• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Betingelser for Lært Hjelpeløshet
1. Nonkontingent sammenheng (handling/ utfall)
2. Forventning om nonkontingent sammenheng
3. Passiv atferd
Funksjonell Passivitet
Passivitet når betingelsene tilsier det.

Klasserom / Tap av ferdigheter
(Initiativ avtar, fordi man er vant til at andre ordner opp, så man ikke trenger)
Self-Efficacy
Bandura:
Personens lærte forventning om suksess (mestringstro).
4 kilder til PSE (Self efficacy)
1. Mestringserfaring
2. Vikarierende erfaring
3. Verbal overtalelse
4. Fysiologisk tilstand
Verbalt styrt atferd
Regelstyring. Spesifiserer:
1. Under hvilke betingelser respons (ikke/) skal forekomme
2. Responsen
3. Konsekvensene som følger avhengig av responsen
(Skinner er trønder, RBK)
Ulike regler
Kontingensstyrt atferd
Regelstyrt atferd
Kommandoer
Kontrollerer konsekvenser
Råd
Påpeker mulige konsekvenser
Regler er...
kontingens spesifiserende stimuli (Skinner, 1969)
Time Perspective, 5 faktorer
1. Past Negative
2. Present Hedonistic
3. Future Oriented
4. Past Positive
5. Present fatalistic
Seligmans 3 effekter
1. Kognitive mangler
2. Motivasjonelle mangler
3. Emosjonelle forstyrrelser

Ikke obs. variabler. Dualisme fulgt av sirkulære forklaringer?
Atferdsanalyse er|
Systematiske undersøkelser av lovmessigheter mellom miljøbetingelser og atferd hos enkeltindivider.
Psykologi
Studiet av atferd og mentale prosesser
No measure should be taken as a measure of anything but itself (Baer)
Forutsetningen for å bruke observasjoner som mål på mentale prosesser er at vi tidligere har kunnet måle de mentale prosessene. Noe vi aldri har kunnet.
Mestringserfaring
En av Banduras kilder til Self Efficacy:

Trening i å løse problemer og faktisk lykkes.
Vikarierende erfaring
En av Banduras kilder til Self Efficacy:

"Kan andre, kan jeg". Ekspert vs. en litt dummere enn deg.
Verbal overtalelse
En av Banduras kilder til Self Efficacy:

Instruksjon/ regelstyring. "Dette fikser du!"
(NB, kan også ha motsatt effekt, - fikser du det hadde man ikke trengt å påpeke det. Læringshistorie.)
Fysiologisk tilstand
En av Banduras kilder til Self Efficacy:

Lavere PSE ved sykdom.
"Jeg kan ikke sette høyderekord i dag"
Begrenset rasjonalitet
Menneskelig kapasitet liten sml. med omfanget av problemene som skal løses. Verden er uoversiktlig, styrt av andres prioriteringer og endrer seg raskt.

(Gorillaen på basketballbanen. Gunnar vs. bokhyller/ interiør.
Grovmasket nett. Lineær tankegang vs. kompleksitet.)
Coaching is...
....the systematic arrangement of feedback systems and contingencies for performance improvement in the relations...
Coaching retter...
sjelden oppmerksomhet mot noe som virker...

Foredler et utgangspunkt som allerede er der.
Dougher: A bigger picture
Konflikt mellom paradigmer med kontekstualistisk og mekanistisk rammeverk:

Analyseenhet, målsetning, krav til forklaring og kausalitet.
Kan ikke sammenliknes på empirisk grunnlag. Prediksjon vs. prediksjon & kontroll.
ZTPI
Zimbardo Time Perspective Inventory

Idealet er situasjonsbetinget fleksibilitet, der man drar på forskjellig typer avhengig av problem og tilgjengelige ressurser.
Past negative
ZTPI faktor (type)
Aversiv holdning til sin fortid

"Jeg kastet bort barndommen min"
Past positive
ZTPI faktor (type)
Varme og sentimentale

"Alt var mye bedre før"
Present fatalistic
ZTPI faktor (type)
Ekstern locus of control. Lært hjelpeløs. Ingenting positivt i fortid, nåtid eller fremtid. Livet er predeterminert.

"Ikke vits med utdannelse, blir ufør allikevel"
Present hedonistic
ZTPI faktor (type):
Risikovillige og impulsive. Nedprioriterer hensyn til fremtidige konsekvenser mot umiddelbar fornøyelse.
Future oriented
ZTPI faktor (type): FTO
Velorganiserte, målrettede, ambisiøse.

"Jobber jeg hardt nå, tjener jeg mer senere".
Kontingensformet atferd
Differensiell forsterkning.

Produkt av tidligere konsekvenser, ikke verbale foranledninger.
Regelstyrt atferd
Atferd under kontroll av verbale stimuli
Kontroll
- Funksjonelle relasjoner mellom klart definerte variabler
- Forutsetning for effektive intervensjoner
- Forutsetter teknisk begrepsapparat med høyt presisjonsnivå (avdekke og formidle)
Funksjonelle sammenhenger
Demonstrert årsaksforhold

(Eksperimentelt vist)
Utfordringer for prediksjon og kontroll
1. Kompleksitet
2. Prioriteringer
3. Andres prioriteringer
4. Raske endringer
6 Konstrukter
1. LH
2. TP
3. FTO
4. PSE
5. Locus of Control
6. Attribusjonsteori
Lært hjelpeløshet er...
Ekstinksjon (nonkontingent forsterkning) og straff av atferdsrepertoit.
Praktiske konsekvenser av LH
Lite tilbøyelig til å gjøre noe nytt (initiativløshet) og lite tilbøyelig til å gjenta atferd som tidligere har vært straffet
LH karakteriseres ved
Passitivitet, lærevansker, flukt & unngåelsesatferd og destruktive kognitive strategier (selvsnakk).

FLUKP
Dimensjoner ved vurdering av normalatferd
MAFO:
Mangel på egnede ferdigheter
Atferdsmangler
Feil stimuluskontroll
Overskuddsatferd
Mentoring
Senior som veileder junior
Åpner systemdører
Ser kritiske faseoverganger
Individet i systemet
4 Ting som iflg Bandura påvirkes av PSE
Selvrapportert: CHEF-P!
Choices
Effort
Feelings
Persistance
Høyere ordens klasse
Består av operanter med felles forsterker.
Atferd av HO klasse oppstår når kontingenser i subklassene overstyres.
Endrede kontingenser i en klasse kan påvirke de andre.
Mobbing. Selvskading. PSE (Catania)
Prestasjonsutvikling
Søker 1:1 relasjon mellom intensjon og effekt av atferd
3 Regler for prestasjonsutvikling
1. Tilstedeværelse (oppmerksomhet)
2. Gjensidig tillit (ut av flytsonen)
3. Måle og bekrefte (generalisering)

Systematisere og tilrettelegge for læringsbetingelser
Relasjonelle ferdigheter (3)
FUFA ser effekten av egen atferd:
1.God til å Forholde seg til Ukjente mennesker i Ukjente sit.
2. God på å levere Forsterkere
3. Stort Atferdsrepertoas