Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Aminoglycosider


(koncentration afhængig)

Gentamycin, neomycin og streptomycin


G = til alt og alle, N = bruger til mastitis


-Absorberes ikke efter p.o. (virker kun i GI)


-Hurtig elimination efter IV, gennem glomerulær filtration
Virkningsmekanismer:


Binder til 30s ribosom subunit => fejllæsning af mRNA => forkerte proteiner => cellen kan ikke opretholde sine funktioner => celledød
Anvendes til:


- Mod øreinfektioner (topikalt), septikæmi (I.v), luftvejsinfektioner (I.v) og GI infektioner (P.O)


^Gentamysin tager dem alle
Koncentrations afhængig: 1-2 ganges behandling

Tetracykliner (3 forskellige)


+ virkningsmekanisme

1. Doxycyclin


10mg/kg


Cmax = 1,52 µg/mL


F = 21%
2. Oxytetracyclin


50mg/kg


Cmax = 0,4 µg/mL


F = 3%
3. Chlortetracyclin


50mg/kg


Cmax = 0,8µg/mL


F = 6%
Virkningsmekanisme:


Binder til 30S ribosom subunit i mRNA translations complexet og inhibere bindingen af aminoacyl-tRNA til complexet > inhibere proteinsyntesen
Anvendes:


Mod infektioner i GI (E. coli, Lawsonia), luftveje (pasteurella, histophilus, actinobacillus), hud (staphylococcer), klove (fusobakterium), urinveje (E. coli)
Tidsafhængig => 5-7 dages behandling 2xdgl

Beta-laktamer

Penicilliner: Pen G (Na eller procain), Pen V (syrestabil), Aminopenicilliner (ampicillin og amoxycillin), penicillinase-resistente (antistaph.=methicillin)


- Salte: høj abs, letopløselig => kort virkning (pen G = 2-3 T, pen V = 5 T)


Procain: lav abs, tungtopløselig => lang effekt (pen G = 20 T)
Virkningsmekanisme:


Binder til transpeptidase (penicillin binding protein (PBP)) og forhindre derved sammenkoblingen (transpeptidation) af peptidoglycan i bakteriens cellevæg => bakterien kan ikke danne ny cellevæg og lysere pga. stor osmotisk trykforskel (øget tryk i bakterien og nedsat tryk udenfor bakterien)
- Virker godt mod staph. og strep., samt erysipelothix (rødsyge)


Penicillin er tidsafhængig => 5-7 dages behandling 1-2x dgl


- Adm. p.o. - oftest i behandling med pen G - procain (mastitis)

Sulfonamider


(og thimethoprim (TMP))

Sulfonamider: Sulfadimidin, sulfadiazin (kort virkning) og sulfadoxin (intermediær virkning)
Hæmmer enzymet dihydropteroat synthease (DHPS) der er ansvarlig for syntesen af B-vitamin, folsyre, som er livsnødvendig for bakterier. Den er nødvendig idet den indgår i DNA og RNA syntesen
Trimethoprim:


- Binder til dihydrofolatreduktase og hæmmer derved DNA syntesen i bakterien
Begge stoffer gives med en oral pasta (p.o.)


- Dette er den bedste behandling til hest (sulfadiazin + TMP)
Anvendes:


Virker mod GI-, urinvejs- og luftvejsintektioner samt klovbylder.


Virker på de fleste bakterier (dog ikke clostridium ell. pseudominas)
Tidsafhængig => 5-7 dages behandling 2x dgl
NB! S/T er kun bakteriostatisk (hæmmer men dræber ikke)

Fluroquinoloner


(koncentrations afhængig)

Danofloxacin (svin), enrofloxacin (alle på nær svin)


-p.o/i.m/i.b adm (mest til hund og kat, p.o)Virkningsmekanisme:


Hæmmer DNA-syntesen i bakterier på to måder


1. Binder til DNA-gyrase og DNA => forhindrer DNA-gyrase i at fjerne/løsne den/de DNA-supercoil(er) der dannes ved DNA-replikation. Dette fører til destabilisering af DNA'er => DNA degeneration => død


