• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er funktionen af sertoli celler.
Hvad producere de og hvad stimuleres
de af?
Mekanisk støtte, beskyttelse, ernæring af
spermatogene celler. Fagocytose
-ABP, inhibin, activin, østrogen, MIS
Stimuleres af: FSH og testosteron
Hvad bliver ductus mesonephricus
(urnyre gangen) til i den voksne mand?
- Ductus Epididymis - Ductus deferens
- Vesicula Seminales - Ductus Ejacularis
- Trigonum vesica
“Alt” fra bitestiklerne til urethra
Hvor kommer ductus efferentes fra?
Mesonephricus (urnyren)
Beskriv hvordan ductus
paramesonephricus opstår og hvad den
bliver til?
En invagination af epitel på urogenital
kammen. Har både en kaudal og kraniel
åbning. Tilbage dannes hos manden
(spor: Appendix testis + utriculus prosta
Hvad bliver genital folderne og genital
voldene til hos manden?
- Folderne = Gulv i pars spongiosa uretra
- Voldene = Scotum
Nævn testosterons funktion
-Stimulere genitalpapillens vækst til
penis, og gonadens vækst testis.
- Hjælper prostata dannelse.
-Skaber sekundære kønstræk hos mand
(øget muskelmasse, kropsbehåring)
Forklar Tunica vaginales embryologiske
udvikling
Testes er lejret i bughulen, rundt om har
peritoneumVandre ned i scrotum og
tager peritoneum medForbindelse til
bughule lukkes, og det peritoneum som
er kommet med ned, kaldes TunicaVagin
Hvis der er en åbenstående forbindelse
mellem bughulen og peritoneum (tunika
vaginales ikke udvikles/lukkes
ordentlig), hvilke anomalier opstås så?
-Medfødt inguinal hernie (nogle
tarmslynger trænger ned i scrotum)
-Hydrocele (vand hernie)
Hvad er gubernaculum?
En mesenchymal kondensation, udgår
fra gonadens caudale pol. Når testes skal
descendere til scrotum, forlænges denne
så går fra lyske til scrotalvolden.
Hvad er kryptorkisme?
Hvis testes ikke når helt ned i scrotum,
men stopper et sted i abdomen eller
lyskekanalen.
Hvilke(t) scrotum lag er deriveret fra m.
internes og externus abominus
Int - fascia cremaster (muskellag)
Ext -Fascia spermatica externa
Benævn lagene i scrotum udfra og ind
(A-P)
F = fascia
Cutis - Subcutis (med m.dartos i) - F.
superfacialis - F. spermatica externa - F.
cremaster - F spermatica interna - Tunica
vaginales - Tunica albuginea
Benævn strukturene/gangsystemet som
spermatozoerne gennemløber fra
dannelse til ejaculation
Tubuli seminiferi contorti --> Rete Testes
Ductus efferentes --> Ductus Epididymi
Ductus deferens --> Ductus ejakulatoris
Urethra
Hvad sker der i med “spermen” i:
Tubuli seminiferi contorti-
Ductus Epididymis-
Ductus ejakulatorius
Seminiferi=Meioiser + Mitoser +
FSH-receptor (sertoli cellerne)
Epididymis=Modning af spermatocytter
Ejakulatorius= Tilblanding af sekret.
Hvad gør de flg.
G-protein-koblede-receptore?
Gs, Gi, Gq
Gi = ↓cAMP --> ↓Ca+ (I=Inhibering)
Gs = ↑cAMP --> ↑Ca+ (S=Stimulering)
Gq = ↑Phospholipase C --> ↑Ca++
Redegør for Tunica Albuginea
Tyk,fibrøs kapsel helt inde omkring
testes. Beklædt med lamina visceralis af
tunica vaginales. Fra indersiden, danner
den septula testes -->deler testes i lobuli
Angiv hvor hydrocele (vandbrok)
forekommer og hvorfor
Væskesamling mellem lamina visceralis
og paritale (tunica vaginales). Årsagen er
betændelse. Behandlingen er udtømning,
og indsprøjtning af speciel væske
Forklart opbygningen af epididymis
Caput (modtager 10-15ductuli efferens)
Corpus(Ductuli efferens smeltet sammen
til 1 rør=Ductuc epididymis som snoer
sig, og fylder hele corpus og cauda)
Benævn de strukturer funiculus
spermaticus (Sædstrengen) indeholder.
PS-Strengen palperses i huden mellem
testes og symfyse (følelse-kogt
spaghetti)
-Ductus deferens, Lymfekar fra testis
-A.testicularis, A cremasterica og
A.ductus deferens. N.genitofemoralis,
r.genitales -Plexus pampiniformis,
testicularis
Angiv funktionen af vesica seminalis.
(sædblæren)
- Den munder i ductus excretorius
(sammensmeltning med ductus
ejaejakulatorius.) Den lagere IKKE sæd
Producere 50-70% af den væske som er i
sæd. Sekretet er vigtigt for spermatozo
bevægelse og ernæring. Indeholder
fruktose, prostaglandiner og fibrinogen.
