Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/620

Click to flip

620 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Jak się nazywasz?
What's your name?
Nazywam się Jan Kowalski.
My name is Jan Kowalski.
Jak się masz?
How are you?
Świetnie, dziękuję.
Fine, thanks.
Bardzo dobrze.
Very well.
Jak on się nazywa?
What's his name?
Jak ona się nazywa?
What's her name?
On się nazywa Janusz Kowalski.
His name's Janusz Kowalski.
Ona ma na imię Marta.
Her name's Marta.
Skąd jesteś?
Where are you from?
Skąd on jest?
Where's he from?
Skąd ona jest?
Where's she from?
Jaki jest twój zawód?
What's your job?
Jaki jest jego zawód?
What's his job?
Jaki jest jej zawód?
What's her job?
On jest lekarzem.
He's a doctor.
Ona jest nauczycielką.
She's a teacher.
Jaki masz numer telefonu?
What's your phone number?
Jaki on ma numer telefonu?
What's his phone number?
Mój numer telefonu to 3217703.
My phone number is 3217703.
Jaki jest twój adres?
What's your address?
Jaki jest jej adres?
What's her address?
Ile masz lat?
How old are you?
Ile on ma lat?
How old is he?
Ile ona ma lat?
How old is she?
Mam 20 lat.
I'm 20.
On ma 50 lat.
He's 50.
Ona ma 18 lat.
She's 18.
To prawda.
That's right.
To nieprawda.
That's wrong.
Nie wiem.
I don't know.
Czy masz psa?
Do you have a dog?
Jaki jest dzisiaj dzień?
What day is it today?
Dzisiaj jest niedziela.
It is Sunday today.
Kiedy pracujesz?
When do you work?
Idę teraz do szkoły.
I am going to school now.
Czy on teraz idzie na zakupy?
Is he going shopping now?
Nie idę teraz do domu.
I'm not going home now.
Ty prowadzisz teraz samochód.
You are driving now.
Czy pijesz teraz mleko?
Are you drinking milk now?
Ty nie słuchasz teraz radia.
You aren't listening to the radio now.
On teraz śpi w sypialni.
He is sleeping in the bedroom now.
Czy on je teraz śniadanie?
Is he having breakfast now?
On nie czyta teraz swojej książki.
He isn't reading his book now.
Ona teraz śpiewa.
She is singing now.
Czy ona teraz pisze list?
Is she writing a letter now?
Ona nie uczy się teraz słówek.
She isn't learning words now.
Jan teraz gra na gitarze.
Jan is playing the guitar now.
Marek teraz nie śpiewa.
Marek isn't singing now.
Czy Agnieszka uczy się teraz słówek?
Is Agnieszka learning words now?
Oglądamy teraz telewizję.
We are watching TV now.
Czy jemy teraz kolację?
Are we having supper now?
Nie jemy teraz śniadania.
We aren't having breakfast now.
Wy teraz jecie chleb.
You are eating bread now.
Czy wy teraz czytacie?
Are you reading now?
Wy teraz nie śpicie.
You aren't sleeping now.
Oni teraz tańczą razem.
They are dancing together now.
Czy oni teraz patrzą na ekran?
Are they looking at the screen now?
Oni nie patrzą teraz na nauczyciela.
They aren't looking at the teacher now.
Paweł i Ania teraz nie tańczą.
Pawe/l and Ania aren't dancing now.
Czy Ania i Agnieszka jedzą teraz kolację?
Are Ania and Agnieszka having supper now?
Oni nie piją teraz wina.
They aren't drinking wine now.
Kto pije moje piwo?
Who is drinking my beer?
Kto teraz czyta tę książkę?
Who is reading this book now?
Kto się uczy polskiego?
Who is learning Polish?
Kto czyta książki wieczorem?
Who reads books in the evening?
Kto uczy się nowych słówek codziennie?
Who learns new words every day?
Kto jeździ szybkim samochodem?
Who drives a fast car?
Kto jedzie tym czerwonym samochodem?
Who is driving this red car?
Gdzie teraz idziesz?
Where are you going now?
Czego się teraz uczysz?
What are you learning now?
Gdzie chodzisz wieczorami?
Where do you go in the evenings?
Czego uczysz się w sobotnie poranki?
What do you learn on Saturday mornings?
Idę teraz z moim bratem.
I am going with my brother now.
Z kim teraz idziesz?
Who are you going with now?
Patrzę teraz na ścianę.
I am looking at the wall now.
Na co patrzysz?
What are you looking at?
Patrzę teraz na mojego przyjaciela.
I am looking at my friend now.
Tańczę teraz z moją dziewczyną.
I am dancing with my girl now.
Z kim on teraz tańczy?
Who is he dancing with?
Słuchamy teraz naszego nauczyciela.
We are listening to our teacher now.
Kogo teraz słuchamy?
Who are we listening to now?
Zwykle nie czytuję gazet, ale teraz czytam gazetę.
I don't usually read newspapers but I am reading a newspaper now.
Zawsze pijam mleko rano, ale teraz piję kawę.
I always drink milk in the morning but I am drinking coffee now.
Często oglądam telewizję z moją dziewczyną, ale teraz tańczymy.
I often watch TV with my girl but now we are dancing.
Dlaczego lubisz swoją pracę?
Why do you like your job?
Dlaczego pracujesz wieczorami?
Why do you work in the evenings?
Dlaczego on chodzi do szkoły w niedziele?
Why does he go to school on Sundays?
Dlaczego ona je śniadanie po południu?
Why does she have breakfast in the afternoon?
Dlaczego my pracujemy od poniedziałku do piątku?
Why do we work from Monday to Friday?
Dlaczego Jan lubi słuchać muzyki?
Why does Jan like listening to music?
Dlaczego ludzie jadają w restauracjach?
