Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/225

Click to flip

225 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kuchagua
to choose
dhambi
sin
dhima
duty, obligation
maradhi
illness
gharika
flood/s
kimya
silent
ndoo
bucket
nje
outside
asante sana
thanks a lot
asanteni
thank you to all
asubuhi
morning
habari gani...
what's the news
haya
fine, ok
hujambo
how are you
kazi
work
kwaheri
bye
kwaherini
goodbye to all
mzee
old man
nyumbani
home
tu
only
karibu
welcome
karibu ndani
welcome in
safari
trip
tafadhali
please
asubuhi
morning
mchana
noon
jioni
afternoon
usiku
night
shikamoo
initial hello greeting of respect
marahaba
Hello (respectful ans to elders)
bila asante
don't mention it
funga kitabu
close the book
fungeni vitabu
you all close the books
fungua kitabu
open the book
fungueni vitabu
you all open the books
sielewi
i don't understand
hii ina maama gani
what does this mean
hongera
congratulations
jibu
answer
kwa kiswahili
in swahili
mmeelewa
have you all understood
nimeelewa
i have understood
ninaelewa
i understand
samahani
sorry, excuse me
sawa
ok
kusema
to say
sijui
i don't know
tafadhali sema tena
please repeat
unasemaje...
how do you say..
kuuliza
to ask
uliza swali
ask a question
umeelewa
have you understood
_______ humaanisha..
_______ means..
kwa sasa
for now
lakini
but, however
mimi ni
I am
mtu kutoka
a person from
na pia
and also
nina
i have
alaa!
really, is that so
kaeni
you all sit
karibuni
inviting more than one person
nini
what
wapi
where
na jina la mama yake, JE
WHAT ABOUT the name of your mother?
nani
who
gani
which type, what
fanana
look alike
hapa karibu
near here
mbona
why?, why on earth?
kulala
to sleep
kununua
to buy
kulipa
to pay
kuuza
to sell
kusoma
to read, study
kukaa
to stay
kutaka
to want
acha...bwana/mama
stop it, don't be ridiculous, man/mama
bei gani?
what price
bei ghali!
the price is too high
bia
beer
kugawanya kwa
to divide by
ghali sana!
too expensive
haiwezekani!
utterly impossible
hapana!
no
punguza tafadhali
reduce (the price) please
kusema
to speak
kujifunza
to learn, study
chuoni
university (location)
kusikiliza
to listen
kujua
to know
kuimba
to sing
kula
to eat
kufundisha
to teach
kucheza muziki
to dance
kucheza
to play
kucheka
to laugh
kujibu
to answer
bweni
dorm
ninapita tu
I'm just passing by
haraka kidogo
hurry a little
lini
when
unafanya nini
what are you doing
au
or
sipendi
I don't like
kuangalia
to watch
kunywa
to drink
kupigwa picha
to be photographed
kweli
true
sikweli
false
swali
question
maswali
questions
sisi
we/us
kufurahi
to be happy
wongofu
righteousness
utamaduni
culture
mwenyewe
alone
chache
few
kuchemsha
to boil
hai
alive
salama
safe, well
taabani
in bad new, distress
tayari
ready
kuna
there is/there are
kuna nini
what is there
pana
here is/here are
mna
there is/there are
hali ngumu
hard living conditions
hali ye hewa
weather
joto kali sana
very hot weather
maradhi mengi
many illnesses
mavuno mazuri
a good harvest
mvua kali
heavy rain
shida nyingi
lots of problems
hakuna
there isn't/there aren't
hapana
here isn't/here aren't
hamna
(in there) there isn't/there aren't
hamna shida
there is no problem
hamna wasiwasi
there nothing to worry about
hamna neno
It's nothing, don't worry, never mind, no problem
kwa sababu
because
kuweza
to be able
karibu na
near
kuishi
to live
wa mwisho
last
kueleza
to explain
shughuli nyingi
pressing business, many things to attend to
kuwasili
to arive
kupumzika
to rest
halafu
and then
baadaye
later on
baada ya
after...
baada ya hapo
after that
baadae
later
kabla ya...
before..
kabla ya hapo..
before that
kupenda
to like
kutembea
to walk
kuogelea
to swim
kuvua samaki
to fish
kuamka
to wake up
hapa hapa
right here
jiko
kitchen
kusali
to pray
kutalii
to make a tour
kufa
to die
kuja
to come
kula
to eat
kunya
to shit
kunywa
to drink
kuwa
to be
kuendelea
to progress, develop, continue
njaa
hungry
hata mara moja
not even one
wala
nor
kuazima
to borrow, lend
kutabasamu
to smile
sasa hivi
right now
nyimbo
songs
sisi sote
all of us
kupanda
to ride, climb
yaani
that is
jumla
total
nijani
on the way
kurudi
to return
kumaliza
to finish
kwenda
to go
kuanza
to begin
mara mojamoja
once in awhile
kupokelewa
to be recieved
kutumia
to use, utilize
juzijuzi
recently
majuzi
recently
kama
about, like, such as
kuhusu
about
kukua
to grow up
mambo
issues
mara
suddenly, then
mpaka
until
kuendesha
to drive
kwamba
that
nami
with me
nanyi
with you all
nao
with them
nasi
with us
nawe
with yoiu
naye
with him
kutembelea
to visit
kuvaa
to wear, put on clothes
kadhalika
etc..
nenda
go
nendeni
you all go
njoo
come
njooeni
you all come
lete
bring
leteni
you all bring
jaribu
try
jaribuni
you all try
haribu
destroy
haribuni
you all destroy
nipe
give me
nipeni
give me, you all
niambie
tell me
niambieni
tell me, you all
kuambia
to tell