Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ingine, ingi
other, many
M-WA mwingine wengine
N nyingine nyingine
KI-VI kingine vingine
JI-MA jingine mengine
M-MI mwingine mingine
U mwingine nyingine
MAH kwingine pengine
KU kwingine
-ngapi
M-WA wangapi
N ngapi
KI-VI vingapi
JI-MA mangapi
M-MI mingapi
U ngapi
MAH pangapi
KU -------
-a
M-WA wa wa
N ya za
KI-VI cha vya
JI-MA la ya
M-MI wa ya
U wa za
MAH kwa pa mwa
KU kwa
verb prefix
N i zi
KI-VI ki vi
JI-MA li ya
M-MI u i
U u zi
MAH ku pa mu
KU ku
possessives, eg -ake
M-WA wake wake
N yake zake
KI-VI chake vyake
JI-MA lake yake
M-MI wake zake
MAH kwake pake mwake
KU kwake
this, these
M-WA huyu hawa
N hii hizi
KI-VI hiki hivi
JI-MA hili haya
M-MI huu hii
MAH huku hapa humu
KU huku
-enye, -enyewe
having, self
M-WA mwenye wenye
N yenye zenye
KI-VI chenye vyenye
JI-MA lenye yenye
M-MI wenye yenye
U wenye zenye
MAH kwenye penye mwenye
KU kwenye
-ote
all
M-WA wote
N zote
KI-VI vyote
JI-MA yote
M-MI yote
U zote
MAH kote pote mwote
KU kote
---ote
any
M-WA yeyote wowote
N yoyote zozote
KI-VI chochote vyovyote
JI-MA lolote yoyote
M-MI wowote yoyote
U wowote zozote
MAH kokote popote ----
KU kokote