Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

potnimi zlazy telo vylucuje

chlorid sodneho, mocoviny, kyseliny mlecne a urcite mnozstvi vody

glomerulu filtruji

krev

tubulu zabranuji

ztratam soli jejicj zpetnou resorpci

Ryba ma jakou moc?
A clovek?

hypotonickou
hypertonickou

Henleovy klicky zajistuji

zahustovani moci

Nefrony zacinaji v

Bowmanuv vacek

Bowmanuv vacek s glomerulem tvori

ledvinne teslisko, Malgiphiho telisko

Od drenovy vrstvy teka moc do ledvinnych kalichu a ledvinne panvciky a odtamtud:

mocovodem do mocoveho mechyre

Primarni moc je tvorena pri

ultrafiltraci v glomerulech

U cloveka se vytvori denne ........ litru moci

1.5

curame az mame v mocovym mechyre tolik moci?

400-600 ml.