Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Sąd koronny

Crowncourt

Uniewinnienie

Aquittal

oskarżenie

Prosecution

Postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Criminal proceedings for an indictable offence

Kodeks postępowania karnego

Code of criminal procedure

Prokurator generalny

Attorney general

Federalny prokurator śledczy

Assistant US Attorney

Młodszy prokurator

Assistant prosecutor

Postępowanie przed wielką ławą przysięgłych

Grand jury process

Postanowienia

Provisions

Postępowanie przygotowawcze

Preparatory/pretrial proceedings

Osoba Podejrzana

Suspected person

Podejrzany

Suspect

Oskarżony

Defendant/acused(person)

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Order to charge/charging order

Prawo do obrony

Right of defense/defense right

Wydać (postanowienie)

Issue

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy

Right to legal representation

Brak obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść

Right against self-incrimination

Prawo milczenia

Right of silence

Zachowanie prawa

Retention of the right

Składanie wyjaśnień

Giving unsworn evidence

Prawo do korzystania z pomocy tłumacza

Right to the assistance of an interpreter

Wezwanie

Summons (es)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Notification on suspicion of committing a crime/criminal offence

Stawiać się na każde wezwanie

To appear following summones

Miejsce zamieszkania

Place of residence

Miejsce pobytu

Place of stay

Poddanie się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym

Submission to psychological and psychiatric tests

Poddanie się zwznętrznym oględzinom ciała

Submission to external inspection of one’s body

Pobieranie odcisków palców

Take fingerprints

Parady identyfikacyjne

Be shown for identification

Środki zapobiegawcze

Preventive measures

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

To file/request conditional discontinuation of preceedings

(projekt)akt oskarżenia

Bill of indictment

Składać wniosek

Request/apply/file application

Prokuratura

Posecution/Prosecutor Office

Prokurator (Szkocja)

Procurator Fiscal

Prokuratura (Królewska) GB

Crown Prosecution Service

Przesłuchanie podejrzanego

Interviewing/questioning a suspect

Przyjęcie Materiału dowodowego

Admission of Evidence

Dowód

Proof

Poszlaka

Circumstantial evidence

Pouczenie

Caution

Aspirant

Senior warrant officer

Na podstawie

Under

Artykuł

Section/article

paragraf

Subsection

Pomocnictwo

Aiding/assistance

Podlegać karze więzienia

Shall be imprisoned

Odmowa składania wyjaśnień

Refuse to give unsworn evidence

Korzystanie z pomocy obrony

Be assisted by legal representation

Obrona

Defence attorney/lawyer

Prawo do końcowego zapoznania się z materiałem postępowania

Right to have an access to evidence/evidential material at the end of the pretrial proceedings

Kradzież z włamaniem

Burglary/ breaking and entering

Areszt domowy

Depravation of liberty

Nazwisko rodowe

Family name

Pseudonim

Alias

Znaki szczególne

Distinctive features

Pouczenie o prawach i obowiązkach

Caution of rights and obligations

Stan majątkowy

Financial status

Nr rejestracji

Number plate GB /license plate US

Karany

With criminal record

pokrzywdzony

Aggrieved

Godzina policyjna

Curfew

Składanie wniosku o dokonanie czynności śledztwa/dochodzenia

May request specific inquiries of investigation