Why do people eat in restaurants?
Dlaczego Pani Stempak jeździ do pracy autem?
Why does Ms Stempak go to work by car?
Kiedy on chodzi do kościoła?
When does he go to church?
Kiedy oni chodzą do kościoła?
When do they go to church?
Dlaczego oni sypiają w kuchni?
Why do they sleep in the kitchen?
Dlaczego oni chodzą do pracy wieczorem?
Why do they go to work in the evening?
Dlaczego Jan i Maria jadają w restauracji?
Why do Jan and Maria eat in restaurants?
On zwykle jeździ do pracy autem.
He usually goes to work by car.
Ona nigdy nie sypia w swoim łóżku.
She never sleeps in her bed.
Ona zawsze sypia w łazience.
She always sleeps in the bathroom.
Oni często chodzą na zakupy.
They often go shopping.
Kiedy oni chodzą na zakupy?
When do they go shopping?
Ty jesteś żeglarzem.
You are a sailor.
Oni są dobrymi stolarzami.
They are good carpenters.
Żona Marka jest fryzjerką.
Marek's wife is a hairdresser.
Jej mąż ma na imię Józef.
Her husband's name is J/ozef.
Jej córka jest studentką.
Her daughter is a student.
Nasz pies jest piękny.
Our dog is beautiful.
Nasze koty lubią skakać.
Our cats like jumping.
Czy nasze koty lubią skakać?
Do our cats like jumping?
Marek wstaje o siódmej rano i je śniadanie kwadrans po siódmej.
Marek gets up at seven o'clock in the morning and has breakfast at quarter past seven.
Kiedy on chodzi do pracy?
When does he go to work?
Czy często chodzicie do kina?
Do you often go to the cinema?
Ja nigdy nie oglądam telewizji.
I never watch television.
Moja żona bardzo lubi gotować.
My wife likes cooking very much.
Mój mąż ma dużo pieniędzy.
My husband has a lot of money.
Ty jesteś ważną osobą.
You are an important person.
On nie jest policjantem.
He is not a policeman.
Czy on jest żonaty?
Is he married?
Czy ona jest zamężna?
Is she married?
Czy Tomek i Kasia mają dużo dzieci?
Do Tomek and Kasia have a lot of children?
Gdzie zwykle sypiasz?
Where do you usually sleep?
Gdzie oni często chodzą razem?
Where do they often go together?
Lubię uczyć się nowych słówek.
I like learning new words.
Pan Gniotek nie lubi czytać książek.
Mr Gniotek doesn't like reading books.
Oni nie lubią rozmawawiać.
They don't like talking.
Ich dzieci są bardzo mądre.
Their children are very clever.
Oni mają bardzo mądre dzieci.
They have very clever children.
Wasz brat zwykle uczy się polskiego w ponidziałkowe wieczory i w środowe poranki.
Your brother usually learns Polish on Monday evenings and Wednesday mornings.
Nasz przyjaciel czasami chodzi do kościoła w czwartkowe popołudnia.
Our friend sometimes goes to church on Thursday afternoons.
Oni nigdy nie jeżdżą pociągiem.
They never go by train.
Ten żeglarz zawsze czytuje trudne książki w sobotnie wieczory.
This sailor always reads difficult books on Saturday evenings.
Stolarze lubią pracować w niedzielne poranki.
Carpenters like working on Sunday mornings.
Mój kot pochodzi z Niemiec.
My cat is from Germany.
Nasz nauczyciel bardzo lubi uczyć polskiego.
Our teacher likes teaching Polish very much.
Pracujemy w niedziele, ponieważ lubimy pracować.
We work on Sundays because we like working.
On chodzi do szkoły, bo lubi się uczyć.
He goes to school because he likes learning.
Ona chodzi do pracy, ponieważ lubi pracować.
She goes to work because she likes working.
Moje samochody są duże, czerwone i drogie.
My cars are big, red and expensive.
Marek ma cztery czerwone samochody.
Marek has four big red cars.
Na stole są żółte kwiaty.
On the table there are yellow flowers.
Ile masz lat?
How old are you?
Ile on ma lat?
How old is he?
Ile ona ma lat?
How old is she?
Ile oni mają lat?
How old are they?
Ile Jan ma lat?
How old is Jan?
Ile twój mąż ma lat?
How old is your husband?
Ile lat ma twój kot?
How old is your cat?
Ile lat ma jej dziecko?
How old is her child?
Skąd jesteś?
Where are you from?
Skąd oni są?
Where are they from?
Skąd jest ten czarny kot?
Where is the black cat from?
Skąd są twoi mężowie?
Where are your husbands from?
Gdzie jest ich dom?
Where is their house?
Kto jest ojcem Roberta?
Who is Robert's father?
Kto jest matką Beaty?
Who's Beata's mother?
On ma brzydką siostrę.
He has an ugly sister.
Kto to jest?
Who is this?
On jest jej mężem.
He is her husband.
Ta kobieta jest jego żoną.
This woman is his wife.
Jesteście lekarzami.
You are doctors.
Codziennie uczę się jedno słówko.
Every day I learn one word.
Czy jadasz mięso?
Do you eat meat?
Czy w kuchni są jakieś kwiaty?
Are there any flowers in the kitchen?
Czy w pokoju są jakieś żółte krzesła?
Are there any yellow chairs in the room?
Czy w sypialni jest komputer?
Is there a computer in the bedroom?
Czy są jakieś radia w ogrodzie?
Are there any radios in the garden?
Jakiego koloru jest twoje jabłko?
What color is your apple?
Jakiego koloru jest ten dywan?
What color is the carpet?
Jakiego koloru są twoje oczy?
What color are your eyes?
Jan i Jadwiga mieszkają w starym domu w polskiej wiosce.
