Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

kanyleteori

Der er forbindelse mellem det folk ser i tv og deres holdninger

kakkerlakteori

man skal finde nye måder at "bekæmpe" problemet på for ikke at "skadedyret" udvikler resistens

priming

man skaber bevidsthed om et emne i en dialog

framing

man indrammer den vinkel man vil ind på. begrunder osv.