Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ritme

N patroon van musiek maatslae

Rus

N musiek noot wat stil is vir 1 2 en 4 maatslae

Improviseer

Om op te maak soos jy aan gaan

Kwartnoot

N noot wat een maatslag tel

Dinamiek

Die volume

Ritmiese patroon

N groep note wat herhaal word

Stemming

N soort emosie of gevoel

Tempo

Die spoed

Toonhoogte

Hoe hoog of laag n noot is

Sintuie

Smaak sig reuk gehoor tas

Fokus

Op iets te konsentreer

Tyd

Enigeiets wat te doen het met spoed of maatslae van n musiekstuk

Mimiek

Om n storie op te voer sonder woorde

Unisoon

Almal saam

Kanon

Sing dieselfde liedjie wat oorfleuel

Beklemtoning

Wanneer iets as spesiaal of meer belangrik aangedui word

Komplementêre kleure

Is kleure op die kleur wiel wat teenoor mekaar le

Verwante kleure

Kleure wat op die kleurwiel langs mekaar le