Jan and Jadwiga live in an old house in a Polish village.
Lubię jeść mięso.
I like eating meat.
Oni są szczęśliwi.
They are happy.
Kiedy zwykle zaczynasz pracę?
When do you usually start work?
Kiedy on zwykle kończy pracę w piątki?
When does he usually stop work on Fridays?
On nie pracuje w niedziele.
He doesn't work on Sundays.
Dlaczego pracujesz w domu?
Why do you work at home?
Pracujesz w domu, ponieważ nie lubisz wychodzić.
You work at home because you don't like going out.
Ile kosztują te brązowe koperty?
How much are the brown envelopes?
Ile kosztuje ten duży samochód?
How much is the big car?
Ile kosztuje to czarne pióro?
How much is the black pen?
Czy jego piękna żona jest sekretarką jego dobrego przyjaciela?
Is his beautiful wife his good friend's secretary?
Mój samochód nie jest nowy, ale moja żona jest młoda.
My car is not new but my wife is young.
Chcę iść do domu.
I want to go home.
Czy chcesz zjeść to jabłko?
Do you want to eat this apple?
On nie chce spać.
He doesn't want to sleep.
Kto chce iść ze mną do kina?
Who wants to go the cinema with me?
Zatańcz ze mną!
Dance with me!
Chodź ze mną!
Come with me!
Słuchaj mnie!
Listen to me!
Lubię cię.
I like you.
Nie pójdę z tobą jutro do kina.
I won't go to the cinema with you tomorrow.
To jest dla ciebie.
This is for you.
Kto go lubi?
Who likes him?
Paweł go nie lubi.
Pawe/l doesn't like him.
Chcę spędzić ten weekend z nim.
I want to spend the weekend with him.
To nie jest dla niej.
This isn't for her.
Kto jej nie lubi?
Who doesn't like her?
Idę z nią do kina.
I'm going to the cinema with her.
On chodzi z nią do kina w każdą sobotę.
He goes to the cinema with her every Saturday.
Czy ją kochasz?
Do you love her?
To jest dla nas.
This is for us.
Chodź z nami!
Come with us!
On rozmawia z nią o nas.
He is talking with her about us.
Kto nas lubi?
Who likes us?
Kto nas nie kocha?
Who doesn't love us?
My was lubimy.
We like you.
Oni was nie lubią.
They don't like you.
To jest dla nich.
This is for them.
Kto ich lubi?
Who likes them?
Kto idzie z nimi do kina?
Who is going to the cinema with them?
On chce z nimi pracować.
He wants to work with them.
Spojrzeliśmy na nich.
We looked at them.
Będę szczęśliwy.
I will be happy.
Będę żeglarzem.
I will be a sailor.
Będę dobrym stolarzem.
I will be a good carpenter.
Będziesz moim mężem.
You will be my husband.
Będziesz jej sąsiadem.
You will be her neighbor.
Będziesz ich nauczycielem.
You will be their teacher.
On będzie piłkarzem.
He will be a footballer.
On będzie żołnierzem.
He will be a soldier.
On będzie moim przyjacielem.
He will be my friend.
Ona będzie moją dziewczyną.
She will be my girlfriend.
Ona będzie piękną kobietą.
She will be a beautiful woman.
Ona będzie głodna.
She will be hungry.
Jutro będzie sobota.
It will be Saturday tomorrow.
Będzie zimno.
It will be cold.
To będzie trudne.
It will be difficult.
Będziemy krawcami.
We will be tailors.
Będziemy dobrymi przyjaciółmi.
We will be good friends.
Będziemy smutni.
We will be sad.
Będziecie naszymi przyjaciółmi.
You will be our friends.
Będziecie dobrymi kierowcami.
You will be good drivers.
Będziecie ich sąsiadami.
You will be their neighbors.
Oni będą naszymi nauczycielami.
They will be our teachers.
One będą dobrymi kucharkami.
They will be good cooks.
Oni będą dobrymi mężami.
They will be good husbands.
Czy ja będę twoim przyjacielem?
Will I be your friend?
Czy będziesz jej chłopakiem?
Will you be her boyfriend?
Czy będziesz jego sąsiadem?
Will you be his neighbor?
Czy będziesz moim przyjacielem?
Will you be my friend?
Kiedy będziesz w Anglii?
When will you be in England?
O której godzinie będziesz głodny?
What time will you be hungry?
Czy on będzie dobrym studentem?
Will he be a good student?
Kiedy on będzie szczęśliwy?
When will he be happy?
Dlaczego on będzie smutny?
Why will he be sad?
Czy ona będzie brzydka?
Will she be ugly?
Czy ona będzie zainteresowana fizyką?
Will she be interested in physics?
Kiedy ona będzie ostrożna?
When will she be careful?
Dlaczego to będzie niebezpieczne?
Why will it be dangerous?
Kiedy będzie ciemno?
When will it be dark?
Czy my będziemy zmęczeni?
Will we be tired?
Kiedy będziemy silni?
When will we be strong?
Dlaczego będziemy zmęczeni?
Why will we be tired?
Czy będziecie zadowoleni?
Will you be glad?
Kiedy będziecie zainteresowani biologią?
When will you be interested in biology?
Kiedy będziecie zmęczeni?
When will you be tired?
Czy oni będą ogrodnikami?
Will they be gardeners?
Kiedy oni będą ostrożni?
When will they be careful?
Dlaczego oni będą zadowoleni?
Why will they be glad?
Pójdę jutro do kina.
I will go to the cinema tomorrow.
On przeczyta tę książkę w poniedziałek.
He will read this book on Monday.
Ona zatańczy z nim dziś wieczorem.
She will dance with him tonight.
Będzie ciemno o ósmej.
It will be dark at eight o'clock.
Nauczymy się mówić po polsku.
