• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/111

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

111 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
里面
lǐmiàn
inside
哪里
nǎ lǐ
where
这里
zhè lǐ
here
那里
nà lǐ
there
里外不是人
lǐwài bú shì rén
在…里
zài … lǐ
inside somewhere
北京至上海
běijīng zhì shànghǎi
beijing to shanghai
中央
zhōng yāng
central
东西
dōng xi
things
真不是东西
zhēn bú shì dōng xi
东面
dōng miàn
east side
西面
xī miàn
west side
闲人免进
xián rén miǎn jìn
no entrance
半小时
bàn xiǎo shí
half an hour
半年
bàn nián
half a year
半个
bàn ge
half of something
参与
cān yǔ
participate
页面
yè miàn
page(web)
可以
kě yǐ
may,can
以下
yǐ xià
below
以上
yǐ shàng
above
司机
sī jī
driver
手机
shou ji
cellphone
机场
jī chang
airport
一点儿
yì diǎnr
a little
点名
diǎn míng
点心
diǎn xīn
sweets
有点儿
yǒu diǎnr
a bit
起点
qǐ diǎn
start point
好点儿
hǎo diǎnr
better
点头
diǎntóu
nod
到点了
dào diǎn le
it's time
快点儿
kuài diǎnr
hurry up
点火
diǎn huǒ
start fire
点明
diǎn míng
point out
点球
diǎn qiú
penalty in football
点穴
diǎn xuè
点子
diǎnzi
idea
钟点工
zhōng diǎn gōng
house maid paid by hour
差生
chà shēng
bad score student
出差
chū chāi
on business
说差了
shuō chà le
misunderstood
差点儿
chà diǎnr
it's so close to
还差一个人
hái chà yí ge rén
one person less
差不多
chà bù duō
more or less
回家
huí jiā
go home
回去
huí qù
go back
回来
huí lái
come back
一回两回
yì huí liǎng huí
one or two times
回报
huí bào
reward
回见
huí jiàn
see ya
回头
huí tóu
return head
回头见
huí tóu jiàn
see ya
回老家
huí lǎo jiā
go back to hometown;
回请
huí qǐng
能力
néng lì
ablity
能人
néng rén
能干
néng gàn
能手
néng shǒu
真能说
zhēn néng shuō
big talker
真能吃
zhēn néng chī
big eater
不能不
bù néng bù
must
到家
dào jiā
arrive home
说到做到
shuō dào zuò dào
do as said
到…去
dào …qù
go somewhere
不到
bú dào
not arrive
到来
dào lái
arrive
到头
dào tóu
till the end
到头来
dào tóu lái
一天到晚
yī tiān dào wǎn
all day long; from morning to night
英语
yīng yǔ
english
英国
yīng guó
england
孙子
sūn zi
grandson
孙女
sūn nǚ
granddaugther
外孙
wài sūn
grandson
外孙女
wài sūn nǚ
granddaugther
岁数
suì shù
age
数字
shù zi
number
数数
shǔshu
count
shǔ shù
count number
数一下
shǔ yí xia
count
人数
rén shù
number of people
数小时
shù xiǎo shí
couple of hours
数十个
shù shí ge
tens of
数学
shù xué
math
拜年
bài nián
昨天
zuó tiān
yesterday
好玩儿
hǎo wánr
fun to play
玩儿
wánr
play
玩儿完
wánr wán
game over
玩意儿
wán yìr
toys
什么玩意儿
shén me wán yir
真不是玩意儿
zhēn bú shì wán yìr
写字
xiě zi
write
写作
xiě zuò
writing
写生
xiě shēng
晚上
wǎn shang
evening
晚饭
wǎn fàn
dinner
太晚了
tài wǎn le
too late
晚年
wǎn nián
old age
睡觉
shuì jiào
sleep
睡美人
shuì měi rén
sleeping beauty
起床
qǐ chuáng
get up
上床
shàng chuáng
go to bed
应该
yīng gāi
should
回应
huí yǐng
answer, feed back
该!
gāi
you deserve it
问题
wèn tí
problem; question
题目
tí mù
topic;subject
题名
tí míng
nominee
陈年老酒
chén nián lǎo jiǔ
old year wine