Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
orm
on me
air
on him
orainn
on us
ort
on you
uirthi
on her
oraibh
on you
orthu
on them
Tá áthas orm
I am glad
Tá brón orm
I am sad
Tá ionadh orm
I am surprised.
Tá eagla orm
I am afraid.
Tá fearg orm
I am angry.
Tá náire orm
I am ashamed.
Tá imní orm
I am worried
Tá ocras orm
I am hungry.
Tá tart orm
I am thirsty.
Tá codladh orm
I am sleepy.
Tá slaghdán orm
I have a cold.
Tá tinneas cinn orm
I have a headache.
Tá tinneas fiacaile orm
I have a toothache.
Cuir ort do chóta
put on your coat.
Cuir ort do chuid éadaigh
put on your clothes.
Chuir sé a chuid éadaigh air
he put on his clothes.
Bhí sé ag féachaint orm
he was looking at me.
Bhí fearg ar an múinteoir
the teacher was angry