Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/155

Click to flip

155 Cards in this Set

 • Front
 • Back
you will help me
shíká adíílwoł
[you will,] eh?
ya'
okay
hágoshí~í~
I will help you
níká adeeshwoł
right here
t'áá kwe'é
now
k'ad
number(s)
nóomba
he is non-existent
ádin
one
t'ááłá'í
Linibah
Dlíníbaa'
four
dí~í~'
he is working
naalnish
Nazlini
Názlíní
school
ólta'
just right here
t'áá kwe'é
at home
t'áá hooghandi
for it, them
for it
I work
naashnish
your wife
ne'asdzá~á~
work (noun)
naanish
this, this one, these
díí
book, paper
naaltsoos
car, pickup, vehicle
chidí
please
t'áá sho~o~dí
thank you
ahéhee'
You will help Joe
Joe bíká adíílwoł
I will help Joe
Joe bíká adeeshwoł
Joe will help us
Joe nihíká adoolwoł
Joe will help Joan
Joe Joan yíká adoolwoł
Rena will help me
Rena shíká adoolwoł
I will help Lester
Lester bíká adeeshwoł
That isn't beautiful, is it?
éí doo nizhóní da ya'?
Jim isn't going to help you, is he?
Jim doo níká adoolwoł da ya'?
Yes, he isn't going to help me
Aoo', éí doo shíká adoolwoł da
Don't you 2 like it?
Da' éí doo nihił yá'át'ééh da?
all right, very well, you're welcome
hágoshí~í~
Mary's mother lives with Mary
Mary bimá bił bighan
Mary lives with her mother
Mary bimá yił bighan
John is going to help James
John James yíká adoolwoł
John's father is going to help him
John bizhé'é bíká adoolwoł
Susie is working for Penny's
Susie Penny's yá naalnish
Nancy's younger brother is working for her
Nancy bitsilí bá naalnish
Nancy is working for her younger brother
Nancy bitsilí yá naalnish
Now Jim is learning Navajo
K'ad Jim diné bizaad yíhooł'aah
What are these ones (2) named?
Díí éí haash wolyé?
This one is named Sally
Díí éí Sally wolyé
one (counting)
łáa'ii
two
naaki
three
táá'
four
dí~í~'
five
ashdla'
six
hastá~á~
seven
tsosts'id
eight
tseebíí
nine
náhást'éí
ten
neeznáá
one (number)
t'ááłá'í
Kee Yazzie has six children
Kii Yazzie ba' áłchíní hastá~á~
He has six children
ba'áłchíní hastá~á~ or
hastá~á~ ba'áłchíní
baby
awéé'
my baby
she'awéé' or
shi'awéé'
it is non-existent, there is none, there are no..., zero
ádin
they (3+) are non-existent etc
ádaadin
Chee Lee's wife is gone
Chee Lee be'asdzá~á~ ádin
The boy has no book
ashkii binaaltsoos ádin
The children have no paper
áłchíní binaaltsoos ádaadin
There is no hogan here
Kwe'é hooghan ádin
I work
naashnish
we work
neiilnish
we 3 work
ndeiilnish
you work
nanilnish
yawl work
naałnish
you 3 work
ndaałnish
he she works
naalnish
they work
naalnish
they (3+)work
ndaalnish
Lanford is working in Flagstaff
Lanford Kin Łánídi naalnish
Daisy isn't working
Daisy doo naalnish da
Dick's vehicle isn't working
Dick bichidí doo naalnish da
We're (3+) working right here
T'áá kwe'é ndeiilnish
Are you working at home?
T'áásh hooghandi nanilnish
My wife and I work at home
Shí dóó she'asdzá~á~ t'áá hooghandi neiilnish
woman's daughter
ach'é'é
woman's daughters
aché'éké
young woman
asdzání
women
sáanii
boys
ashiiké
girl
at'ééd
girls
at'ééké
paternal grandchildren
análíké
maternal grandchild
atsóí
maternal grandchildren
atsóóké
man's daughter
atsi'
man's daughters
atsi'ké