We will learn to speak Polish.
Oni pojadą za granicę we wtorek.
They will go abroad on Tuesday.
Jan kupi nowy samochód we czwartek.
Jan will buy a new car on Thursday.
Kasia odwiedzi swoją przyjaciółkę we wtorek.
Kasia will visit her friend on Tuesday.
Marek i Paweł nauczą się nowych słówek.
Marek and Pawe/l will learn new words.
Czy on zatańczy ze mną dziś wieczorem?
Will he dance with me tonight?
Kupię ci psa.
I will buy you a dog.
Czy przyjdziesz do mnie jutro?
Will you come to me tomorrow?
Nie będę ogrodnikiem.
I will not be a gardener.
Nie zatańczę z nią.
I will not dance with her.
Nie będę zmęczony.
I will not be tired.
On nie przeczyta tej nowej książki.
He will not read the new book.
On nie będzie stolarzem.
He will not be a carpenter.
Ona nie będzie jego dziewczyną.
She will not be his girlfriend.
Ona nie pójdzie do kina z nimi.
She will not go to the cinema with them.
Ona nie będzie zadowolona.
She will not be satisfied.
Nie będzie ciemno o piątej.
It will not be dark at five o'clock.
Nie napiszemy tego listu.
We will not write this letter.
Nie będziemy przyjaciółmi.
We will not be friends.
Nie zobaczycie mnie.
You will not see me.
Nie wstaniecie o piątej rano.
You will not get up at five in the morning.
Oni nie będą sąsiadami.
They will not be neighbors.
One nie przeczytają tej gazety.
They will not read this newspaper.
Oni nie będę ostrożni.
They will not be careful.
Będę szczęśliwa, a ty będziesz nieszczęśliwa.
I will be happy and you will be unhappy.
Pójdę z nim do kina, a ty zostaniesz w domu.
I will go to the cinema with him, and you will stay at home.
Kiedy ten chłopiec przyjdzie do niej?
When will the boy come to her?
Mój syn zje ich jabłka.
My son will eat their apples.
Z kim zatańczysz?
Who will you dance with?
Z kim pójdziesz do kina?
Who will you go to the cinema with?
Do kogo pójdziesz?
Who will you go to?
Czym twoje dziecko będzie się interesować?
What will your child be interested in?
Kto będzie pierwszy?
Who will be first?
Kto pójdzie ze mną do kina?
Who will go to the cinema with me?
Kto napisze ten list?
Who will write the letter?
Kto będzie jej mężem?
Who will be her husband?
Nigdy nie będę głodny.
I will never be hungry.
Ona nigdy z nim nie zatańczy.
She will never dance with him.
Zawszę będę cię kochać.
I will always love you.
On zawsze będzie zmęczony.
He will always be tired.
Wszyscy nasi uczniowie będą szczęśliwi.
All our students will be happy.
Byłem głupi.
I was stupid.
Byłam głodna rano.
I was hungry in the morning.
Byłeś moim przyjacielem.
You were my friend.
Byłaś jego dziewczyną.
You were his girlfriend.
On był w Afryce 10 lat temu.
He was in Africa ten years ago.
On był naszym sąsiadem w zeszłym roku.
He was our neighbor last year.
Ona była piękna i młoda.
She was beautiful and young.
Ona była w ogrodzie o siódmej.
She was in the garden at seven.
Było ciemno o ósmej.
It was dark at eight.
Wczoraj było zimno.
It was cold yesterday.
Byliśmy zmęczeni wieczorem.
We were tired in the evening.
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi 80 lat temu.
We were good friends eighty years ago.
Byliście dziećmi wtedy.
You were children then.
Byliście szczęśliwi wczoraj.
You were happy yesterday.
Oni byli dobrymi żeglarzami.
They were good sailors.
One były w kuchni po południu.
They were in the kitchen in the afternoon.
Czy byłem nieszczęśliwy w poniedziałek?
Was I unhappy on Monday?
Czy byłeś ogrodnikiem pięć lat temu?
Were you a gardener five years ago?
Czy byłaś fryzjerką dwa lata temu?
Were you a hairdresser two years ago?
Czy on był stolarzem w zeszłym roku?
Was he a carpenter last year?
Czy on był twoim przyjacielem dawno temu?
Was he your friend long ago?
Czy ona była piękna dawno temu?
Was she beautiful long ago?
Czy było ciemno o czwartej?
Was it dark at four?
Czy było zimno wczoraj?
Was it cold yesterday?
Czy byliśmy podekscytowani dwa dni temu?
Were we excited two days ago?
Czy byliśmy razem w niedzielę?
Were we together on Sunday?
Czy byliście głodni trzy godziny temu?
Were you hungry three hours ago?
Czy oni byli smutni tydzień temu?
Were they sad a week ago?
Czy one były miłe wczoraj?
Were they nice yesterday?
Kiedy byłem nieostrożny?
When was I careless?
Kiedy byłeś szczęśliwy?
When were you happy?
Kiedy ona była piękna?
When was she beautiful?
Kiedy było niebezpiecznie?
When was it dangerous?
Dlaczego byliśmy ostrożni?
Why were we careful?
Dlaczego byliście zdziwieni dwie minuty temu?
Why were you surprised two minutes ago?
Dlaczego oni byli zainteresowani fizyką siedemnaście miesięcy temu?
Why were they interested in physics seventeen months ago?
O której godzinie one były gotowe?
What time were they ready?
Nie byłem wtedy zdziwiony.
I was not surprised then.
Nie byłem stary trzydzieści lat temu.
I was not old thirty years ago.
Nie byłeś ważną osobą wtedy.
You were not an important person then.
Nie byłaś moją najlepszą przyjaciółką rok temu.
You were not my best friend a year ago.
On nie był smutny wczoraj.
