Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Angiv gametogenesens cyklus får både kvinder og mænd

(1) Mitosis:germ cell proliferation (46 kromosomerper celle – diploid)


(2) Meiosis:DNA replikere (46 kromosomer replikeres) – ingen celledeling primær Oocyte dannes (kvinder) primær spertamocyt dannes (mænd)


(3) firstmeiotic division: primær gamete celledeles til to sekundære gametesàIndeholder kun 23 kromosomer --> replikeres à46 kromosomer


(4) secondmeiotic division: de sekundære gamete celledeler --> haploid


(5) Desekundære spermatocytter og oocytter mødes --> danner zygote


Befrugtes æg ikke, vil sekundær oocyt (4) --> ud med menstruation- primær oocyt udvikles før børn (kvinde) bliver født. Over gang fra primær --> sekundær oocyt sker en gang om måneden efter pubertet.

Hvad bruges sexhormoner til i kvinder og mænd?

- sex karakteristika


- Reproduktioner: spermatogenese, oogenese,kontraception, prokreation, ægløsning og zygote dannelse


- Pubertet og overgangsalder.Forklar den neuronske kontrol af kvinders reproduktionscyklus (follicular phase)

Hypotalamus udskiller GnRH, der stimulerer hypofyseforlappen til at secernere FSH og LH --> i æggestokken inducerer de dannelsen af follikel celler


FSH stimulere udviklingen af follikler, og herunder granulosa celler som producerer østrogen --> østrogen udøver negativ feedback på FSH og LH frigivelse.


LH stimulere thecal celler til at producerer androgener

Forklar den neuronske kontrol af kvinders reproduktionscyklus (Late follicular phase), og specielt østrogens effekt heraf

Østrogen udøver normalt negativ feedback på GnRH, FSH og LH, men positiv feedback på østrogen produktion.


FSH peak er ikke høj <-- hæmmet via negativ feedback fra inhibin.Den akkumulerede mængde af østrogen, vil medføre et switch fra negativ --> positiv feedback på GnRH, i late follicular phase, hvorfor frigivelse af LH øges gevaldig--> ægløsning.Hvis der sker ægløsning, hvad vil der ske med progesteron koncentrationen, og hvad vil denne medfører (early to mid luteal phase)

Hvis ingen Ovum (ingen ægløsning)--> progesteron sekretion stoppes --> menstruation.
Hvis der findes Ovum (ægløsning):


Granulosa og thecal celler omdannes til luteal celler.


Dannelsen af progesteron stimuleres --> Cervical mucus fortykkes og mere alkaline --> mindre velkommen overfor sperm --> ingen yderligere ægløsning.

Forklar hvad der sker i lutheal phase

Hvis der ikke er ægløsning:


Østrogen og progesterone koncentrationen falder --> folliklen dør. --> ny cyklus
Hvis der er ægløsning:


Østrogen og progesterone koncentrationer stiger -->negativ feedback på hypothalamus --> ingen videre follikelmodning.

Forklar den naurohormonale kontrol af den mandlige reproduktive system

GnRH fra hypotalamus, stimulerer produktionen af FSH og LH fra hypofyseforlappen. FSH virker på sertoli celler, hvor de stimulerer dannelsen af celler (bl.a. spermatocytter), og inhibin -->negativ feedback på FSH sekretion fa hypofyseforlappen.


LH stimulerer Leydig celler til at frigive testosterone, som stimulerer sertoli-celler til at vedligeholde spermatogenese (indirekte). Testosteron udøver negativ feedback på hypofyseforlappen --> hæmmet LH produktion

Hvad er testosterons rolle i mænd

De vedligeholder spermatogenesen, og inducerer dannelsen af sekundære sex karakteristika.

Kvinder under/efter overgangsalderen, har problemer med bl.a. nedbrydning af meget knoglemasse som kan fører til osteporose.Dette skyldes et fald i østrogen niveauet, som påvirker knoglemodellering.Østrogen anvendes til at påvirke det reproduktive system hos kvinder. Dens anvendelsesområder (Hormonal replacement therapy)

- Mod hypogonadisme: Kvinder der har sen pubertet, som konsekvens af for lidt produktion af gonadotropiner bliver givet østrogen --> sekundær sex karakteristika


- Gives den cyklisk til voksne --> opbygning af kunstig menstruationscyklus.


- bruges som contraception hos modne kvinde


- under/efter overgangalderen --> forhindring af osteporose.

Angiv de to typiske lægemidler der anvendes mod svangerskab (contraception)

Kombineret, eller progesteron alene pille:Østrogen hæmmer frigørelsen af FSH → udviklingen af ovarie-folliklen hæmmes.


Progesteron hæmmer sekretionen af LH → modvirker ovulation og cervikalt mukus gøres uigennemtrængeligt for spermatozoer.

Angiv bivirkninger for kombineret og alene contraception

Kombineret og alene progesteron:


mentruationsforstyrrelser, acne, depression og væsle retention

Angiv to lægemiddelstoffer, der påvirker fødsel og angiv deres effekt, og deres bivirkninger.

Ergometrine:


Bivirkninger Hypertension, kvalme, hovedpine.


oxytocin.


Bivirkninger: hypotension, vand retention.
Effekt: Begge medføre kontraktioner i uterus --> hurtigere fødsel.

Forklar mekanismen bag erektion

Erektion sker når neurotransmittere fra pelviskenerver forøger endotelisk produktion af NO, der forøger cGMP og medførervasodilation af penile arterior og arterioler, derved et højere blodflow --> erektion

Hvordan behandles erectile dysfunction? Angiv mindst en gruppe lægemiddel, og angiv mekanismen for denne.

SILDENAFIL (VIAGRA (R) )


PDE-5 står normalt for at hæmme cGMP.Nitrergiske nerver (som følge af sex stimulation) ogendothelium frigøre Nitrogen oxide, som diffunderer ind i glatmuskulaturceller, hvor de aktiverer guanylyl cyclase àforøget cGMP àvasodilation ved aktivering af proteinkinase G àerektion af penis. Herefter inaktiveres cGMP af PDE-5 Ved at hæmme PDE-5 har cGMP en længervarende effekt à bedre penis erektion.

Hvad er bivirkningerne for sildenafil?

Vasodilation --> hypotension, rødme hovedpine.