Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/227

Click to flip

227 Cards in this Set

 • Front
 • Back
verum 4x
acc. ev. m. verus, nom.& acc ev. n. verus, waarheid, maar
agitare
opjagen, zich met iets bezighouden, denken over
ara
altaar
regere
rexi-rectum
leiden, sturen, besturen
clamor
clamoris m.
geschreeuw
constare
constiti
vaststaan,
bestaan
kosten
constat
het staat vast
unde
waarvandaan
vanwaar
praeter+
+acc
langs
behalve
pretium
prijs, waarde
geld
accidere
accidi
gebeuren
accidit ut +coni
het gebeurt dat
praebere
praebui-praebitum
aanbieden
se praebere
zich verschaffen
praeda
buit
statim
direct
donum
geschenk
potens
potens, potens, potentis
machtig
procedere
processi,processum
voortgaan
regius
koninklijk
sacer
heilig,
gewijd aan
tribunus
tribuun
tribunus militium
krijgstribuun
tribunus plebis
volkstribuun
pulcher
mooi
dulcis
zoet, lekker, lief
oportet
oportuit
het behoort
forte
nom.& acc. ev. n fortis
toevallig
misschien
nisi forte
of het moest zijn dat
si forte
indien soms
of wellicht
fortiter
op dappere wijze
pellere
pepuli, pulsum
verdrijven
stoten
sperare
hopen, hopen op
facinus
facinoris
daad,
goede daad
wandaad
patere
patui
openstaan
zich uitstrekken
adversus
gekeerd naar
ongunstig
flumine adverso
stroomopwaarts
gignere
genui, genitum
voortbrengen
gigni
genitus sum
geboren worden
genitus +
+abl.
zoon van
inferre
zich begeven naar
zich storten op
preces
precum, f.
smeekbede
superesse+
+dat.
supersum, superfui
over zijn
de meerdere zijn
decernere
decrevi, decretum
vaststellen
toekennen
dubius
twijfelend,
twijfelachtig
canere
cecini, cantum
bezingen
voorspellen
factum
daad
feit
quare
waarom
daarom (rel. aansluiting)
abire
abii, abitum
weggaan
flere
flevi, fletum
bewenen
poscere +
+acc.
popsci
eisen van
quando
wanneer
eens
omdat
reperire
repperi, repertum
vinden
te weten komen
experiri
expertus sum
beproeven
ervaren
repetere
repetii, repetitum
weer opzoeken
terugvragen
herhalen
tellus
telluris, f.
aarde
torquere
torsi, tortum
draaien
slingeren
folteren
comes
comitis m. f.
metgezel,
vriend
deficere a, ab, abs
afvallen van
deficere ad
overlopen naar
canere
cecini, cantum
bezingen
voorspellen
factum
daad
feit
quare
waarom
daarom (rel. aansluiting)
abire
abii, abitum
weggaan
flere
flevi, fletum
bewenen
poscere +
+acc.
poposci
eisen van
quando
wanneer
eens
omdat
reperire
repperi, repertum
vinden
te weten komen
experiri
expertus sum
beproeven
ervaren
repetere
repetii, repetitum
weer opzoeken
terugvragen
herhalen
tellus
telluris, f.
aarde
torquere
torsi, tortum
draaien
slingeren
folteren
comes
comitis m. f.
metgezel,
vriend
deficere a, ab, abs
afvallen van
deficere ad
overlopen naar
fundere
fudi, fusum
gieten
verstrooien
libido
libidinis
lust
willekeur
praemium
beloning
continere
continui-contentum
bijeenhouden
inhouden
discedere
discessi, discessum
uiteengaan
weggaan
donare
iets geven aan
iemand begiftigen met
membrum
deel
lichaamsdeel
membra
membrorum
ledematen
negotium
bezigheid
moeilijkheid
zaak
undique
van alle kanten
aan alle kanten
varius
afwisselend
decus
decoris n.
eer
sieraad
falsus
vals
iactare
pochen op
slingeren
heen en weer bewegen
se iactare
trots zijn op
olim
vroeger
eens
proficisci
profectus sum
vertrekken
sustinere
sustinui, sustentum
omhooghouden
uithouden
vulgus
het volk
acer
acris, acre, acris
scherp
scherpzinnig
fel
anima
wind
adem
ziel
condere
condidi, conditum
stichten
opbergen
verbergen
deducere
deduxi, deductum
(omlaag)brengen
meenemen
furor
furoris m.
razernij
illic
daar
virgo
virginis f.
jonge vrouw
crescere
crevi, cretum
groeien
dimittere
dimisi, dimissum
uiteenzenden
laten gaan
irasci
iratus sum
boos worden op
pertinere
