Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back
andre
others
både
both
far (en)
father
fulle (full)
full
hente
fetch
hils (å hilse)
greet
hjem
home
hjemme
at home
høre (å høre)
hear
i hele går
all yesterday
ikke så verst
not too bad
jo
yes
Kon-Tiki
the Kon-Tiki raft
krangler (å krangle)
quarrel/quarrels
kranglet
quarrelled
lillebror (en)
little brother
more (en/ei)
mother
nummeret (et)
the number
ringer (å ringe)
ring/rings
slår (å slå)
knock/knocks, tap/taps, dial/dials
snart
soon
telefonen (en)
the telephone
verst
worse
vi
we
vikingskipene (et)
the Viking ships
vær (et)
weather
Ikke så verst...
Not too bad...
altså
which means
avgang (en)
departure
billigere
cheaper
heldig
lucky
holde
keep/hold
igjen
left/again
klokken
at...o'clock
ledig
free
med en gang
at once
plassbillett (en)
seat reservation
returbillet (en)
return ticket
se etter
check, look for
var (å være)
was/were
vindusplass (en)
windowseat
vær så god
can/may I help you?
et øyeblikk
One moment/please wait a moment
adressen (en adresse)
the address
Bergensbanen
the Oslo-Bergen railway
bestilt (å bestille)
ordered
dere
you (plural)
et par
a couple of/pair of
familien (en familie)
the family
for å
in order to
forstår (å forstå)
understand/understands
frisøren (en)
the hairdresser
før
before
glad for at
pleased/happy that
hennes
her/hers
hentet (å hente)
collected/fetched
hos
with
hørt (å høre)
heard
kjøpt (å kjøpe)
bought
kom (å komme)
came
om
in
pakke
pack
plutselig
suddenly
reiste (å reise)
went/travelled
sa (å si)
said
sen
late
siden
since
sin
his/her/their own
stund (en)
while
svarer (å svare)
answer/answers
tannlegen (en tannlege)
the dentist
telt (et)
tent
tok (å ta)
took
uker (en uke)
weeks
vanskelig
difficult
vent (å vente)
wait (imperative)
viktig
important
ville (å ville)
wanted
vært (å være)
been
Å bestille time
to make an appointment
Om noen uker
in a few weeks
Ja takk
Yes, please
Nei takk
No, thank you.
Vær så snill å...
Please (asking someone to do something for you, be so good as to...)
Vil du være så snill å...?
Please (will you be so good as to...?)
Jeg er glad for å...
I am pleased to...
Jeg er glad for at...
I am pleased that...
Jeg er glad i...
I love/like very much...
Vær så god
Here you are/may I help you? (when you hand someone something, and when you answer the phone)
Vil du ha et glass øl?
Would like a glass of beer?
Her er et glass øl, vær så god.
Here is a glass of beer (for you).
Vær så snill å gi meg et glass øl til!
Please give me another glass of beer!
Vil du være så snill å gi meg et glass øl til?
Please give me another glass of beer?
Jeg gleder meg til...
I am looking forward to...
Jeg gleder meg til ferien.
I am looking forward to the holiday.
Jeg gleder meg til å se deg!
I am looking forward to seeing you!
Jeg gleder meg til å reise fra Norge!
I am looking forward to travelling from Norway!
Hvor er det en telefon?
Where is there a telephone?
Hvor er det en telefonkiosk?
Where is there a telephone booth?
Hvor er det en telefonkatalog?
Where is there a telephone directory?
Kan jeg få snakke med...?
Please may I speak to...?
Et øyeblikk.
Just a moment.
Jeg vil gjerne bestille time.
I would like to make an appointment.
og/plus
+
minus
-
ganger
*
dividert med/ delt på
divide
å dividere/å dele
to divide
å gange/å muliplisere
to multiply
å legge sammen
to add
å trekke fra
to take away
Domkirken
the Cathedral Church
opp
up
oss
us
pasient (en)
patient