Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. ge exempel på apparater som kom när elektriciteten slog genom?

Dammsugare, kylskåp, bilar, hårtork, radioapparater .

2. varför spreds den amerikanska depressionen till Europa?

USA brukade köpa varor från Europa och låna pengar till Europa, så när deras ekonomi gick dåligt så kunde dem inte längre hjälpa Europa.

3. Hur drabbades demokratin av depressionen?

Folk kunde inte längre lita på den gamla systemet och tyckte att det måste bli en ändring så dem vände sig till diktatur istället.

4. Vad gick "den nya given" ut på?

Presidenten Franklin D. Roosevelt kom på att istället för att spara pengar under svåra tider så skulle man spendera. Han påbörjade projekt som kunde ge alla jobb så som väg arbete, bro bygge och ett träd planterings.

5. Ungefär hur stor del av Europas länder styrdes med demokrati?

Färre än hälften av Europa styrdes med demokrati.

6. ge exempel på hur diktaturernas makthavare spred sina budskap till befolkningen?

Radio sändningar, Tidningar, reklam blad.

7. vad hette den ledare som tog makten efter revolutionen och inbördeskriget i Ryssland?

Lenin men efter hans död så var det Stalin som tog över. men Lenin ville inte det för han visste hur Stalin var som person.

8. Vad gick Stalins första femårs plan ut på?

att mångdubbla produktionen av vapen, olja, maskiner, stål, kol, vattenkraft osv.

9. Ge exempel på hur Sovjetunionen drabbas av Stalins metoder.

*ingen kunde lita på varandra.


*man fick inte ha egna tankar.


*han hotade med att skicka dem till Sibirien.


*om man inte gjorde som han ville så var an i stor fara.

10. hur många människor beräknas Stalin ha tagit livet av under sin tid vid makten?42 miljoner.