Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/222

Click to flip

222 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rivstart (-en, -er, -erna)
Blitzstart
kapitel (kapitlet, –, kapitlen)
Kapitel
sida (-n, -or, -orna)
Seite
Du kan svenska!
Du kannst/Sie können Schwedisch!
kunna (kan, kunde, kunnat)
können
svenska
Schwedisch
kombinera (-r, -de, -t)
kombinieren
foto (-t, -n, -na)
Photo
och
und
ord (-et, –, -en)
Wort
hamburgare (-n, –, hamburgarna)
Hamburger
advokat (-en, -er, -erna)
Anwalt/Anwältin
potatis (-en, -ar, -arna)
Kartoffel
mobil (-en, -er, -erna)
Handy
papper (-et, –, -en)
Papier
kaffe (-et)
Kaffee
bok (-en, böcker, böckerna)
Buch
penna (-n, -or, -orna)
Stift
kanelbulle (-n, -ar, -arna)
Zimtschnecke
lång (-t, -a)
lang
vatten (vattnet)
Wasser
vokal (-en, -er, -erna)
Vokal
eller
oder
konsonant (-en, -er, -erna)
Konsonant
exempel (exemplet, –, exemplen)
Beispiel
auf
kurs (-en, -er, -erna)
Kurs
Hej!
Hallo!
Jag heter
Ich heiße
jag
ich
heta (heter, hette, hetat)
heißen
varifrån
woher
komma (kommer, kom, kommit)
kommen
från
aus
nej
nein
jaha
aha
vad bra
wie gut
Vad talar du för språk?
Welche Sprachen sprichst du/sprechen Sie?
vad ... för
welche
tala (-r, -de, -t)
sprechen
språk (-et, –, -en)
Sprache
lite
ein Bisschen
spanska
Spanisch
så klart
natürlich
vad
was
Vad heter du?
Wie heißt du/heißen Sie?
vara (är, var, varit)
sein
Och du?
Und du/Sie?
var
wo
ligga (ligger, låg, legat)
liegen
det
das
i
in
norra
nördlich
Italien
Italien
prata (-r, -de, -t)
reden
pyttelite
ein kleines Bisschen
italienska
Italienisch
Vad kul!
Wie schön!
lyssna (-r, -de, -t)
zuhören
dialog (-en, -er, -erna)
Dialog
vilken (vilket, vilka)
welcher
ha (har, hade, haft)
haben
betoning (-en, -ar, -arna)
Betonung
ringa in
einen Kreis machen um
igen
nochmal
markera (-r, -de, -t)
markieren
uttala (-ar, -de, -t)
aussprechen
inte
nicht
titta (-r, -de, -t)
gucken
ruta (-n, -or, -orna)
Kästchen
här
hier
nedanför
drunter
se (ser, såg, sett)
sehen
ett
ein
system (-et, –, -en)
System
för
für
verb (-et, –, en)
Verb
position (-en, -er, -erna)
Position
läsa (-er, -te, -t)
lesen
sätta ett kryss
ein Kreuz machen
sätta (-er, satte, satt)
setzten
alla
alle
fråga (-r, -de, -t)
fragen
svara (-r, -de, -t)
antworten
frågeord ( -et, –, -en)
Fragewort
mingla (-r, -de, -t)
sich unter die Menge mischen
mingeln
oberflächlichen Umgang pflegen
grupp (-en, -er, -erna)
Gruppe
skriva (skriver, skrev, skrivit)
schreiben
namn (-et, –, -en)
Name
land (-et, länder, länderna)
Land
Colombia
Kolumbien
Irland
Irland
franska
Französisch
presentera (-r, -de, -t)
vorstellen
varandra
einander
hon
sie
han
er
den
es
det
es
vi
wir
ni
ihr
de
sie
subjektspronomen
Subjektpronomen
pronomen (-et, –, -en)
Pronomen
säga (säger, sa/sade, sagt)
sagen
klass (-en, -er, -erna)
Klasse
om
über
arbeta (-r, -de, -t)
arbeiten
ingenjör (-en, -er, -erna)
Ingenieur/in
läkare (-n, –, läkarna)
Arzt/Ärztin
tandläkare (-n, –, tandläkarna)
Zahnarzt/Zahnärztin
sjuksköterska (-n, -or, -orna)
Krankenschwester/Krankenpfleger
busschaufför (-en, -er, -erna)
Busfahrer/in
frisör (-en, -er, -erna)
