Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Inflation

Vedvarende stigninger i prisniveauet på varer.

Gini-koefficient

En værdi mellem 0 og 1 som udtrykker uligheden i fordelingen. Er værdien 0, er alle indkomster fuldstændig lige fordelt mellem alle, og er værdien 1, er det én person, som har hele indkomsten.

flaskehalsproblem

Når en virksomhed ikke kan producere deres maksimale, pga. manglende arbejdskraft.

Konjunkturer

Samlet billede på samfundets aktivitetsniveau.

Betalingsbalance

Opgørelse af handel med varer, tjenester og kapital mellem landene i løbet af et år.

BNP

Et lands samlede produktion og værdiforøgelse i løbet af et år

Markedsøkonomi

Økonomi baseret på markedsmekanismen, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer priserne.