He wasn't sad yesterday.
On nie był zdziwiony wtedy.
He wasn't surprised then.
Ona nie była dobrą kucharką w zeszłym roku.
She wasn't a good cook last year.
Ona była w kuchni jedenaście minut temu.
She was in the kitchen eleven minutes ago.
To nie było trudne.
It wasn't difficult.
Nie było ciemno minutę temu.
It wasn't dark a minute ago.
Nie byliśmy zainteresowani biologią.
We weren't interested in biology.
Nie byliśmy szczęśliwi dwadzieścia lat temu.
We weren't happy twenty years ago.
Nie byliście ważnymi osobami trzy miesiące temu.
You weren't important persons three months ago.
Nie byliście głupi we środę.
You weren't stupid on Wednesday.
Oni nie byli taksówkarzami sześć lat temu.
They weren't taxi drivers six years ago.
One nie były zdziwione.
They weren't surprised.
Poszedłem rano do szkoły.
I went to school in the morning.
Kiedy poszedłem do szkoły?
When did I go to school?
Nie poszedłem do szkoły wieczorem.
I didn't go to school in the evening.
Ty napisałaś ten list wczoraj.
You wrote the letter yesterday.
Kiedy napisałeś ten list?
When did you write this letter?
Ty nie napisałeś tego listu w zeszłym tygodniu.
You didn't write this letter last week.
On przeczytał tę książkę dwie godziny temu.
He read the book two hours ago.
Kiedy on przeczytał naszą książkę?
When did he read our book?
On nie przeczytał gazety w poniedziałek.
He didn't read the newspaper on Monday.
Ona dzisiaj wstała o siódmej rano.
She got up at seven in the morning today.
O której godzinie ona dzisiaj wstała?
What time did she get up today?
Ona nie wstała o czwartej rano.
She didn't get up at four in the morning.
Twoja odpowiedź zdziwiła mnie.
Your answer surprised me.
Czy nasza odpowiedź zdziwiła ich?
Did our answer surprise them?
Wasza odpowiedź nie zdziwiła jej.
Your answer didn't surprise her.
On dostał trudne ćwiczenie wczoraj.
He got a difficult exercise yesterday.
Jakie ćwiczenie on dostał w niedzielę?
What exercise did he get on Sunday?
On nie dostał trudnego ćwiczenia w piątek.
He didn't get a difficult exercise on Friday.
Ona przyszła do nas o ósmej wieczorem.
She came to us at eight in the evening.
O której godzinie ona przyszła do was?
What time did she come to you?
Ona nie przyszła do mnie we wtorek.
She didn't come to me on Tuesday.
Daliśmy naszej babci prezent wczoraj.
We gave our granny a present yesterday.
Co daliśmy naszej babci w sobotę?
What did we give our granny on Saturday?
Nasza babcia była zachwycona w sobotę.
Our granny was delighted on Saturday.
Nakrzyczeliście na nasze dziecko wczoraj.
You shouted at our child yesterday.
Dlaczego nakrzyczeliście na naszego syna?
Why did you shout at our son?
Nasi sąsiedzi nie nakrzyczeli na naszą córkę w zeszłym tygodniu.
Our neighbors didn't shout at our daughter last week.
Oni zapomnieli moje imię.
They forgot my name.
Kto zapomniał moje imię?
Who forgot my name?
Czy on zapomniał swoje imię?
Did he forget his name?
Kto był twoim nauczycielem?
Who was your teacher?
Oni wypili nasze mleko rano.
They drank our milk in the morning.
Kto wypił nasze mleko wczoraj?
Who drank our milk yesterday?
Czy Paweł i Andrzej wypili mleko Agnieszki?
Did Pawe/l and Andrzej drink Agnieszka's milk?
Z kim poszedłeś do kina wczoraj?
Who did you go to the cinema with yesterday?
O której godzinie zacząłeś pracę w poniedziałek?
What time did you start work on Monday?
Nie zjadłem tego jabłka rano, ale zjem go wieczorem.
I didn't eat the apple in the morning but I'll eat it in the evening.
Nie byliśmy zmęczeni rano, ale będziemy zmęczeni wieczorem.
We weren't tired in the morning but we will be tired in the evening.
Nie nauczyłem się nieregularnych czasowników w niedzielę, ale nauczę się ich w poniedziałek.
I didn't learn irregular verbs on Sunday but I will learn them on Monday.
Nie byłem mądry, ale będę mądry.
I wasn't clever but I will be clever.
Kto napisał tę ciekawą książkę?
Who wrote the interesting book?
Kto wydał moje dwa dolary dzisiaj?
Who spent my two dollars today?
Wyszedłem z domu o ósmej godzinie.
I left home at eight o'clock.
Z kogo śmiałeś się wczoraj o siódmej godzinie?
Who did you laugh at yesterday at seven o'clock?
Otworzyłem drzwi i weszliśmy do środka.
I opened the door and we walked in.
Ona poszła do kuchni.
She walked to the kitchen.
Zuzia spojrzała na mnie.
Zuzia looked at me.
On patrzy na tę piękną dziewczynę.
He is looking at the beautiful girl.
Drzwi się otwarły i zajrzałem do środka.
The door opened and I looked in.
Ona obróciła się do tego mężczyzny.
She turned to the man.
Czy wrócisz do tego hotelu w przyszłym roku?
Will you go back to this hotel next year?
Co powiedziałeś swojej matce?
What did you say to your mother?
O czym rozmawiacie?
What are you talking about?
Ona uśmiechnęła się do mnie.
She smiled at me.
Idę na policję.
I'm going to the police.
Nigdy nie śmieję się z nieszczęśliwych ludzi.
I never laugh at unhappy people.
Spojrzałem w dół i zobaczyłem swoje buty.
I looked down and saw my shoes.
