Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

MAKROÖKONÓMIA

A makroökonómia a modern közgazdaságtan egyik ága, a teljes nemzetgazdaságokat (és a közöttük lévő kapcsolatokat) vizsgálja, melyek állapotát aggregált változókon keresztül jellemzi.

A makrogazdaságot kettős aggregálás, azaz összevonás jellemzi, a szereplőkből szektorokat, a termékekből termékcsoportokat hoz létre.

MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI

HÁZTARTÁS SZEKTOR
VÁLLALAT SZEKTOR
ÁLLAM SZEKTOR
KÜLFÖLD SZEKTOR

HÁZTARTÁS SZEKTOR (H)

Háztartások összessége.
Szerepe: áruk (termékek és szolgáltatások) vevője, valamint az ezekhez szükséges tényezők eladója. Ha valami igaz az összes háztartásra, az nem igaz minden egyes háztartásra.
Kereslete: fogyasztás

VÁLLLALAT SZEKTOR (V)

Vállalatok öszessége.
Kereslete: beruházás.

MAGÁN SZEKTOR
(MASZEK)

Háztartás szektor és vállalat szektor együttesen.

ÁLLAM SZEKTOR (Á)

Költségvetési intézmények összessége.
A modern gazdaságban szabályozó szerepe van. pl.: piaci jövedelem allokálása, de beavatkozik a környezet szennyezés ellen is
Kereslete: kormányzati kiadás.

KÜLFÖLD SZEKTOR (K)

Külföldiek hazai befektetései és fordítva.
A modern gazdaságra jellemző, hogy vegyes és nyitott. Magyarország gazdasága is nyitott, a működő tőkének több, mint fele külföldi kézben van. Az export zömét járműgyártás, gépgyártás és az elektronikai ipar adja, az import többségét pedig az ehhez szükséges alapanyagok, valamint a földgáz. Nemcsak termékek, hanem a munkaerő áramlásról beszélhetünk (jelenleg a kivándorlás 20 éves csúcsot döntött, melynek zömét a külföldön munkát vállalók teszi ki).

Kereslete: nettó export.

TERMÉKCSOPORTOK A MAKROÖKONÓMIÁBAN

Fogyasztás
Beruházás
Kormányzati kiadás
Export
Import

FOGYASZTÁS
C (COSUMPTION)

Háztartások vásárlásai. Makrogazdaságban a gazdasági adatok változását %-ban adjuk meg. (2014-ben kb. 17e milliárd Ft. Nyolc év után először emelkedett az egy főre jutó fogyasztás, 2,7%-kal).

BERUHÁZÁS
I (INVESTMENT)

Vállalatszektor olyan vásárlásai, amelyek több évig szolgálják a vállalkozást.
bruttó beruházás = nettó beruházás (bővítés) + amortizáció (pótlás)

KORMÁNYZATI KIADÁS
G (GOVERNMENT)

Állami vásárlások összesége.

EXPORT (X)
IMPORT (IM)

Azon termékek és szolgáltatások összessége, amelyet belföldön állítanak elő és külföldiek vásárolnak meg. Ami két ország közötti kereskedelemben az egyik ország számára export, az a másik szemszögéből importnak számít.


Az export zömét járműgyártás, gépgyártás és az elektronikai ipar adja, az import többségét pedig az ehhez szükséges alapanyagok, valamint a föld-gáz. Nemcsak termékek, hanem a munkaerő áramlásról beszélhetünk (jelenleg a kivándorlás 20 éves csúcsot döntött, melynek zömét a külföldön munkát vállalók teszi ki).

NETTÓ EXPORT
NX

Az export és az import különbsége adja meg a külkereskedelmi egyenleget (NX=X-IM), azaz a nettó exportot. Ez nem egy minőségjelző. MO exportjának 1/3-a Ausztria, Németország és É-Olaszországba megy, így gazdaságunk jelentősen függ ezen országok gazdaságától.

KIBOCSÁTÁS
Q (QUANTITY)

Adott gazdaságban adott időszak alatt megtermelt termékek mennyisége (pl. Mo, 1 év), pénzben mérjük.

JÖVEDELEM
Y (YIELD)

Realizált kibocsátás (azaz a végtermékek összértéke).

BÉR
W (WAGE)

Bérnek számít a munkabér (a bér 80-90%-át teszi ki), bérleti díj, kamat, profit.

MEGTAKARÍTÁS
S (SAVING)

Fogyasztásra fel nem használt jövedelem.

ADÓ
T (TAX)

Háztartás adója (Th): a végső fogyasztót terheli, a vállalat fizeti meg.
Vállalat szektor adója (Tv):


nyereségadó (TAO): alapvetően 10%, 500m felett 19%


IPA: bevétel arányos adó: 2%

TRANSZFER
TR (TRANSFER)

A magánszektor (háztartás+vállalat) adót fizet az államnak, az állam pedig transzfereket ad a magánszektornak (pl. családi adókedvezmény, pályakezdők járulékkedvezménye stb…)

ÁRSZÍNVONAL
P (PRICE LEVEL)

A termék árának termékmennyiséggel súlyozott átlaga.
Ha az árszínvonal nő, akkor inflációról beszélünk, ha csökken, akkor deflációról. Defláció esetén spekuláció miatt a tartós fogyasztási cikkek fogyasztása csökken, ezért gazdaságilag nem olyan jó, hiszen nincs gazdasági növekedés.

