Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/153

Click to flip

153 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Megalomanie

Grootheidswaanzin

*mega

Cryonisten

Mensen die na hun klinische dood ingevroren willen worden en wanneer de wetenschap het toe laat genezen worden

Leven crieerenmela

Melanoom

Kwaadaardig huidgezwel

Palleatief

Behandeling die verschijnselen verzacht maar niet geneest

Holisme

Vorm van geneeskunde die geneest via persoonlijk en interpersoonlijke relaties

Androloog

Mannen dokter

Anders: andro anders dan vrouwen

Neonatologie

Wetenschap die te vroeg geboren kinderen bestudeerd

Ne: geboren

Mammografie

Borsten onderzoek

Mamme = pramme = borsten

Geigerteller

Meet de radioactiviteit in de lucht

Seisomograaf

Meet de kracht van een aardbeving , en waar de kern zich bevindt

Tyfoon

Tropische cycloon

Cycloon

Orkaan

El nino

Fenomeen: zeewater warmt te snel op zorgt voor extreme weersomstandigheden

Ratificeren

Ondertekenen

Sojoez

Russisch ruimtevaartuig

Astronoom

Sterrenkundige

Exoplaneet

Planeet in een ander sterrenstelsel

Junkmail

Mail met aanbiedinhen voor producten en diensten, enzo..

Shareware

Demo programma voor een beprekte periode daarna moet je betalen

Browser

Programma waarmee internet en digitale bestanden mee kunnen worden dolrzocht

Marquee

Voorbij schuivende tekst

Default

Standaardinstellingen van pc programma's

Hoaxes

Valse viruswaarschuwingen

Phising

Oplichterspraktijken op het internet

Server

Krachtige computer die in een netwerk gemeenschappelijke voorzieningen regelt

Film noir

Plot met grauwe en duistere dreigende omgeving sterke zwart wit contrasten en cynische doortrapte personages

Snuffmovie

Film met gruwelijke scenes die werkelijk hebben plaatsgevonden

Ensemble film

Film met verschillende verhaallijnen

Masala

Indiaanse film: liedjes, dansen lange droomscenes

Necrologie

Levensbeschrijving van overledeb persoon zoals deze vlak na dood verschijnt in dagblad of tijdschrift

