Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hva er sosial påvirkning?

Sosial påvirkning er andres effekt på ens tanker, følelser og atferd. Kelman identifiserte tre hovedgrupper: ettergivenhet, identifisering og internalisering.

Hva er konformitet?

Konformitet er en form for sosial påvirkning der bestemte normer påvirker tenkning og atferd. Funksjonen kan være å bli akseptert (normativ sosial påvirkning, Aschs linjer) eller informasjonsbasert sosial påvirkning (Sherifs autokinetiske eksperiment).

Hva er identifikasjon?

Identifikasjon er når folk blir påvirket av andre som blir likt og respektert, som en kjendis.

Hva er internalisering?

Internalisering er når folk aksepterer en tro eller atferd og er enig både privat og offentlig.

Hva er ettergivenhet?

Ettergivenhet er når folk ser ut til å være enig med andre, men egentlig beholder deres motstridende meninger privat.

Hva er sosiale normer?

Sosiale normer er felles oppfatninger av hvordan en bør oppføre seg. Injunctive (rettslige) normer beskriver hva som bør skje, mens deskriptive normer beskriver hva som faktisk skjer.

Hva er Cialdinis 6 våpen av påvirkning?

Cialdini har identifisert 6 "tommelfingerregler" vi bruker når det kommer til innflytelse. Gjensidighet, konsistens, sosial validering, liking, autoritet og knapphet.

Hvilke eksperimenter kan belyse sosial påvirkning?

Aschs linjer (normativ sosial påvirkning), Sherifs autokinetiske effekt (informativ sosial påvirkning), Milgrams lydighets eksperiment (lydighet til autoritet), Zimbardos Stanford Prison Experiment (konformitet, sosial identitet).

Hva innebærer målene om effektiv handling, bygge og vedlikeholde sosiale forhold og å takle selvkonseptet når det kommer til sosiale normer?

1) Nøyaktige avgjørelser. Men groupthink.
2) Følge subjektive normer (følge "viktige andre") foran injunktive normer (det en burde gjøre).
3) Ønske om å se oss selv som gode, basert på internaliserte verdier.

Hva innebærer målene om effektiv handling, bygge og vedlikeholde sosiale forhold og å takle selvkonseptet når det kommer til konformitet?

1) Konsensus: Gruppa som referansepunkt, unngå konflikt, fremstå korrekt.
2) Bygge tillit og gi interavhengighet.
3) Sosiometer-teori (i frykt for å bli ekskludering, være konform for å beholde selvaktelse), can't beat them, join them.

Hvilke mål kan man anse sosiale normer, konformitet og ettergivenhet å ha?

Effektiv handling, bygge og vedlikeholde sosiale forhold og mål om å takle selvkonseptet.

Hvilken funksjon kan sosiale normer ha?

Et perspektiv er "societal-value perspective", som omhandler at normer tilfredsstiller grunnleggende menneskelige behov og ønsker. Det andre perspektivet er det funksjonelle perspektivet, hvor normer hjelper på den kollektive overlevelsen.

Hvordan kommuniseres sosiale normer?

Direkte eller indirekte. Direkte kan være gjennom instruksjoner eller ritualer. Indirekte kan være nonverbal atferd eller imitering. Se læringsteorier.