• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is een misconceptie?
geloven in een concept wat wetenschappelijk of objectief gezien niet klopt
Welke 2 mentale modellen zijn er binnen het maken van concepties?
- framework theorie
- specific theorie
Wat houdt een framework theorie in?
deze theorieen bevatten onthologische en epstimologische vooraannames
Wat is een framework theorie met betrekking op het vormen van concepties
De basis van waaruit je concepties vormt
Wat houdt een specific theorie in?
uitbreiding binnen je framework theorie
Op welke manier maak je een specific theorie
Je breidt de kennis die je al had in je framework theorie uit met kennis die je vormt door observaties en cultuur
Wanneer kinderen mentale modellen over de aarde ontwikkelen zijn er 3 fases, welke 3?
1. initiele fase
2. syntethische fase
3. Wetenschappelijke fase
Wat houdt de initiele fase in?
Kinderen denken dat de aarde plaat is. Ook is er sprake van personificatie van de aarde (= denken dat de aarde een levend object is)
Wat houdt de syntethische fase in?
Hollowsphere
Wat houdt "Hollowsphere" in?
-
Wat houdt de wetenschappelijke fase in?
De framework en specifieke theorieen komen overeen. Kinderen zien de aarde als een 3D-Bol
Op welke manier kan je meten in welke fasen kinderen zitten?
door het stellen van generatieve vragen
Wat zijn generatieve vragen?
-
Vanwege welke 2 redenen worden juist generatieve vragen gesteld?
1. Ze kunnen niet beantwoord worden aan de hand van eerdere kennis
2. Mentale representaties
Wat is de invloed van dag- en nachtritmes bij generatieve vragen?
-
Uit welke 2 aannames bestaat de Theory of Impetus?
1. gedachte dat een object innerlijke kracht heeft
2. Kracht neemt geleidelijk af
Op welke 2 manieren is deze Theory of Impetus niet in overeenstemming met de natuurwetten van Newton?
1. Een constante snelheid blijft hetzelfde, deze neemt dus niet af
2. Impetus bestaat niet
Op welke manier is de Theory of Impetus opgesteld
-
Van wie is de theory of impetus?
-
Welke 4 individuele verschillen zijn van belang bij het opstellen bij de Theory of Impetus?
1. Bestaan van kromlijnige buigkracht
2. Verdrijven van drijfkracht
3. Interactie drijfkracht en zwaartekracht
4. Overdracht van drijfkracht
Wat houdt het bestaan van kromlijnige buigkracht in?
-
Wat houdt het verdrijven van drijfkracht in?
-
Wat houdt het interactie drijfkracht en zwaartekracht in?
-
Wat houdt overdracht van drijfkracht in?
-
Op welke 3 manieren ontstaan misconcepties?
1. intuitieve informatie
2. Perceptuele ervaringen
3. Verkeerd onderwijs
Door middel van welke 3 theorieen kun je onder andere misconcepties veranderen?
1. Conceptual Change Theory
2. Predict Observe Explain theory
3. Minstrell technique
Van wie is de Conceptual Change Theory?
-
Welke 3 stappen omvat de Conceptual Change Theory?
1. Herkennen van een anomalie
2. Vormen van een nieuw mentaal model
3. Nieuw mentaal model gebruiken
Wat wordt bedoelt met het herkennen van een anomalie?
Inzien dat je huidige zienswijze een misconceptie is, en daarom geen antwoord kan geven op hetgeen wat je wilt verklaren.
Wat is de algemene kritiek op de Conceptual Change Theory?
Er is sprake van assimilatie in plaats van accomodatie
Van wie is de Predict Observe Explain theory?
-
Welke 3 stappen omvat de POE-Theory?
1. voorspellen
2. Observeren
3. uitleggen
Wie moeten in deze theorie de stappen doorlopen?
de leerlingen
Wat zijn de 5 kritiekpunten op de Predict Observe & Explain theorie?
1. Kost veel tijd/moeite
2. Geen rekening houden met accomodatie
3. Confirmation bias
4. Subjectief
5. Geen feedback
Wat gebeurt er wanneer er geen rekening wordt gehouden met accomodatie?
Dan vormt je oude kennis een bias
Wat houdt de confirmation bias in?
Dat mensen van nature bevestiging zoeken voor hetgene waarmee ze denken de misconceptie te kunnen verklaren
Welke 3 kenmerken moeten er zijn om te kunnen spreken van assimilatie?
1. begrijpelijk
2. plausibel
3. vruchtbaar
Wat wordt bedoelt met vruchtbaar?
Dat je het moet kunnen verwerken
Wat is ThinkerTools?
een computerprogramma waarmee je kunt oefenen met bewegingsproblemen
Wat houdt het analogical model in?
Daarbij ga je overeenkomsten zoeken tussen je oude en nieuwe model
Aan de hand van welke 4 stappen?
1. Begrijpelijk
2. Koppelen
3. Kan misconceptie creeeren
4. Op zekere hoogte bruikbaar
Welke 3 stappen vallen onder ideational confrontation?
1. Voorspellen
2. Observeren
3. Verklaring door leraar
Op welke theory lijkt ideational confrontation dus erg? En wat zijn de verschillen tussen deze 2
Op de Predict, Observe en Explain theory. Het verschil is dat bij ideational confrontation de leraar de verklaring geeft en bij de POE de leerling zelf