pertinui, pertentum
zich uitstrekken tot
betrekking hebben op
van belang zijn voor
properare
haastig doen
zich haasten
sinus
sinus m.
welving
boezemkleed
binnenste
baai
spiritus
spiritus m.
ademhaling
geest
moed
denique
tenslotte
kortom
frons
frontis f.
voorhoofd
voorzijde
promittere
promisi, promissum
beloven
laten groeien
uter
utra, utrum, utrius
wie/welk van beide(n)
utrum
acc. ev m. uter
nom & acc ev. n. uter
of ( vraagparikel)
utrum....an
-ne ...an
...an
of...of
aliter
aliter ac
anders
anders dan
caedere
cecidi, caesum
omhakken
doden
initium
begin
morari
moratus sum
verblijven
vertragen
motus
motus, m.
beweging
oproer
senex
senis. m.
oude man
senex
senex, senex, senis
oud, bejaard
inferre
intuli, illatum
brengen in
aandoen
deficere
defeci defectum
beginnen te ontbreken
in de steek laten
cetera
de overige dingen
to commit
plegen
innocent
innocence
onschuldig
onschuld
crime
criminal
misdaad
misdadiger
to interrogate
ondervragen
to suspect of
verdenken van
suspicion
suspicious
verdenking
verdacht, wantrouwig; achterdochtig
suspect
verdachte
to investigate
investigation
onderzoeken
onderzoek
to detect
opsporen
to arouse
opwekken
property
eigendom
to assassinate
assassination
vermoorden
moord
to recover
terugvinden
bar
staaf
thug
gewelddadige misdadiger
atrocious
atrocity
afschuwelijk
gruweldaad
to lure
lokken
constable
politieagent
superintendent
inspecteur
to disperse
verspreiden
to employ
gebruiken
detection
opsporing
to pursue
pursuit
achtervolgen
achtervolging
to forge
forgery
vervalsen
vervalsing
hostage
gegijzelde
to threaten
threat
dreigen
bedreiging
to torture
martelen
to despise
verachten
theft
diefstal
precaution
voorzorgsmaatregel
trace
to trace
spoor
opsporen
violence
violent
geweld
gewelddadig
plot
komplot
to hide
verbergen
to plot
samenzweren
to counterfeit
vervalsen
menace
bedreiging
to conceal
verbergen
despicable
verachtelijk
scent
reukspoor
precautionary
voorzorgs-
to crack down on
aanpakken
jeopardy
jeopardize
gevaar
in gevaar brengen
to resort to
z'n toevlucht nemen tot
clue
aanwijzing
to blackmail
chanteren
to rape
rape
rapist
verkrachten
verkrachting
verkrachter
to devide
devision
verdelen
verdeling
to stab
steken
common
gewoon, veel voorkomend
to bribe
bribe
bribery
omkopen
steekpenning
omkoperij
to deceive
deceptive
deception
bedriegen
bedriegelijk
bedrog
to deny
denial
ontkennen
ontkenning
to smash
stukslaan
to stalk
belagen
deceit
bedrog
brutal
brutality
wreed
wreedheid
disgrace
disgraceful
schande
schandelijk
to snatch
weggrissen
credulous
goedgelovig
undeniable
ontegenzeggelijk (zonde twijfel)
brute
onmens
to diguise oneself
zich vermommen
fraud
fraude
involved in
betrokken bij
ransom
to ransom
losgeld
loskopen
shoplifter
shoplifting
winkeldief
winkeldiefstal
to detain
vasthouden
juvenile delinquency
jeugdmisdaad
accomplice
medeplichtige
to accuse
accusation
beschuldigen
beschuldiging
file
dossier
to file away
opbergen
to disclose/reveal
onthullen
to mug
met geweld beroven
to prohibit
prohibition
verbieden
verbod
petty
klein
trail
to trail
spoor
volgen
to thrust
stoten, duwen
to shudder
huiveren
to seek
trachten
correlation
verband
force
to force
geweld
dwingen
to counter
tegengaan
counter-productive
contra-productief
counter-attack
tegenaanval
counterpart
tegenhanger
fugitive
voortvluchtige
however
echter
to molest
lastigvallen
to exclude
uitsluiten
to establish
vaststellen
to loot
plunderen
victim
slachtoffer
rate
percentage
to allege
allegation
beweren
bewering
to expose
exposure
ontmaskeren
ontmaskering
to devise
bedenken
thus
zodoende, op deze wijze
inmate
gevangene
alert
oplettend
on the alert
op z'n hoede
to alert
waarschuwen; alarmeren