Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad heter art humeris ledpanna?

Cavitas glenoidale

Vad förstärks cavitas gleonidale av?

Labrum glenoidale

Vart på ulna sitter Caput ulnae?

Nere på ulna jämte processus styloideus ulnae

Handens korta ben

Os scaphoideum


Os lunatum


Os triquetrum


Os pisiforme


Os trapetzium


Os trapetzoideum


Os capitatum


Os hamatum

Vad heter leden mellan sternum och clavicula?

Art. Sternoscavicularis

Vad heter leden mellan acromion och clavicula?

Art. Acromioclavicularis

Armbågens leder?

Art. CubitiArt. humeroulnaris - gångjärnsled


Art. humeroradialis - kulled


Art. radioulnaris - vridled

Handleden

Art. radiocarpslis

Handens leder

Art. carpometacarpea - mellan korta benen och metacarpalbenen (planled)Art. carpometacarpalis pollicis - korta benen och tummen (sadelled)Art. Metacarpophalangea (MCP), ägglederArt. Interphalangea proximalis (PIP) gångjärnsleder


Art. Interphalangea distalis (DIP)

Vad finns mellan radius och ulna?

Membrana interossea (är ett ligament)

Vilket ligament fungerar som en förankring och håller leden (armbåge) på plats vid pron/sup?

Lig. anulare radii

M pronator quadratus

U: distala ulna


F: distala radii


Funktion: pron

M supinator

U: epicondylus lat + ulna (proximalt)


F: proximala radius


Funktion: sup

Musculi interossei (dorsales, palmares)

Funktion: abduktion (spreta) och adduktion (dra ihop) av fingrar

Mm. Lumbricales

Flexion i MCP + extension i PIP och DIP