Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

debiteringsgrad

sålda timmar/närvarotimmar

Nyckeltalet visar hur stor andel av de anställdas arbetade tid som har debiterats kunderna.

medeltimpris

upparbetat arvode/sålda timmar

täckningsgrad


contribution margin ratio

(resultat efter avskrivningar/summa intäkter exkl utlägg)*100

限界利益(げんかいりえき、contribution margin) 売上高から変動費を引いたもの。限界利益を売上高で割ったものを限界利益率(marginal profit) といい、売上が1単位増えることで増える利益のこと。

avkastningsgrad

(resultat efter avskrivningar/bundet kapital)*100

bundet kapital (%)

(kundfordringar + pågående arbete)/årsomsättning*100

omsättning per anställd

omsättning/antal årsanställda

resultat per anställd

resultat efter avskrivningar/antal årsanställda

förädlingsvärde


付加価値

rörelseresultat före avskrivningar + personalkostnader

Det är således det mervärde som har skapats i företaget.

bruttovinst

omsättning - varukostnad

kassalikviditet


当座比率

(omsättningstillgångar - varulager)/kortfristiga skulder*100

安全性分析の指標の一つで、企業の短期の負債に対する支払い能力を判断する指標。


当座比率 当座資産 ÷ 流動負債 × 100

balanslikviditet


流動比率

omsättningstillgångar/kortfristiga skulder*100

企業の1年以内の収支倍率を表す数値である。企業のキャッシュフロー(資金の流動性)を表す指標。


流動資産÷流動負債×100%


流動資産とは1年以内に現金化できる資産、流動負債は1年以内に返済すべき負債のことである。

soliditet


自己資本比率

eget kapital/totalt kapital*100

総資本に対する自己資本株主資本と評価・換算差額等の和の比率。

justerat eget kapital

eget kapital + 78% av obeskattade reserver

genomsnittlig skuldränta

räntekostnader/främmande kapital*100

kapitalomsättningshastighet(ggr)

årsomsättning/totala tillgångar

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen.

omsättning per anställd

årsomsättning/antal anställda

avkastning på totalt kapital

(resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/total kapital*100

avkastning på sysselsatt kapital

(resultat efter finansiella poster + räntekostnad)/sysselsatt kapital*100

En annan enklare definition av sysselsatt kapital är det egna kapitalet plus räntebärande skulder.

bruttovinst i procent av omsättningen

(årsomsättning - varukostnad)/årsomsättning

rörelsemarginal


営業利益率

(rörelseresultat/årsomsättning)*100

Operating margin = (Operating income)/Revenue
Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes = 利払い前・税引き前・減価償却前利益

vinstmarginal


利益幅

(resulat efter finansciella poster/årsomsättning)*100