woman's son
ayáázh
woman's sons
ayáázhké
man's son
aye'
man's sons
aye'ké
just, kind of, sort of, quite
particularizing particle
t'áá
Do you like it?
t'áásh nił yá'átééh
Yes, it is pretty good
Aoo', t'áá yá'átééh
Where does your maternal grandpa live, right here?
Nicheii háadi bighan, t'áásh kwe'é
Yes, right here
Aoo', t'áá kwe'é
He is learning his own language
t'áá bí bizaad yíhooł'aah
These are Navajo
Díí t'áá diné danilí~
No! (emphatic)
t'áá dooda
Right now
t'áá k'ad
I live here
Kwe'é shighan
Joe is working here
Joe kwe'é naalnish
Jan is working right here
Jan t'áá kwe'é naalnish
Dan is learning Navajo here
Dan kwe'é diné bizaad yíhooł'aah
Are you 3+ working right here?
t'áásh kwe'é ndaałnish?
Yes, we're (3+) working right here
Aoo', t'áá kwe'é ndeiilnish
a man's wife
bi'asdzá~á~
bi'asdzáán
be'asdzá~á~
be'asdzáán
the old ones, the elderly
sáanii
his wives, his women
bizáanii
Fred's wife is called Alice
Fred be'asdzá~á~ Alice wolyé
The women are working hard
sáanii ayóo ndaalnish
which [one] of these
háidíígíí
háidíígíísh
how many
díkwíí, díkwíísh, díkwíísha~',
díkwíí lá, díkwíí shí~í~
What is the boy's name? Who would know what the boy's name could be?
Ashkii haa shí~í~ wolyé
Who is called Austin?
háisha~' Austin wolyé
Which one of these is called Felicia?
háidíígíí Felicia wolyé
How many are called Yazzie?
díkwíísha~' Yazzie daolyé
Right now I'm studying numbers
K'ad éí nóomba bíhoosh'aah
Where do you live, Kii?
háadish éí nighan, Kii?
No, I don't have an older brother
Ndaga', ádin shínaaí doo hóló~o~ da
I have one older sister
Shádí éí t'ááłá'í
Your mother and father have four children?
Nimá dóó nizhé'é ba'áłchíní dí~í~' ya'?
There are two boys and two girls
Ashiiké éí naaki dóó at'ééké ałdó' naaki.
My father is working at the Nazlini school
Shizhé'é Názlínídi ólta'di naalnish
She works at home
éí t'áá hooghandi naalnish
Does your wife also work?
Ne'asdzá~á~sh ałdó' naalnish?
My wife works for the BIA
She'asdzá~á~ BIA yá naalnish
Do you 2 like your work?
Nihinaanishísh nihił yá'át'ééh?
Is this your car?
Da' díí nichidí?
My parents have two cars
Shimá dóó shizhé'é bichidí naaki
how?
haa, haash haasha~' haa lá, haa shí~í~
who, which?
háí, háísh, háísha~', háí lá, háí shí~í~
These ones are named Sally and Doris and JAnice
díí éí Sally dóó Doris dóó Janice dawolyé
for, after (postposition)
-ká
Hello, this is my story
Yá'át'ééh, díí éí shahane'
That is all of my story
T'áá ákódígo shahane'
Kii's story
Kii Baa Hane'
Who is Mr. Hall helping?
háísh Mr Hall yíká adoolwoł?
Who is studying Navajo?
Háísh diné bizaad yíhooł'aah?
He works for a BIA school
BIA ólta' yá naalnish.
His mother has work at home
Bimá éiyá t'áá hooghandi binaanish hóló~
His younger sister's little one isn't pretty?
Bideezhí yázhíísh doo bił nizhóní da?
Is Navajo not hard for you 3+?
diné bizaadísh doo nihił ndantł'ah da?
Is the boy not named Leo>
Ashkiísh doo Leo wolyée da?
At home they 2 study their own language, Navajo
Hooghandi éiyá t'áá bí bizaad, diné bizaad, yíhooł'aah.
Who is she working for?
Háísh yá naalnish?
Who is she working for?
Háísh yá naalnish?