Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Forskrift for lineær funktion
a = Hældningskoefficient
b = Skæringspunkt med y-aksen
a = Hældningskoefficient
b = Skæringspunkt med y-aksen
Hældningskoefficient i lineær funktion
Skæringspunkt med y-aksen i lineær, eksponentiel og potensudvikling
Lad være med at huske formlerne; de kan let isoleres fra funktionsforskrifterne.
Forskrift for eksponentiel udvikling
a = Fremskrivningfaktoren. Voksende hvis a > 1, konstant hvis a = 1, aftagende hvis 0 < a < 1.
b = Skæringspunkt med y-aksen

a kan erstattes med e^k. Så er forskriften y = b*e^(kx).
a = Fremskrivningfaktoren. Voksende hvis a > 1, konstant hvis a = 1, aftagende hvis 0 < a < 1.
b = Skæringspunkt med y-aksen

a kan erstattes med e^k. Så er forskriften y = b*e^(kx).
Fremskrivningsfaktor i eksponentiel udvikling
Sammenhæng mellem fremskrivningsfaktor og vækstrate
Nemt og let.
a = Fremskrivningsfaktor
r = Vækstrate i decimal
Nemt og let.
a = Fremskrivningsfaktor
r = Vækstrate i decimal
Fordoblings- og halveringskonstant i eksponentiel udvikling
Forskrift for potensudvikling
Voksende hvis a er positiv, konstant hvis a = 0, aftagende hvis a er negativ.
Voksende hvis a er positiv, konstant hvis a = 0, aftagende hvis a er negativ.
Potensudvikling: Når x ganges med k, ganges y med...
Når x ganges med k, ganges y med k^a.
Når x ganges med k, ganges y med k^a.
Find a i en potensudvikling
1. kvadratsætning
2. kvadratsætning
3. kvadratsætning