Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beyin

•BOS


•3 katlı zar


•milyonlarca sinir hücresi

Sert Zar

•kalın, dayanıklı, koruyucu


•kafatasına yapışık

Örümceksi Zar

•Sertle ince zarı bağlayıcı


•BOS burada bulunur

İnce Zar

•beyin yüzeyine yapışık


•kılcal damarlarla beyne madde alışverişi

Beyin Omurilik Sıvısı

•Darbeleri yayar


Uç Beyin

•iki yarım küre (nasırlı cisim, beyin üçgeni)


•dışta boz, içte ak madde


•Rolando yarığı


•uykuda kapalı


Ön Lop (alın)

•İstemli kas hareketleri


•Yazma


•Konuşma

Parietal Lop (yan kafa)

•deride ağrı, acı, basınç, sıcaklık algılanması


•konuşmanın anlaşılması ve anlaşılması


•yazılanların anlamlarının anlaşılması

Temporal Lop (şakak)

Konuşulan kelimelerin manalarının anlaşılması


Hafıza merkezi


Duyma, koklama merkezleri

Oksipital Lop (arka kafa)

•Görme

Ara Beyin

•Talamus


•Hipotalamus


•Epitalamus

Talamus

•kabuktan gelen duyu impulslarını değerlendirme


•Duygu/uyanıklık durumu

Hipotalamus

•Homeostasi


•Termostat


•Hormonlar (bknz. Endokrin)

Epitalamus

•Epifiz bezi


•Büyümeyle ters orantılı

Orta Beyin

•Kas tonusu


•Vücut duruşu


•Görme refleksleri

Arka Beyin

•Beyincik


•Pons


•Omurilik soğanı

Beyincik

•Beyin yapılı


•Hayat ağacı


•Denge

Pons

•Sadece memelilerde


•yarım küreler arası bağlantı

Omurilik Soğanı

•Hayat düğümü (sistemler)


•Doğuştan refleksler


•Omurilik yapılı

Omurilik

•Dışta ak, içte boz madde


•Öğrenilmiş refleksler