Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/79

Click to flip

79 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ala
vinge
Anastomosis
förbindelse
Angulus
vinkel
Anulus
liten ring
Apertura
öppning
Apex
Spets
Arcus
båge
Area
yta, fält
Articulatio
led
Ascendens
uppåtstigande
Basis
bas
Brevis
kort
Canalis
kanal
Capitulum
litet huvud
Capsula
kapsel
Caput
huvud
Cavitas
urholkning
Cavum
håla
Cervix
hals
Circumferentia
omkrets
Collum
hals
Condylus
ledknapp
Cornu
horn
Corpus
kropp
Cortex
bark
Crista
ås
Descendens
nedåtstigande
Digitus
finger eller tå
Dorsum
rygg
Eminentia
upphöjning
Epicondylus
utbuktning vid sidan av ledhuvud
Excavatio
urholkning
Externus
yttre
Foramen
hål
Fossa
grop
Fovea
grund grop
Hiatus
glipa, snedskuren öppning
Hilus
port, öppning
Incisura
inskärning
Internus
inre
Labium
läpp
Lamina
platta, skiva
Linea
linje
Lobus
lob
Longissimus
längst
Longus
lång
Magnus
stor
Major
större
Margo
kant
Maximus
störst
Meatus
gång
Medulla
märg
Membrana
membran
Minimus
minst
Minor
mindre
Nucleus
kärna
Obliquus
sned
Os
ben eller mun
Ostium
mynning
Pars
del
Parvus
liten
Processus
utskott
Profundus
djup
Radix
rot
Ramus
gren
Segmentum
segment
Septum
skiljevägg
Sinus
bukt, hålighet
Spatium
mellanrum
Spina
tagg
Sulcus
fåra
Superficialis
ytlig
Trochlea
rulle
Tuba
trumpet, rör
Tuber
knöl
Tuberculum
liten knöl
Tuberositas
skrovlighet
Valva
klaff
Vesica
blåsa