Skręć w prawo a zobaczysz kościół.
Turn right and you will see the church.
Skręć w lewo a zobaczysz nasz dom.
Turn left and you will see our house.
Policjant pobiegł za tym mężczyzną.
The policeman ran after the man.
Pobiegliśmy do banku.
We ran to the bank.
Kiedy pójdziesz do łóżka?
When will you go to bed?
Na kogo czekasz?
Who are you waiting for?
Kiedy wrócą wasi sąsiedzi?
When will your neighbors get back?
Nie lubię pracować z kobietami.
I don't like working with women.
On uderzył mnie w głowę.
He hit me on the head.
Gdy on nie wstawał, wiedziałem, że nie żyje.
When he didn't get up, I knew he was dead.
Wyjrzałem i zobaczyłem jego samochód.
I looked out and saw his car.
O czym myślisz?
What are you thinking about?
Ja nigdy nie krzyczę na ludzi.
I never shout at people.
Ty umiesz jeździć na koniu.
You can ride a horse.
Czy umiesz jeździć na koniu?
Can you ride a horse?
Ja nie umiem jeździć na koniu.
I can't ride a horse.
Ty nie umiesz jeździć samochodem.
You can't drive a car.
On umie mówić po polsku doskonale.
He can speak Polish perfectly.
Czy on umie grać na gitarze?
Can he play the guitar?
On nie umie pisać listów.
He can't write letters.
Ona umie gotować.
She can cook.
Czy twoja dziewczyna umie gotować?
Can your girlfriend cook?
Czy jego żona potrafi gotować?
Can his wife cook?
My potrafimy uczyć się polskiego efektywnie.
We can learn Polish effectively.
Czy potrafimy mówić po polsku?
Can we speak Polish?
My nie umiemy grać na gitarze.
We can't play the guitar.
Wy umiecie czytać.
You can read.
Czy umiecie pisać listy?
Can you write letters?
Wy nie umiecie mówić po polsku.
You can't speak Polish.
Czy umiecie odpowiedzieć na moje pytanie?
Can you answer my question?
Oni umieją odpowiedzieć na to trudne pytanie.
They can answer this difficult question.
Czy oni umieją jeździć na koniu?
Can they ride a horse?
Oni nie umieją odpowiadać na łatwe pytania.
They can't answer easy questions.
Mogę zaczekać na ciebie.
I can wait for you.
Czy mogę ci pomóc?
Can I help you?
Jak mogę ci pomóc?
How can I help you?
Nie mogę odwiedzić cię jutro.
I can't visit you tomorrow.
Czy możesz mi pomóc?
Can you help me?
On może chodzić do kina codziennie.
He can go to the cinema every day.
Czy ona może odwiedzać swoją przyjaciółkę?
Can she visit her friend?
Nie możesz parkować tutaj.
You can't park here.
Czy mogę przeczytać twoją książkę?
Can I read your book?
Czy naprawdę umiesz mówić po polsku?
Can you really speak Polish?
Czy ona naprawdę umię jeździć samochodem?
Can she really drive a car?
Czy umiesz napisać 'pszczoła' poprawnie?
Can you spell 'pszczo/la' correctly?
Czy twoja córka umie pięknie śpiewać?
Can your daughter sing beautifully?
Czy możesz zadać mi poważne pytanie?
Can you ask me a serious question?
Nie umiem śpiewać głośno.
I can't sing loudly.
Czy możesz powiedzieć coś niezwykłego?
Can you say something unusual?
Czy możesz być tam na czas?
Can you be there on time?
Czy twoi rodzice byli fotografami dwa lata temu?
Were your parents photographers two years ago?
Czy możemy spotkać się jutro?
Can we meet tomorrow?
Czy wasz nauczyciel umie uczyć polskiego?
Can your teacher teach Polish?
Czy psy naprawdę umieją pływać?
Can dogs really swim?
Chcę iść do domu.
I want to go home.
Czy chcesz uczyć się polskiego?
Do you want to learn Polish?
On chce spać teraz.
He wants to sleep now.
Ona nie chce gotować dla swojego męża.
She doesn't want to cook for her husband.
Chcemy być wolni.
We want to be free.
Czy chcecie być przyjaciółmi?
Do you want to be friends?
Oni nie chcą chodzić do szkoły.
They don't want to go to school.
Chcę, żebyś był moim mężem.
I want you to be my husband.
Nie chcę, żebyś była moją żoną.
I don't want you to be my wife.
Chcę, żebyś mi pomogła.
I want you to help me.
Czy chcesz, żebym ci pomógł?
Do you want me to help you?
On chce, żeby ona gotowała dla niego.
He wants her to cook for him.
Ona nie chce, żeby jej syn był żeglarzem.
She doesn't want her son to be a sailor.
Nie chcemy, żebyś kłamał.
We don't want you to lie.
Kto chce, żebyśmy tam poszli?
Who wants us to go there?
Kto chciał, żebym ja prowadził?
Who wanted me to drive?
Oni chcą, żeby ich matki gotowały śniadanie.
They want their mothers to cook breakfast.
Czy Paweł i Piotrek chcieli, żebyśmy im pomogli?
Did Pawe/l and Piotrek want us to help them?
Czy twoja żona chce, żebyś mówił po polsku płynnie?
Does your wife want you to speak Polish fluently?
Czy twoi rodzice chcieli, żebyś mówił po niemiecku płynnie?
Did your parents want you to speak German fluently?
Kazałem ci być cicho.
I told you to be quiet.
Mój ojciec kazał mi kupić mu gazetę.
My father told me to buy him a newspaper.
Kto kazał ci zabić tego psa?
Who told you to kill the dog?
Nasz nauczyciel kazał nam nauczyć się wszystkich tych słówek.
Our teacher told us to learn all the words.
