk

I'm exhausted

ខ្ញុំ អស់ កម្លាំង


xñóṃ ·'s km​laṃg

Aah

I'm sleepy

ខ្ញុំ ងងុយ ដេក


xñóṃ ggóy dek

#L.L. groggy


#VN ngu

I'm excited

ខ្ញុំ រំភើប ចិត្ត


xñóṃ rṃᵽeub cítt

I'm scared

ខ្ញុំ ខ្លាច


xñóṃ xlac

Clack

I (don't) like

ខ្ញុំ (មិន) ចូលចិត្ត


xñóṃ (mín) colcít​t

I don't feel quite well

ខ្ញុំ មិនស្ទើរ ស្រួល ខ្លួន


xñóṃ mín sţeur sruol xluon

quite = sţeur

I'm sick

ខ្ញុំ ឈឺ


xñóṃ çu

I have a headache

ខ្ញុំ ឈឺក្បាល


xñóṃ çu kbal

#ID kepala head

a cold

ផ្ដា សាយ


f​da say

I have a stomach ache

ខ្ញុំ ឈឺពោះ


xñóṃ çupaoḥ

I need to take medicine

ខ្ញុំ ត្រូវ ញ៉ាំ ថ្នាំ


xñóṃ trov ñ:aṃ ŧnaṃ

eat medicine

I want to see a doctor

ខ្ញុំ ចង់ ជួប គ្រូពេទ្យ


xñóṃ c'g juob qropeţy

#S.L. crumpet


hospital mnţirpeţy


cOg'

to go for a walk

ដើរ លេង


deur leg

contains "leg"

#S.L. darling

long time no see

បាត់ មុខ បាត់ មាត់


ba't móx ba't ma't

mOat

no problem

អត់មាន បញ្ហា ទេ


·'t man bñha ţe

អត់ អី


^t' ^i


it's nothing

wait a minute, please

សូមចាំ (ឈប់) មួយ ភ្លែត


som caṃ (ç'b) muoy ᵽ​laet

please = som


caṃ also means remember


çOb'


#VN cham=slow

come here

មក ​នេះ


mk neḥ

I don't know

ខ្ញុំ ​មិន ដឹង​ ទេ


xñóṃ mín dúg ţe

I'm joking

ខ្ញុំ ថាលេង


xñóṃ ŧa leg

pull LEG

I can't remember

ខ្ញុំ ​ចាំ មិន ​បាន​


xñóṃ caṃ mín ban

I'm sure

ខ្ញុំ ​ ដឹង​ ច្បាស់


xñóṃ dúg cba's

I'm busy

ខ្ញុំ រវល់


xñóṃ rv'l

let's go

តោះ​ ទៅ


taoḥ tw

táḥ let's

is it tasty?

ឆ្ងាញ់ ទេ


z​ga'ñ ţe

delicious

ឆ្ងាញ់


z​ga'ñ

the bill, please

គិត លុយ


qít lóy

this one

អានេះ


·aneḥ

#ID ini

that one

អានោះ


·anaoḥ

#JP ano

I want to ...(verb)

ខ្ញុំ ​ចង់


xñóṃ c'g ...

cOg

I want to buy medicine

ខ្ញុំ ចង់ ទិញ ថ្នាំ


xñóṃ c'g ţíñ ŧnaṃcOg

I want to go back home

ខ្ញុំ ចង់ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ


xñóṃ c'g trł'b ţw ftḥ víñ

trOłOb

ftEAḥ

Today what do you want to do?

ថ្ងៃ នេះ ចង់ធ្វើ អី


ŧgei neḥ c'g ťveu ·i

cOg

today I want to go out

ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ដើរ លេង


ŧgei neḥ xñóṃ c'g deur leg

#S.L. darling


cOg

I want ... (object)

ខ្ញុំ ចង់ បាន


xñóṃ c'g ban ...

cOg

I need to change money

ខ្ញុំ ត្រូវ ដូរ លុយ


xñóṃ trov dor lóy

I need to go to the bank

ខ្ញុំ ត្រូវ ទៅ ធនាគារ


xñóṃ trov tw ťnaqarťOnaqar


#S.L. tourniquet

I need ... (object)

ខ្ញុំ ត្រូវ ការ


xñóṃ trov kar ...here

ទីនេះ


ţineḥ

#ID sini


tinny


also អាយ ^ay (like VN)

there

ទីនោះ


ţinaoḥ

home

ផ្ទះ


fţḥ

ftEAḥ


patio


pattaya


parterre

(bath, bed) room

បន្ទប់ (ទឹក, គេង)


bnţ'b (ţúk, qeg)

bnţUb

hotel

សណ្ឋា គារ


sń​đaqar

market

ផ្សារ


f​sar

bazaar

bank

ធនាគារ


ťnaqar

ťOnaqar


#S.L. tourniquet

petrol station

ហាងចាក់សាំង


hag ca'k saṃg

#VN hang


ca'k inject

restaurant

ភោ ជនីយ ដ្ឋាន


ᵽaojniyd​đan
hag bay

pojnidan

post office

ប្រៃ សណីយ៍


b​reisńiy´

school

សាលារៀន


salarien

#FR,DE salle, saal


lesson = rien

hospital

មន្ទីរ ពេទ្យ


mn​ţir peţ​y

doctor qropeţy

embassy

ស្ថាន ទូត


s​ŧanţot

#S.L. standard


#DE Standort

airport

ប្រលាន យន្តហោះ


b​rlan yn​t haoḥ

how do I get to . .. ?

ផ្លូវ ណា នាំ ទៅ


flov ńa naṃ ţw ...

it doesn't matter how bad it is

ŧa daelxoc kº daelxoc ţwcóḥ

daelxoc bad