Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

markedsøkonomi

En markedsøkonomi er en økonomisk organisationsform, hvor priserne på alle eller de fleste varer og produktionsfaktorer i økonomien og dermed i sidste ende resurseallokeringen bestemmes af udbud og efterspørgsel på markedet for hver enkelt vare.

inflation

er et makroøkonomisk fænomen, der henviser til en løbende generel stigning i priserne på varer og tjenesteydelse

betalingsbalancen

Betalingsbalancen er en opgørelse af samtlige betalinger mellem et land og udlandet i det forløbne år

blandingsøkonomi

deter en blanding af marked og plan økonomi

Planøkonomi

statenplanlægge og bestemmer, hvad der skal laves, og hvad der skal købes og sælgesog det er dem der ejer virksomheder ( nord Korea) (USA)

BNP

brutonationalprodukt er et mål for værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester minusværdien af de anvendte råstoffer. Det eret centralt begreb inationalregnskabet og det er nok oftest omtalt i debatten om økonomisk vækst, idet der med dette udtryk oftest menes vækst i BNP.