GAZDASÁGI MÉRÉSEK JELENTŐSÉGE

Különböző korokat, rezsimeket össze lehessen hasonlítani. Az ENSZ-nél a tagdíj fizetésének alapja.

NEMZETI SZÁMLÁK RENDSZERE
SNA

Hazánkban és más országokban is általában az ENSZ nemzeti számlarendszerének, az SNA-nak 1993-ra kidolgozott, korszerűsített változatát alkalmazzák a makrofolyamatok a összesítéséhez.
Egy-egy makrogazdaság éves eredményeit átfogóan az SNA-alapmutatói tükrözik.

MAKROGAZDASÁG ALAPVETŐ EGYENLETE

Y= C + I + G + (X – IM)

MAKROGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK JELLEMZŐI, SAJÁTOSSÁGAI, ELEMEI

1. Széleskörűség


2. Homogenizálás


3. Árak változása


4. Halmozódás


5. Bruttó és nettó mutatók


6. Hazai és nemzeti mutatók


7. Nemzetközi transzferekSZÉLESKÖRŰSÉG

Csak a társadalmilag szervezett tevékenységek mérhetőek, kimarad a szürke- és feketegazdaság, aránya 18-33%.
A szürke legális, de eltitkolt tevékenység, a fekete gazdaság pedig alapvetően illegális tevékenység.
GDP a gazdasági tevékenységet korlátozott mértékben mérni képes mutató, életminőséget nem jelent. Pl. háztartásokban anyuka otthon főz vs. étterem, azaz a háztartások előállításai nincs benne, illetve egyéb tökéletlenségek

HOMOGENIZÁLÁS

Sokféle terméket hogyan összesítsünk.


Pl. frizura, sertés, bicikli
Az összes kibocsátás vagy bruttó kibocsátás (GO = GROSS OUTPUT) képlete: GO = ∑ (p*Q)
Beszélhetünk folyóáras (azaz mindig az adott év áraival számolva), vagy nominál (azaz változatlan áras) kibocsátásról.

ÁRAK VÁLTOZÁSA


Reálkibocsátás =
Nominális kibocsátás : GDP árindex


HALMOZÓDÁS

Hozzáadott érték = Összes kibocsátás - Folyó termelő felhasználás
(Pl.: a kenyeret számoljuk, nem a hozzá felhaszált gabonát, azután a lisztet, ami a gabonából készült stb...)

BRUTTÓ ÉS NETTÓ MUTATÓK

Nettó beruházás = Bruttó beruházás - Amortizáció
(Általában:


Nettó mutató = bruttó mutató - amortizáció


DE! Ne keverjétek ide a nettó exportot, ami az export és az import különbsége :) )

HAZAI ÉS NEMZETI MUTATÓK

GDP = Bruttó Hazai Termék
NDP = Nettó Hazai Termék
GNI = Bruttó Nemzeti Jövedelem
NNI = Nettó Nemzeti Jövedelem

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK
GDP
GROSS DOMESTIC PRODUCT

= hazaiak hazai termelése + külföldiek itteni termelése

A legátfogóbb mutatószáma annak, hogy egy adott ország egy adott évben mennyi terméket és szolgáltatást állít elő. Pénzben fejezzük ki.

NETTÓ HAZAI TERMÉK
NDP
NET DOMESTIC PRODUCT

= bruttó hazai termék - amortizáció

Az NDP sokkal pontosabb értéket adna, mint a GDP, de az amortizációt nagyon nehéz állami szinten megbecsülni, ezért a bruttót szoktuk használni.

BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM
GNI
GROSS NATIONAL INCOME

= hazaiak hazai jövedelme + hazaiak külföldi jövedelme

Kb. 6-8%-kal nagyobb a GNI, mint a GDP.


NETTÓ NEMZETI JÖVEDELEM
NNI
NET NATIONAL INCOME

GNI – Amortizáció

NEMZETKÖZI TRANSZFEREK

Országok közötti közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelem. EU-val kapcsolatos támogatás „belföldinek” számít!
GNDI = Bruttó Nemzeti Rendelkezésre álló Jövedelem
NNDI = Nettó Nemzeti Rendelkezésre álló Jövedelem

BRUTTÓ NEMZETI RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÖVEDELEM
GNDI
GROSS NATIONAL DOMESTIC INCOMEGNDI = GNI - Kiáramló nemzetközi transzferek (pl NATO tagdíj) + Beáramló nemzetközi Transzferek

NETTÓ NEMZETI RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÖVEDELEM
NNDI
NET NATIONAL DOMESTIC INCOME

= GNDI – Amortizáció