• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Która z tych firm specjalizuje się w produkcji procesorów sygnałowych wysokiej jakości

Texas Instruments

Czego wymagają zadania związane z Cyfrowym Przetwarzaniem Sygnałów (CPS) ?

Wydajnego dostępu do pamięci i ściśle określonej precyzji obliczeń numerycznych

Zwiększenie jakiego parametru w procesorach spowodowało ich największe przyspieszenie?

Zwiększenie pamięci podręcznej Cache

Co muszą minimalizować procesory DSP wykonując zadania związane z CPS ?

Wszystkie opcje są poprawne

Jak nazywa się architektura procesów której wprowadzenie spowodowało znaczące przyspieszenie działania CPU ?

RISC

Jak sygnały mogą zgłaszać żądanie obsługi przerwań ?

Poziomem i zboczem

Które operacje wykonuje ALU

Wszystkie opcje poprawne

Do czego służy WatchDog ?

Do nadzorowania poprawnego działania układu mikroprocesorowego

Na ile podstawowych grup są podzielone instrukcje procesora ?

5

Jak nazywają się ścieżki po których przesyłane są sygnały?

Magistrale

Pamięć o dostępie swobodnym to pamięć ?

RAM

Co to pipelining ?

Podział rozkazów na mniejsze mikrooperacje

Co to jest DMA ?

Układ bezpośredniego dostępu do pamięci

Co jest podstawowym blokiem obliczeniowym mikroprocesora?

ALU

Pamięć FLASH to ?

Pamięć półprzewodnikowa nieulotna

Z ilu lini korzysta transmisja I2C (nie wliczając GND )?

2

Co nie wchodzi w sklad ukladu mikroprocesorowego?

Urządzenia typu peryferyjnego

W jaki mikrokontroler wyposarzona jest płytka Arduino Uno?

ATmega

Układem RTC nie jest ?

DS1225Y-150

W której z dziedzin technologie mikroprocesowe najbardziej wyprzedają rynek konsumencki?

Technologia wojskowa

Jaka firma produkuje procesory MC68000?

NXP Semiconductors

Mikrokontrolery z rodziny Renesas H8 są ?

16 bitowe

Jaki rodzaj pamięci jest okresowo odświerzany ?

DRAM

W jakim języku nie można napisać programu na układy firmy ARDUINO SOFTWARE ?

C#

Co oznacza skrót ISR?

Interrupt Service Routine

Układ mikroprocesorowy nie zawiera...

Wewnętrznego zasilania

Co przechowuje licznik programu (PC) ?

Adres pamięci zawierającej następny w kolejności realizacji rozkaz

Pamięć SRAM przechowuje informacje w rejestrach zbudowanych z :

Przerzutników

Które z poniższych nie jest typem pamieci?

ORAM

Co przechowuje rejestr statusu (SR)?

Wektor Statusowy

Co przechowuje wskaźnik stosu (SP) ?

Najniższy adres pamięci zapełnionego rejestru stosu

W jakiej kolejności odczytywane są informacje ze stosu ?

LIFO

JTAG to interfejs który :

Pozwala na zaprogramowanie pamięci Flash na płytce

Który z podanych nie jest poprawnym trybem adresacji ?

Adresacja losowa

Jaka powinna być obsługa przerwań ?

Wszystko poprawne

Przykładem systemu czasu rzeczywistego NIE jest :

System czytnika elektronicznego

Wyjątki wewnętrzne to:

Wyjątki wynikające z sytuacji błędnych

Wspólną przestrzeń pamięci programu i danych ma architektura ?

von Neumana

In-Service Register (ISR) przechowuje :

Informacje o aktualnie obsługiwanych przerwaniach

Który opis najlepiej opisuje funkcje kontrolera przerwań ?

Zarządza i przyjmuje sygnały zgłoszeń żądania obsługi urządzeń wewnętrznych

Jak zachowuje się kontroler przerwań po otrzymaniu zgloszenia obslugi przerwania

Rozstrzyga priorytet tego zgłoszenia a następnie przekazuje do mikroprocesora zgłoszenie o najwyższym priorytecie

System wbudowany :

Jest zaprogramowany do specyficznego zadania

Która magistrala wskazuje czy operacja jest zapisem czy odczytem ?

Sterująca

W mikroprocesorze nie ma :

Układów wejścia-wyjścia

Na co tłumaczona jest instrukcja ?

Na mikrooperacje

Czym jest flaga przerwań (IF ) w obsłudze przerwań?

Jest to flaga w rejestrze statusu określająca czy zablokowana jest obsługa przerwań przez mikroprocesor

Co należy zrobić z flagą przerwań po zakończeniu obsługi przerwania ?

Należy ją wyzerować po zakończeniu obsługi przerwania.

Co się dzieje po zakończeniu obsługi przerwania ?

Wszystkie odpowiedzi poprawne

Która z poniższych odpowiedzi jest jest typem transferu DMA ?

Układ wejścia-wyjścia -> pamięć

W której obsłudze przerwań przerwania o niskim priorytecie mogą zablokować obsługę przerwania o wysokim priorytecie ?

Zagnieżdżonej

Podczas inicjacji transferu przy operacji wejscia-wyjscia z pośrednim sterowaniem przez procesor przekazywana jest informacja odnośnie :

Rodzaju wymiany

Która z cech opisuje procesory sygnałowe (DSP) ?

Dużo złożonych algorytmów przetwarzania sygnałów

W ilu cyklach odbywa się transfer danych pomiędzy pamięcią lub dwoma urządzeniami zewnętrznymi ?

2

Czym GŁÓWNIE zajmują się procesory ogólnego przeznaczenia (GPP) ?

Manipulacją danymi

Moduł to :

Pojedyńczy plik zawierający jedną lub więcej funkcji wraz ze wszystkimi niezbędnymi zmiennymi

Jakie mogą być konsekwencje zagnieżdżających się przerwań ?

Występowanie nieoczekiwanych błędów

Ilu bitowe procesory są najczęściej wykorzystywane w systemach chamulcowych ABS ?

8 bitowe

Czy istnieje ograniczenie na czas odpowiedzi w przypadku systemów nie pracujących w czasie rzeczywistym ?

Nie istnieje

Ile układów mikroprocesorowych znajduje się we wnętrzu nowego auta klasy premium?

Ilkaset do kilku tysięcy

Które zdanie dotyczące mikroprocesora jest prawdziwe?

Mikroprocesor nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Potrzebuje w tym celu dodatkowo pamięci i układów wejścia-wyjścia