Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Rahasto-osuus
Sijoitusrahasto-osuus. Rahaston pääoma jakautuu keskenään yhtä suuriksi osuuksiksi.
Rahoitustarkastus
Sijoitusrahastotoimintaa valvoo Rahoitustarkastus (RaTa), joka on Suomen Pankin yhteydessä toimiva pankki-ja rahoituslaitosten toimintaa valvova viranomainen.
Lyhyen koron rahasto
Alle vuoden pituisiin lainohin sijoittava rahasto. Tavoite esim. 3kk Euriborin ylitys.

Syn. Rahamarkkinarahasto
Pitkän koron rahasto
Sijoittaa yli vuoden pituisiin lainoihin.

voi olla: obligaatiorahasto
voi olla: yritykorkorahasto
blue chip -yhtiö
Vakiintunut suuryritys

vrt. small cap
small cap
pk-yritys
Instrumentti
Arvopaperikaupan kohde esim. joukkovelkakirja, osake, sijoitustodistus tai johdannaissopimus.

valtion obligaatio
Yhdistelmärahasto
Sijoittaa osakkeisiin sekä korkoinstrumentteihin.
Erikoissijoitusrahasto
Suuremman riskin rahasto kuin sijoitusrahasto. Erikoissijoitusrahastoja eivät koske sijoittamisen keskittämistä rajoittava 10% raja.

voi olla: Indeksirahasto
voi olla: High yield -sijoitusrahasto
voi olla: Rahasto-osuusrahasto
voi olla: Vipurahasto
voi olla: Hedge fund
Vipurahasto
Ennustamalla pörssikurssien kehitystä ja johdannaisia hyödyntämällä pyrkii saavuttamaan osakemarkkinoita suuremman tuoton.

on: erikoissijoitusrahasto
Hedge fund
Pyrkii positiiviseen tuloksen kaikissa olosuhteissa aktiivisen kaupankäynnin avulla. Suuririskisin rahastomuoto. Salkunhoitajan ammattitaito keskeinen.

on: erikoissijoitusrahasto
Indeksirahasto
Sijoittaa osakkeisiin valitun indeksin suhteissa.

on: erikoissijoitusrahasto
Hihg yield -rahasto
Korkorahasto

on: erikoissijoitusrahasto
Rahasto-osuusrahasto
Hajauttaa sijoituksensa useisiin rahastoihin. Pyrkii laajasti hajautettuun riskiin.
Johdannainen
Yritysriskin vähentämiseen käytettävä osakkeiden ostosopimus.

Termiini
Optio
Korkosijoitus
Sijoitusmuoto jossa tulonlähteenä on korko.

korkotason vaihtelu

talletus
joukkovelkakirjat
obligaatiot
velkasitoomukset
Markkinariski
Aihetuu pörssin suhdannevaihtelusta

vrt. yritysriski
Optiosopimus
Sopimus, johon liittyy oikeus ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan

-Optiolaina
Termiini
Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä termiinin kohde-etuus, esimerkiksi joukkovelkakirja tai osake tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Syn. Futuuri.

-termiinisopimus
on johdannainen
Termiinisopimus
Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa optio- ja termiinisopimuksilla. Termiinisopimus on sitova, eli kauppa on toteutettava sopimusajan päättyessä

-termiini
Yritysriski
Yrityksen menestys
Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö, ei omista rahastoa.

Esim. eQ Rahastojen lakisääteisenä rahastoyhtiönä toimii eQ Rahastoyhtiö
Oy ja se on eQ Pankki Oy:n tytäryhtiö.

Vrt. Säilytysyhteisö
Merkintäpalkkio
Ostomaksu, rahastoythiö perii.
Keskimäärin 1 % merkintähinnasta.
Lunastuspalkkio
Myyntipalkkio, keskimäärin 0-3 % myyntihinnasta.
Riskipreemio
Riskittomän sijoituksen ja riskisijoituksen välinen tuotto-odotusero joka vaaditaan riskin ottamiseksi.