Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Framing

Er speciel måde at fremvise noget på.


Det handler om den vinkel, man anlægger på et bestemt emne. fx. om hvordan folk skal blive sundere.

Priming

En form for baggrundsviden til et emne. fx.


Ligesom maleren grunder en væg, inden han eller hun maler den, så kan en kommunikator grunde en debat ved at sørge for, at modtageren er opmærksom på et bestemt emne.

Kakkerlakteorien

Fx. en analogi fra bekæmpelsen af kakkerlakker. I begyndelsen kan man nok holde bestanden af skadedyret nede, men efterhånden vil nogle kakkerlakker udvikle resistens mod giften. Virkningen af kommunikationen vil derfor aftage, efterhånden som modtagerne mættes.

Kanyleteorien

Mennesket fødes som en blank tavle, der tilegner sig meninger igennem livet i kraft af de påvirkninger, det møder. Vores synspunkter og meninger er med andre ord summen af de indtryk, vi får gennem livet.