Aformisme

Korte bondige uitspraak met booschap van wijsheid

Protagonist

Hoofdpersonage van boek of film

Antagonist

Tegenspeler/ tegenWerker van de protagonist

Eligie

Meditatieve klaagzang

Adagium

Wijsgerige spreuk, om gemaakte keuze te verklaren

Icarusvleugels

Onbetrouwbaar middel

Sysifusarbeid

Arbeid zonder nut

Augiusstal

Veel rommel, bijna niet op te ruimen

Lucculusmaal

Heerlijke maaltijd

Tantalluskwelling

Iets wat je ziet maar niet kan bereiken

Argusogen

Ogen die alles zien

Xantippe

Een feeks

Heraut

Iemand die een belangrijk bericht brengt

Syndicaat

Combinatie van zakenlieden voor commerciele doeleinden

Broker

Beursagent

Recedivist

Iemand die zich herhaardelijk schuldig maakt

Gaffer

Lichtman hoofd van lichtcrew

Persifleren

Iemand of iets bespotten folr overdreven

Engelenbak

Hoogste zitplaatsen

Vaudeville

Satirisch toneelstuk, persoonsverwisseling speelt cruciale rol

Epiek

Verzamelnaam voor producten van verhalende literatuur

Lyriek

Gedichten die een persoonlijk gevoel uiten

Polimiek

Openlijk gevoerde pennenstrijd

Epitaaf

Grafschrift

Pastische

Literair werk dat nabootsing is van bekende auteur

Parvenu

Iemand door rijkdom opgeklommen maar nog niet in omgeving past

Mardi gras

Vastenavond

Schnabbel

Bijbaantje

Pariz

Verstoteling

Junta

Niet gekozen militaire regering

Soeks

Arabische markt

Leen

Is leuk

Mateodor

Persoon die de stier afmaakt

Harakiri

Japanse zelfdoding ritueel

Casco

Romp van schepen

Razzia

Georganiseerde klopjacht

Embargo

Belemmering van internationaal verkeer in vredestrijd

Schlemiel

Pechvogel

Mikado

Japanse keizer

Kamikaze

Ondoordachte handeling die nadeel oplevert voor jezelf

Con brio

Zeer levendig

Marquee

Voorbijschuivende tekst

Marquee

Voorbijschuivende tekst

Snailmail

Normale post

Marquee

Voorbijschuivende tekst

Snailmail

Normale post

Hoaxes

Valse viruswaarschuwingen

Marquee

Voorbijschuivende tekst

Snailmail

Normale post

Hoaxes

Valse viruswaarschuwingen

Server

Krachtige computer die in netwerk gemeeschappelijke voorzieningen regelt

Intranet

Netwerk waarin computers van een instelling zijn opgenomen

Intranet

Netwerk waarin computers van een instelling zijn opgenomen

Snuffmovie

Fim mzt gruwelijke scenes die echt hebben plaatsgevonden

Gaffer

Lichtman

Persifleren

Iemand of iets bespotten door overdreven immitatie

Persifleren

Iemand of iets bespotten door overdreven immitatie

Parterre

Gelijkvoers, gelijk met de straat

Vaudeville

Luchtig maar satirisch toneel

Vaudeville

Luchtig maar satirisch toneel

Epiek

Verzamelnaam voor producten van verhalende literatuur

Lyriek

Verzamelnaam voor gedichten die een persoonlijk gevoel uiten

Lyriek

Verzamelnaam voor gedichten die een persoonlijk gevoel uiten

Achrostichon

Naamvers

Novelle

Prozaverhaal, met hoofdpersonage op een beslissend moment in hun leven

Apologie

Mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon

Polimiek

Openlijk gevoerde pennenstrijd

Epitaaf

Grafschrift

Necrologie

Levensbeschrijving van pas overleden persoon

Adagium

Wijsgerige spreuk, of moraliserende uitspraak die wordt aangehaald om levensbeschouwing toe te lichten, keuzes te verklaren

Nestor

Wijze raadgever

Nestor

Wijze raadgever

Ceberus

Strengen omverwurmbare bewaker

Nestor

Wijze raadgever

Ceberus

Strengen omverwurmbare bewaker

Draconisch

Zeer streng

Spartaans

Streng en hard

Steaming

Geweldadige afpersing

Racketeering

Afgeperst worden in ruil voor bescherming

Fine fleur

Meest uitgelezenen van een groep

Bon mot

Een geestig gezegde

Racune

Wrok, haatgevoelens

Debacle

Volledige mislukking

Eminice grise

Ervaren persoon die achter de schermen advies geeft

Dedain

Minachting

Rigoureus

Zeer streng

Unheimisch

Griezelig

Sardonisch

Boosaardig en vals

Weltschmerz

Smart om het leven als zodanig

Kz-syndroom

Lichaamelijke en geestelijke kwamen die voortkomen uit concentratiegevangen

Wirtschaftswunder

Snelle economische ontwikkeling

Leitmotiv

Belangrijke gedachte die steeds terug keert

Putsch

Revolutionaire machtsgreep

Fait accompli

Voldongen feit

Casco

Romp van schepen

Harakiri

Japanse rituele zelfmoord

Razzia

Georganiseerde klopjacht

Schlemiel

Stumper, pechvogel

Stoïcijns

Onverstoorbaar

Bakkeleien

Ruzie maken

Dolce far niente

Het zoete niets doen

Con brio

Zeer levendig

Ramsj

Boeken die tegen afbraakprijzeb op de markt worden gebracht

Goelag

Interneringskamp, politieke gevangenen

Loipe

Langlauftraject

Fatwa

Vonnis of decreet door islamotische rechtsgeleerde uitgesproken

Nagationist

Iemand die ontkent dat de holocaust heeft plaats gevonden

Epicurist

Iemand die geniet van elke dag

Escapade

Moedwillige dwaze streek

Homerisch

Onmenselijke lach

Ikebana

Bloemschikkunst

Exhaustatief

Volledig

Endemisch

Inheems

Flegma

Kalmte

Fiductie

Vertrouwen

Convoceren

Bijeenroepen

Evoceren

Oproepen

Laconiek

Kort en bondig

Babylonisch

Taalkundige chaos

Odyssee

Lange en moeizame reis

Zwaard van damocles

Dreigend gevaar

Evergreen

Onsterfelijke melodie

Mobbing

Pesten op het werk