• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är serialisering? Jämför med Java

Processen av att omvandal ett objekt till en ström av bytes för lagring/överföring till minne, databas eller fil. Spara tillståndet för att sedan kunna återskapa det vid behov. Konvertera till annat format.


Java: Omvandlingen av ett objekt till en serie bytes, för att enkelt spara till beständig lagring eller strömmas över kommunikationslänk. Kan sedan deserialiseras - omvandlas till en replik av ursprungliga värdet.

Overriding, jämför Java

Override är ett nyckelord för att ersätta en virutel medlem definierad i superklassen med en definition av den medlemmen i subklassen. Vitruel, overrride, och new används.


Java: om subklassen extends superklassen och har en metod med samma namn och signatur, behövs ej nyckelord, override tar plats vid run-time poilmorfi ( om metoden ej är static)

Hiding, jämför Java

Hiding är en definition av en metod i en härledd typ med identisk signatur med den i superklassen. Baserat på tidig-bindning = metoden är bestämd under kompileringstiden. Om en metod är gömd, baseras implementering på kompileringstypen.


Java: används för static metoder och instansmedlemmer, och är baserat på tidig bindning. Vilken metod som ska anropas väljs under kompileringsstiden.

Interface

Struktur för hur övriga klasser ska byggas. Endast signatur metoder, en klass kan implementera flera interface. Metodrubriker utan implementeringar. Måste impelmenetera de abstrakta metoderna i klasserna. Utgör ett kontrakt. Om ändring, ändra i klasserna.


Java: Referenstyp. Liknar en klass men är en samling av abstrakta metoder. Kan implementera ett interface och ärver de abstrakta metoderna. Innehåller beteende som en klass implementerar.

Abstrakt klass + Java

Kan ej insansieras. Syfte att bidra med en basdefinition som de härledda klassern kan dela. Ärver från endast en klass. Får alla publica och protected metoder, grundmetoder som sedan kan overridas om de deklareras till virtual. Kan deklarera icke publika metoder, Interface endast publica. Kan innehålla färdiga metoder.


Java: Deklarerad abstract, innehåller metoder med/utan implementation. Kan finnas protected, public, private metoder.

Delegates

En typ som representerar referenser till metoder med en viss parameterlista och returtyp. Du kan ssedan anropa metoden genom en delegate instans. "Skicka vidare metoder som argument till andra metoder. Eventhandler = metoder som är åtkomstbara via delegates.


Java: finns ej men kan uppnås via reflection - skapa en instans av en klass i en annan klass för att sedan kunna komma åt dess metoder i den andra klassen.

Garbage collection

Hanterar tilldelning och frisläppning av minne för programmet. Sålönge minne finns tilldelar runtime minne för nya objekt. Varje gång et objekt skapas tilldeleas ett gemensamt språk samt minnesutrymme. Rensa - kontrolleras högen av objekt som inte används av programmet längre och återtar deras minne. (Common Language Runtime hanterar detta) Periodiskt kollar minnet för frisläppning.


Java: Java Memory Management, frisläpper minne som inte används, genom att hålla koll på referenser till fördelade resurser. Såfort en resurs inte längre är refererad av en gällande referens, blir minnet garbage collected.

Destructor

Används för att destructa klassers instanser, windowsfiler, nätverksanslutningar behövs en destruktor för att frigöra dem resurserna.


Java: garbage collected laguage, kan ej förutspå om och när, inte direk tnågon motsvarighet till en destructor men man kan använda sig av finalize metoden.

Trådprogrammering

TRåd - allt som behövs för att beskriva programmets tillstånd och därmed självständigt vid sidan av main programmet självständigt exekvera den delen av programmet. Alla trådar inom en process tillgång till samma programkod och arbetar med samma variabler. Ett program kan ha en öppen tråd som väntar på ett visst event att uppkomma eller eller utöfr ett helt sperat jobb, och gör det möjligt för main programmet att utföra andra uppgifter.

By ref and by value

If I tell you the URL, I'm passing by reference. You can use that URL to see the same web page I can see. If that page is changed, we both see the changes. If you delete the URL, all you're doing is destroying your reference to that page - you're not deleting the actual page itself.If I print out the page and give you the printout, I'm passing by value. Your page is a disconnected copy of the original. You won't see any subsequent changes, and any changes that you make (e.g. scribbling on your printout) will not show up on the original page. If you destroy the printout, you have actually destroyed your copy of the object - but the original web page remains intact.

Polimorfi

Innebär att flera olika subklasser under en superklass kan hanteras osm om det vore en instans av superklassen. Alltså klasser med olika behov vad gäller implementering av en viss metod fortfarande kan anropas på samma sätt. Verkställande programkod finns i respektive subklass medans det gemensamma gränssnittet definieras i superklassen