Moi rodzice kazali mi pójść do szkoły w niedzielę.
My parents told me to go to school on Sunday.
Kto kazał ci odwiedzić swoją sąsiadkę?
Who told you to visit your neighbor?
Proszę cię o pomoc.
I'm asking you for help.
Kto prosił mnie, żebym tu przyszedł?
Who asked me to come here?
Nie chcę prosić mojego brata o pieniądze.
I don't want to ask my brother for money.
Czy on poprosił cię o papierosa wczoraj?
Did he ask you for a cigarette yesterday?
On poprosił mnie, żebym zrobiła jego zadanie domowe.
He asked me to do his homework.
Ona prosi mnie, żebym nosił jej torby codziennie.
She asks me to carry her bags every day.
Nigdy nie proszę ludzi o pieniądze.
I never ask people for money.
Kto prosi o moją pomoc teraz?
Who is asking for my help now?
Kazałem ci nie krzyczeć na moje dzieci.
I told you not to shout at my children.
Kto kazał ci nie przyjść?
Who told you not to come?
Kazałem im nie bić mojego syna.
I told them not to beat my son.
Czy prosiłeś mnie, żebym nie przynosił mojego psa?
Did you ask me to bring my dog?
Kto prosił mnie, żebym nie palił?
Who asked me not to smoke?
Moja matka prosi mnie, żebym nie kłamał.
My mother asks me not to lie.
On przyszedł tu, by zobaczyć nas.
He came here to see us.
Mój brat nie przyszedł tu, żeby zobaczyć was.
My brother didn't come here to see you.
Dzieci chodzą do szkoły, by uczyć się nowych rzeczy.
Children go to school to learn new things.
Ten głodny mężczyzna poszedł do kuchni, żeby coś zjeść.
The hungry man went to the kitchen to eat something.
Ten morderca przyszedł do jej domu, żeby ją zabić.
The murderer came to her house to kill her.
Ludzie chodzą do kina, żeby oglądać filmy.
People go to the cinema to watch films.
Ludzie wychodzą z domu, żeby spotykać się ze swoimi przyjaciółmi.
People go out to meet with their friends.
On przyszedł tu, ponieważ chciał zobaczyć nas.
He came here because he wanted to see us.
Dzieci chodzą do szkoły, ponieważ chcą się uczyć nowych rzeczy.
Children go to school because they want to learn new things.
Dzieci chodzą do szkoły, ponieważ ich rodzice każą im się uczyć.
Children go to school because their parents tell them to learn.
Ta głodna kobieta poszła do kuchni, ponieważ chciała coś zjeść.
The hungry woman went to the kitchen because she wanted to eat something.
Kazałem ci pójść do szkoły, ponieważ chciałem, żebyś się tam uczył.
I told you to go to school because I wanted you to learn there.
Ponieważ chcę być twoim mężem, proszę cię, żebyś została moją żoną.
Because I want to be your husband I'm asking you to become my wife.
Jej syn nie może wyjść, ponieważ ona kazała mu zostać w domu.
Her son can't go out because she told him to stay home.
Ten człowiek chce, żeby jego żona gotowała dla niego, ponieważ on nie umie gotować.
The man wants his wife to cook for him because he can't cook.
On napisał tę książkę, żeby stać się sławnym.
He wrote the book to become famous.
Ona napisała tę książkę, ponieważ chciała zostać sławna.
She wrote the book because she wanted to become famous.
Proszę cię, żebyś poszedł, ponieważ nie lubię cię.
I'm asking you to leave because I don't like you.
Z powodu mojego brata nie zrobiłem swojego zadania domowego.
Because of my brother I didn't do my homework.
Nie zrobiłem mojego zadania domowego, ponieważ mój brat poprosił mnie, żebym zrobił jego zadanie domowe.
I didn't do my homework because my brother asked me to do his homework.
Ta wdowa jest smutna z powodu śmierci swojego męża.
The widow is sad because of her husband's death.
Ta wdowa jest smutna, ponieważ jej mąż zmarł.
The widow is sad because her husband died.
Łatwo jest uczyć się polskiego.
It is easy to learn Polish.
Łatwo jest Polakom uczyć się angielskiego.
It is easy for Poles to learn English.
Trudno jest zapominać łatwe słówka.
It is difficult to forget easy words.
Trudno jest dobrym uczniom zapominać łatwe słówka.
It is difficult for good students to forget easy words.
Łatwo jest dobrym uczniom budować poprawne polskie zdania.
It is easy for good students to build correct Polish sentences.
Trudno jest robić duże błędy.
It is difficult to make big mistakes.
Łatwo jest robić małe błędy.
It is easy to make small mistakes.
Niebezpiecznie jest przechodzić przez ulicę.
It is dangerous to cross a street.
Niebezpiecznie jest nie znać angielskiego.
It is dangerous not to know English.
Łatwo jest nie być doskonałym.
It is easy not to be perfect.
Trudno jest nie być dobrym.
It is difficult not to be good.
Trudno jest Markowi czytać książkę, ponieważ on nie umie czytać.
It is difficult for Marek to read a book because he can't read.
Łatwo jest Johnowi mówić po angielsku, ponieważ on jest Amerykaninem.
It is easy for John to speak English because he is an American.
Łatwo jest żonie Marka przygotować posiłek, ponieważ ona umie gotować bardzo dobrze.
It is easy for Marek's wife to prepare a meal because she can cook very well.
Będę gotowa za godzinę.
I will be ready in an hour.
To stanie się za dwa dni.
This will happen in two days.
Będę zamężna za trzy tygodnie.
I will be married in three weeks.
Oni nauczą się polskiego za sześć miesięcy.
They will learn Polish in six months.
Czy wasi sąsiedzi kupią nowy dom za rok?
Will your neighbors buy a new house in a year?
