Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ekspansiv politik (finanspolitik, pengepolitik osv.)

Man ønsker at øge efterspørgsel, beskæftigelser, stigning i BNP, import, inflation.

Kontraktiv politik (finanpolitik, pengepolitik osv.)

Man ønsker at dæmpe efterspørgsel, beskæftigelser, stigning i BNP, inflation, import.

Kontraktiv pengepolitik

Renten bliver hævet, dermed falder lysten til forbrug og samtidig efterspørgsel. Der vil ske en faldende produktion og beskæftigelse, hvilket medfører en faldende inflation.


Man har opnået en forbedret betalingsbalence.

Ekspansiv finanspolitik

Landet vil typisk befinde sig i en lavkonjunktur og vil prøve at sætte gang i samfundsøkonomien. Det vil man ofte gøre ved at øge statens udgifter eller sænke statens indtægter.

Multiplikator-effekten

Staten vil prøve på at regulere den økonomiske aktivitet i samfundet. Hvadend der er tale om kontraltiv eller eksansiv finanspolitik, hvilket gøre ved at påvirke et større pengebeløb, eksempelvis ved at investere i at bygge adskillige nye hospitaler.


Pengen skal gennem mange led før den ønskede effekt opnås.

Monetarisme

En overbevisning, der hælder mod den liberalistiske tankegang, om at samfundsøkonomien vil regulere sig selv og at staten skal blande sig udeonom. Det er en fortaler for markedsøkonomien og prøve så vidt muligt at holde inflationen på 2 %, mens BNP gerne må stige med 2 %.

Keynisme

En overbevisning, der hælder mod den socialliberalistiske tankegang, om at samfundøkonomien ikke kan regulere sig selv og altså har brug for statens indgreb om nødvendigt. Man er ikke imod markedsøkonomien, men ønsker tværtimod at rede den med hjælp fra staten.

Rente

Her er tale om prisen på penge

Staten

De regulere samfundsøkonomien gennem henholdsvis ekspansiv og kontraktiv finanspolitk.

Nationalbanken

De regulerer forbrug, udbud og efterspørgsel gennem henholdsvis ekspansiv og kontraktiv pengepolitik.