Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Diuretika

1) furosemid


2) Chlortiazid


3) Spironolactone

ACE-i

1) Enalapril


2) Benazepril

Calciumkanal-blokkere

1) Nifidipine

Hjertemidler

1) Digoxin


2) Pimobendan

Glukokortikoider

1) Hydrocortison


2) Prednisolon


3) Dexamethason

Kønshormoner

1) Buserelin


2) Deslorelin


3) HC-G


4) PMS-G


5) Estriol


6) Poligeston


7) Medroxyprogesteron


8) Cloprostenol


9) Oxytocin

Glukokortikoider - basic

-Anti-inflammatoriske


-gør at glukose ikke optages så let i muskel.


-Hyperadrenokorticisme: produceres meget glukokortikoider


Aldosteron

Fremmer reabsorption af natrium og derved også retention af væske. Blodvolumen øges.

Raas = renin angiotensin aldosteron system

Ved lavt blodtryk, lavt natriumkonc, lille væskevolumen frigives renin


Renin binder til angiotensinogen og får angiotensin l


Ace omdanner angiotensin l til angiotensin ll


Angiotensin ll giver vasokonstriktion