Czy nauczyciel zada trudne pytanie za trzydzieści sekund?
Will the teacher ask a difficult question in thirty seconds?
Czy przyjdziesz tu za pół godziny?
Will you come here in half an hour?
Czy twój brat będzie mieszkał we Wrocławiu za siedem lat?
Will your brother live in Wroc/law in seven years?
Ten stary pies umże za dwa dni.
The old dog will die in two days.
Jedna noga tego stołu jest złamana.
One leg of the table is broken.
Koło samochodu jest okrągłe.
The wheel of a car is round.
Jedno koło mojego roweru jest zepsute.
One wheel of my bicycle is broken.
Dwie ściany tego pokoju są białe.
Two walls of this room are white.
To jest jeden z moich braci.
This is one of my brothers.
Czy to jest jeden z twoich szalonych pomysłów?
Is this one of your crazy ideas?
Kiedy jedna z twoich pięknych sióstr przyjdzie, aby zobaczyć moje nowe auto?
When will one of your sisters come to see my new car?
Dobrze jest być z tobą znowu.
It's good to be with you again.
Dobrze jest mieć przyjaciela.
It's good to have a friend.
Dobrze jest nie mieć problemów.
It's good not to have problems.
Dobrze jest nie być chorym.
It's good not to be ill.
Piątek był zimniejszy niż czwartek.
Friday was colder than Thursday.
Moja kawa jest zimniejsza niż twoja herbata.
My coffee is colder than your tea.
Ta głębsza rzeka jest zimniejsza.
The deeper river is colder.
Która rzeka jest głębsza?
Which river is deeper?
Zima jest zimniejsza niż lato.
Winter is colder than summer.
Lato jest cieplejsze niż zima.
Summer is warmer than winter.
Ojciec Marka jest starszy od naszego wujka.
Marek's father is older than our uncle.
Mój samochód jest starszy niż samochód Tomka.
My car is older than Tomek's car.
Noc jest ciemniejsza niż dzień.
Night is darker than day.
Czarny jest ciemniejszy niż brązowy.
Black is darker than brown.
Jego córka jest mniejsza niż jego żona.
His daughter is smaller than his wife.
Rower jest wolniejszy od auta.
A bicycle is slower than a car.
Ślimaki są wolniejsze niż tygrysy.
Snails are slower than tigers.
Mężczyźni są silniejsi od kobiet.
Men are stronger than women.
Czy tygrys jest silniejszy od lwa?
Is a tiger stronger than a lion?
Kobiety są słabsze od mężczyzn.
Women are weaker than men.
Czy tygrysy są słabsze od lwów?
Are tigers weaker than lions?
Która droga jest dłuższa?
Which road is longer?
Która droga jest krótsza?
Which road is shorter?
Węże są dłuższe niż ślimaki.
Snakes are longer than snails.
Jedna noga tego stołu jest krótsza.
One leg of the table is shorter.
Angielskie zdania są zwykle krótsze od polskich zdań.
English sentences are usually shorter than Polish sentences.
Mój wuj jest bogatszy od mojego sąsiada.
My uncle is richer than my neighbor.
Stolarze są biedniejsi niż prawnicy.
Carpenters are poorer than lawyers.
Jestem wyższy od mojej siostry.
I am taller than my sister.
Mój samochód jest szybszy od samochodu mojego sąsiada.
My car is faster than my neighbor's car.
Moja żona jest młodsza niż żona mojego sąsiada.
My wife is younger than my neighbor's wife.
Moje radio jest głośniejsze od radia mojego sąsiada.
My radio is louder than my neighbor's radio.
On poszedł do tego gęstszego lasu.
He went to the thicker forest.
Biały jest jaśniejszy niż żółty.
White is brighter than yellow.
Drzwi mojego sąsida są węższe od moich drzwi.
My neighbor's door is narrower than my door.
Które jezioro jest płytsze?
Which lake is shallower?
Jestem mądrzejszy od mojego sąsiada.
I am cleverer than my neighbor.
Podejdź bliżej!
Come closer!
Ta głębsza rzeka jest szersza.
The deeper river is wider.
Moja dziewczyna jest milsza niż moja siostra.
My girlfriend is nicer than my sister.
Angielskie zdania są prostsze niż polskie zdania.
English sentences are simpler than Polish sentences.
Konie są większe od psów.
Horses are bigger than dogs.
Mój syn jest chudszy niż córka mojej sąsiadki.
My son is thinner than my neighbor's daughter.
Córka mojej sąsiadki jest grubsza od mojego syna.
My neighbor's daughter is fatter than my son.
Kawa jest gorętsza od mleka.
Coffee is hotter than milk.
Woda jest bardziej mokra niż piasek.
Water is wetter than sand.
Moja żona jest szczęśliwsza od żony mojego sąsiada.
My wife is happier than my neighbor's wife.
Joasia jest ładniejsza niż Kasia.
Joasia is prettier than Kasia.
Ich syn jest hałaśliwszy od naszej córki.
Their son is noisier than our daughter.
Córka naszej sąsiadki jest brzydsza od naszego psa.
Our neighbor's daughter is uglier than our dog.
Mój ręcznik jest suchszy od mojej twarzy.
My towel is drier than my face.
Samochód naszego sąsiada jest brudniejszy od naszych świń.
Our neighbor's car is dirtier than our pigs.
Poduszki są miększe niż stoły.
Pillows are softer than tables.
Szybszy samochód jest lepszy niż wolniejszy samochód.
A faster car is better than a slower car.
Chcę być lepszy niż ty.
I want to be better than you.
Kto jest lepszy?
Who is better?
Jestem lepszym kierowcą niż mój syn.
I'm a better driver than my son.
Mój syn jest gorszym kierowcą niż ja.
My son is a worse driver than I.