Friseur/Friseuse
webbdesigner (-n, webbdesigner, webbdesignerna)
Webdesigner/in
fotograf (-en, -er, -erna)
Photograph/in
lärare (-n, –, lärarna)
Lehrer/in
servitör (-en, -er, -erna)
Kellner
kock (-en, -ar, -arna)
Koch/Köchin
nähä
achso
göra (gör, gjorde, gjort)
machen
denn
plugga (-r, -de, -t)
studieren
studera (-r, -de, -t)
studieren
design (-en)
Design
pensionär (-en, -er, -erna)
Rentner/in
jobba (-r, -de, -t)
arbeiten
ja
ja
med
mit
barn (-et, –, -en)
Kind
nu
jetzt
förskola (-n, -or, -orna)
Kindergarten
söka (-er, -te, -t)
suchen
jobb (-et, –, -en)
Job
restaurang (-en, -er, -erna)
Restaurant
lycka till
viel Glück
negation (-en, -er, -erna)
Negation
mening (-en, -ar, -arna)
Satz
Ukraina
Ukraine
portugisiska
Portugiesisch
filosofi (-n)
Philosophie
psykologi (-n)
Psychologie
yrke (-t, -n, -na)
Beruf
IT-företag (-et, –, -en)
IT-Unternehmen
bank (-en, -er, -erna)
Bank
IT
IT
ekonomi (-n)
Wirtschaft
programmerare (-n, –, programmerarna)
Programmierer/in
ekonom (-en, -er, -erna)
Betriebswirt/in, Volkswirt/in
förskolelärare (-n, –, -förskolelärarna)
Kindergärtner/in
programmering (-en, -ar, -arna)
Programmierung
läsa (-er, -te, -t)
studieren
studera till
studieren um ... zu werden
till
zu
höra (hör, hörde, hört)
hören
kryssa(-r, -de, -t) för
ankreuzen
rätt alternativ
die richtige Alternative
rätt (-a)
richtig
alternativ (-et, –, -en)
Alternative
polis (-en, -er, -erna)
Polizei, Polizist/in
biolog (-en, -er, -erna)
Biologe/Biologin
kemist (-en, -en, -erna)
Chemiker/in
gift (–, -a)
verheiratet
sambo (-n, -r, -rna)
Lebensgefährte/Lebensgefährtin
singel
Single
min (mitt, mina)
mein
man (-nen, män, männen)
(Ehe)mann
schweizare (-n, –, schweizarna)
Schweizer/in
men
aber
två
zwei
en
ein
son (-en, söner, sönerna)
Sohn
dotter (-n, döttrar, döttrarna)
Tochter
svensk (-t, -a)
schwedisch
också
auch
flickvän (-nen, -ner, -nerna)
Freundin
bo (-r, bodde, bott)
wohnen
bo ihop
zusammen wohnen
toppen
spitze
par (-et, –, -en)
Paar
Sverige
Schweden
skilja(s) (-er, skilde, skilt)
sich scheiden lassen
samma
der/die/das selbe
år (-et, –, -en)
Jahr
man (-nen, män, männen)
Mann
kvinna (-n, -or, -orna)
Frau
sedan
seit
källa (-n, -or, -orna)
Quelle
skild (skilt, skilda)
geschieden
separerad (separerat, separerade)
getrennt
tjej (-en, -er, -erna)
Freundin
pojkvän (-nen, -ner, -nerna)
Freund
kille (-n, -ar, -arna)
Freund
fru (-n, -ar, -arna)
(Ehe)frau
pojke (-n, -ar, -arna)
Junge
flicka (-n, -or, orna)
Mädchen
Ja, det är jag.
Ja, das bin ich.
bonusbarn (-et, –, -en)
Stiefkind
tre
drei
person (-en, -er, -erna)
Person
text (-en, -er, -erna)
Text
presens
Präsens
generell (-t, -a)
allgemein
stryka (stryker, strök, strukit) under
unterstreichen
universitet (-et, –, -en)
Universität
extra
extra
nära
nahe
sortera (-r, -de, -t)
sortieren
matematik (-en)
Mathematik
lätt (-a)
einfach
form (-en, -er, -erna)
Form
alfabet (-et, –, -en)
Alphabet
efternamn (-et, –, -en)
Nachname
stava (-r, -de, -t)
schreiben
annan (annat, andra)
anderer
om
über
använda (-er, använde, använt)
benutzen
som
als
tyska
Deutsch
forska (-r, -de, -t)
forschen
institut (-et, –, -en)
Institut