Væsken er basisk, så spermatozo
overlever længere i kvidens sure vagina.
Angiv prostatalogens afgrænsning
(indeholde prostata og plexus
prostaticus)
Inf = diaphragma urogenitale
Sup = Cervix vesica
Lateralt = Mm.levator ani
Ant=Symfyse
Post= Ampulla recti
Benævn den histologiske opdeling af
prostata.
(Ikke dens makroskopiske opdeling i 5
lapper!)
Periuthral zone (inderst) med
mucosakirtler. Central zone (midten)
med submucosa kirtler. Perifer zone
(yderst) med hovedkirtler
Angiv prostata sekrets sammensætning
og hvor prostata udmunder (Udmunder i
urethra)
Citronsyre, sur fosfatase, zink+
polyaminer (Virker bakteriastatisk), IgA,
koagulationsFaktor (sperm koagulere I
vagina, så chance for befrugtning øges)
Angiv sekretet´s funktion fra
gll.Bulbourethrale og gll. urethrales
Slimet sekret, der fugter glans og letter
passage vejen for sperma
Angiv lagende i penis (de lag en nål
superficielt til profund vil komme
igennem)
Cutis-Subcutis-Fascia Penis
Superficieali – Løst bindevæv
- Fascia Penis Profunda (omgiver de 2
corpus cavernosa og corpus spongiosum)
– Tunica albuginea
Benævn den nerve der fører sensoriske
impulser fra penis til rygmarven
N. pudendus (S2,3,4)
“Uden S2,S3,S4 ingen sjov med piger)
Angiv for den mandlige urethra:
Inddeling (fra urinblære ud til glans)
3 vide steder
3 snævre steder
Pars Prostatica, Membranacea, bulbosa
Spongiosa. Vide = pars prostatica,
bulbosa, fossa navicularis.
Snævre = Ostium internus/externus og
pars membrana
Angiv den kutane innervation af scrotum
Forreste del = Nn. Scrotales ant (L1-2)
Bagerste del =Nn. Scrotales post (S2-4)
Beskriv de 3 faser i ejakulation
1- Lukning af interne sphinter i
urinblære hals (L1-L2)
2-Glat muskel kontraktion i urethra
3-Kontraktion af m.bulbospongiosus
Hvad er emission og ejakulation?
Emission = Transport af sædceller
gennem ductus deferens + sekret
udskillelse fra prosta og sædblære
Ejakulation = Sæd ud af urethra
Redegør i hovedtræk for testosterons
biosyntese (dannelse.
RL = Rate limiting
Kolesterol --> Pregnenolon (E = SCC, RL)
Pregnenolon --> 17α-pregnenolon -->
DHEA --> Androstendiol (E=17βHSD)
Androstendiol --> Testosteron (E=3βHSD)
Redegør kort for årsagen til engelsk syge
(Rachitis)
Lav D-vitaminLav Ca+ absorption fra
kostenHypoCalcæmiDefekt
mineralisering af nydannet knoglevæv.
Årsagen er D-vitamin mangel.
Gør rede for trinene der fører til
implantation af en blastocyst i uterus
Apposition (Trophoblast klistre til
endometrie epitel) --> Adhæsion
(Integriner der gnaver blastocysten ind i
endometriet) --> Invasion (Syncytiotropho
blast dannes. Blastocyst invadere
endometriets stroma celler)
Definer begreberne:
- Adrenarche
- Menarche
Adrenarche = androgen produktion i
pubertetens første fase
Menarche = Indtræden af den første
menustration
Forklar dannelsen af prostaglandiner
med enzym navne
(Fosfolipid kommer fra celle membranen)
Fosfolipid -->Arakidonsyre
(E=Fosfolipase C eller A2)
Arakidonsyre --> PGG2/PGH2 (E=COX)
PGG2 --> Prostaglandin (E=Isomeraser)
Fra hvilken overordnet embryonal
struktur/blad udvikles genitalierne, og i
hvilken uge kan man skelne mellem køn
og hvorfor?
Intermediær mesoderm. I uge 4, vandre
primordiale kønsceller (XY eller XX) til
gonade. I Y findes SRY, der laver
testosteron, som sørger for at gonaden i
uge 6 dannes mod testes, samt af MIS
hæmmer mullerske gang, så den wolfske
gang bruges. Uden testosteron, vil
gonaden i 6 uge, dannes mod ovarie, og
mullerske gang hæmmes ikke, den
bruges, hvorimod wolfske gang ikke gør.
Angiv de strukturer der fiksere vagina til
omgivelserne? (Del op i
øverste,midterste, nederste 1/3
Øvre = Fascia pelvis (M.levator ani, Lig.