2. Binder til topoisomerase IV => forhindrer bakterien i at skille dets DNA og DNA-kopi fra hinanden i slutningen af replikationsfasen => DNA-degeneration => død
Anvendes:


Mod pneumoni, GI infektioner, metritis, urinvejs- og hudinfektioner
Koncentrationsafhængig => adm. 5 mg/kg 1 gang (p.o/i.m/i.v)

Antibiotika kombinationer

Sulfanomider + TMP (S/T) : Sammen med penicilliner, tetracykliner, aminoglycosider og chlor amfenikol

Penicilliner: Aminoglycosider, sulfonamider + TMP (S/T)

Aminoglycosider: Penicilliner og S/T

Sulfanomider + TMP (S/T) : Sammen med penicilliner, tetracykliner, aminoglycosider og chlor amfenikol
Penicilliner: Aminoglycosider, sulfonamider + TMP (S/T)
Aminoglycosider: Penicilliner og S/TPeptider (konc. afhængig)

- Colistin (baktericid)


- p.o. adm, men ingen abs. => behandling af GI infektioner


- Produceres af Bacillus polymyxo (polypeptid)


- Adm. som sulfat


- Påvirker kun E.coli, salmonella og klemsiella (enterobacteriacae) samt pseudominas
Virkningsmekanisme:


Colistin er polycationisk (+) og har både hydrofile og lipofile stofgrupper. Disse stofgrupper reagere med bakteriers ydre membran ved de bakterielle ioner i lipopolysacchariderne i membranen.


De hydrofile/lipofile regioner fungere som et opløsningsmiddel og gør membranen opløselig i vand => bakterien dør
Konc. afhængig => behandles 1-2 gange

Amfenicoler

Chloramphenicol (klassisk (IV), florfenicol (ny (IV i knæg - alle ruter i hunde og kat))
- Florfenikol er mere potent end chlorampgenicol (kræver mindre dosis)
Virkningsmekanisme:


Binder til 50S subunit af ribosomet => hæmmer peptidyltransferase => inhibere proteinsyntesen
- Florfenicol tager alle Ecoli og salmonella, samt chlorampgenicol-resistente e. coli og pasteurella multocida


- Chloramphenicol er brugt til staphylococcer ved hjerneabcesser


- Mod GI infektioner og urinveje (e.coli/salmonella) og hjerneabcesser fra staph.


- Tidsafhængig => behandling 5-7 dage 2xdgl.

Macrolider

Tylosin (kvæg,svin), erythromysin(hest), tulathromycin (svin,kvæg), spiramycin(kvæg)
- God po. abs., høj first pass metabolisme.
Virkningsmekanisme:


Binder reversibelt til 50s subunit af ribosomer => forhindrer peptidyltransferase i at fortsætte proteinkæden => inhibere proteinsyntesen
- Mod pneumoni (kvæg og svin), GI (lawsonia), mastitis, hudinfektioner (staph)


- Virker mod mycoplasma


Tidsaghængig => behandling i 5-7 dage, 2x dgl

Pleuromutiliner

Tiamalin (svin og fjerkræ)
Virkningsmekanisme:


Binder til peptidyltransferase i 50S subunit i ribosomer => inhib. af proteinsyntese
- Mod GI infektioner og mycoplasma (lunger->pleumoni)


-Tidsafhængig => 5-7 dages behandling 2xdgl

Mastitis

Mastitis behandles oftest med Pen-G-procain (Goldning + laktation) i form af salce


- Hvis det er systemisk infektion bruges denne metode


- Hvis det er lokal infektion er pen-G-procain ofte kombineret med aminoglycosider
Eks. Mastitar indeholder Pen-G-procain og neomycin sulfat. Dette produkt har ca. 1-2mnd tilbageholdelse på mælk og 10 dage tilbgaeholdelse på slagt


- Kombineres ofte med NSAID el. glucocorticoider for mindsket hævelse og smerte