Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vil en base akkumulere på den side af membranen, hvor der er lavest pH?

Ja

Har molekylstørrelse betydning for passiv diffusion?

Ja

Giver høj eller lav fedtopløselighed mulighed for redistribution?

Høj

Kan et fordelingsvolumen på over 100L/kg forekomme?

Ja

Er eliminationshastigheden for et lm altid konstant?

Nej

En konstant mængde elimineres per tid....0. eller 1. ordens kinetik?

0. orden

er P450-enzymsystemet membranbundet?

Ja

Hvad er ED50 et udtryk for?

Dosis der skal til for at give effekt i halvdelen af de testede individer

Er alle registrerede lægemidler i DK receptpligtige?

Nej

Kan en hest udelukkes fra slagtning efter brug af visse lm?

Ja