Transversum cervicis, lig pubovesicale)
Midterste = Diaphragma urogenitale
Nedre = Centrum perinei
Angiv typer af receptorer som
lægemidler kan binde til og dermed
aktiver eller blokere
- Ligand-gatede-Ion-kanaler
- G-protein-koblede-receptorer
- Enzym-koblede-receptore
- Nukleare receptore
Angiv definitationen på en
Non-kompetitiv antagonist
Binder til andet bindingsite end den
naturlige ligand. Aktivere ikke target
molekylet. Vil ikke kunne fortrænges
ved øget mængde agonis, så samme
Emax opnås ikke ved tilstedeværelsen
Hvorfor danner Zona Glomerulosa
mineralkorticoider og ikke
glukokorticoider som Zona Fasciculata
og Reticularis gør?
Cellerne her mangler 17-hydroxylase.
Pregnenolon omdannes i stedet så til
progesteron af 3-HSD
Angiv hvilke faser menstruationscyklus
inddeles i
Menustrationsfase (1-4 dag), (str.
Functionale afstødes) -->
Proliferationsfase (5-14dag) -->
Sekretionsfase (15-28)
Forklar cortisols virkning
(Husk, faste er en stress tilstand i
kroppen)
Lever; GlucoNEOgenesn,
Fedtvæv; FFA (FrieFedeAcid)
Knogleæv; Osteolyse
CNS; Humør påvirkende effekt.
- Cortisol virker anti-inflammatorisk og
immundæmpende
Forklar hvad der sker når kroppen
stresses (dvs. vi skal i gang med at lave
et hårdt arbejde)
Hypofyse: ↑ACTH sekretion --> ↑cortisol
dannelse i cortex -->blod til medulla -->
Stimulere ↑Adrenalin og NA dannelse
--> Fight/Flight (↑HR,vasodilation, ↑CO)
Forklar overordnet funktion af
parathyroidea hormon (PTH)
- Plasma Ca++↑ - Plasma Fosfat↓
Dens netto effekt er i nyrer og knogler.
Vi holder på Ca++. PTH stimuleres af
fald i Ca++
Hvordan reguleres små ændringer i
Ca++ homeostasen i kroppen? (dvs.
løsning af ikke langvarig Ca++
homeostase problemer)
Binding/løsladelse af Ca++ fra proteiner.
For meget Ca++ i blod = ↑Ca++ bindes
til proteiner.
For lidt Ca++ = Ca løslades fra proteiner.
Hvordan reguleres store ændringer i
Ca++?
Via PTH, Calcitonin(C) og Vitamin-D3
PTH = ↑Ca++ i blod (↑Ca reabso i nyre)
C = ↑Ca++ optag i knogler (= ↓Ca i blod)
Nævn nogle af calciums funktioner
- Knogler (Øger knoglemineralisering)
- Signal molekyle (second Messenger)
- Muskel excitation (kontraktion)
- Nerveledning
- Koagulation (Co-factor for enzymer)
- Exocytose
Redegør virkningerne PTH på knogle,
nyre og GI-kanal
Knogle= Aktivere osteoklasterne --> Ca++
frisættes. Samtidig hæmmes
osteoblasternes kollagen syntese
Nyre= ↓fosfat reabsorption + ↑Ca++
reabsorption i proximale tubuli
GI = ↑Ca++ absorption.
Forklar phosphats funktions i knoglen er
- Energimetabolisme (ATP, GTP)
- Indgår i phospholipider, DNA og andre
makromolekyler
- Findes i knogler (der er 0,6kg i alt i
knogler)
Gør kort rede for de perifere målcellers
omsætning (=omdannelse) af thyroxin
(T4)
Intracellulært omdannes ca. 40% til T3,
ca. 30% til reverse-T3. De sidste 30%
forbliver som T4
Gør rede for thyroideahormons cellulære
virkningsmekanismer (dvs. hvad de gør
inde i cellen)
Receptorerne findes i cellekernen.
Medføre dannelse af mRNA, der
transskriberes og giver øget mængde af
specifikke proteiner i målcellen
Redegør for celletype inddelingen i
adenohypofysen
Cellerne deles i kromofile og
kromofobe. Kromofile underinddeles i
acidofile (somatotrope og laktotrope) og
basofile (Gonadotrope, Corticotrop og
Thyrotrop)
1-Angiv fra hvilke kimblade henholdsvis
prostata’s epitel, glatte muskulatur og
bindevævsstrukturer udvikles.
2- Angiv hvorfra epididymis udvikles.
1- Prostata epitel og kirtler er fra
Endoderm. Muskulatur+bindevæv er fra
mesoderm
2-Wolfskegang (ductus mesonephricus)
Beskriv kort Pars Prostatica Urethra
Lumen er halvmåneformet. Bagvæggen
har kam (crista urethralis). Crista har en
forhøjning (colliculus seminalis), hvor
ductus ejaculatorius munder.
Fure mellem colliculus og uthralvæggen,
kaldes sinus prostaticus, og er stedet
hvor kirtler fra prostata udmunder.