Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Abdomen
Greater Ab
Smaller Ab
Lesser Ab
Fu
DaFu
XiaoFu
ShaoFu
Wood
Fire
Earth
Metal
Water
Mu
Huo
Tu
Jin
Shui
Liver
Heart
Spleen
Lung
Kidney
Gan
Xin
Pi
Fei
Shen
Eye
Tongue
Lips
Nose
Ear
Mu
She
Chun
Bi
Er
Blue Green
Red
Yellow
White
Black
Qing
Chi
Huang
Bai
Hei
Anger
Joy
Pensive
Anxiety
Fear
Nu
Xi
Si
You
Kong
Sour
Bitter
Sweet
Acrid
Salty
Suan
Ku
Gan
Xin
Xian
Body
Head
Face
Mouth
Tooth
Shen
Tou
Mian
Kou
Chi
Rib Side
Below the Heart
Stomach Duct
Diaphragm
Lumbus
Xie
Xin Xia
Wan
Ge
Yao
Shoulder
Elbow
Wrist
Hand
Jian
Zhou
Wan
Shou
Leg
Knee
Ankle
Foot
Zu
Xi
Huai
Zu