• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy malarstwa

II poł XVIII - I poł XIX w.


Natura, symbole, dynamika, ekspresja, kontrasty

Goya, Rozstrzelanie powstańców madryckich

Saturn pożerający własne dzieci, Goya

Maja naga, Goya

Caspar Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły

Eugene Delcroix, wolność wiodąca lud na barykady


Rewolucja lipcowa

Wiliam Turner, Statek niewolniczy

Wiliam Turner, Ogień na morzu

Wiliam Turner, Deszcz, Para, Szybkość

Łan zboża, John Constable

Wóz na siano, John Constable

Michałowski Piotr, Seńko. Studium do don Kichota

Piotr Michałowski, Samosierra

Piotr Michałowski, Napoleon na koniu przed 1814