• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Lateralisering definisjon

Enkelte prosesser/fuksjoner foregår hovedsakelig i en av hemisfæreneEr hemisfærene helt uavhengige av hverandre?

Nei, de er knyttet sammen av corpus callosum (hjernebjelken), som består av nerver og fibre => de kan kommunisere og fungere som en enkelt enhet

Hvordan oppdaget man det først?

Medisinske studier av pasienter med skader på lokaliseringer på hjernevev

Hva viste skade på venstre hemisfære?

Verbal- og talevene ligger her, samt matte/logikk.


Mister kommunikasjonsevne = afasi.


Skader i ulike deler av hemisfære => ulike typer kommunikasjonsvansker (forstå/kommunisere)
Jenter: viser mindre sjanse for utvikle slike problemer ved skade her => disse evner reppet i begge hemisfærer

Hva viser skade på høyre hemisfære?

Problemer med romlig relasjoner/forståelse


Eks: problemer med å gjenkjenne fjes


- Dr P: mistok kone med hatt
Musikalske- og artistiske evner også.

Hva er "Split Brain"

Roger Sperry fjernet corpus callosum, skilte hemisfærene for å behandle epilepsi.

Split Brain studie takk:

- Fokusere på punkt, bilde/ord vist på høyre eller venstre side av punkt.


- Bilde på høyre synsfelt => sendt til venstre (dominant for språk), klarer beskrive muntlig hva så.


- Bilde på venstre synsfelt => sendt til høyre => klarer ikke beskrive verbalt hva så, men høyre gjenkjenner. Fordi når venstre hånd (styrt av høyre) fikk føle objekter bak skjerm, klarte hånd velge hva som var på bilde.

Problem med slike studier?

Generalisering, så vær forsiktig med å trekke konklusjoner.