Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kolinomimetikumok-csop.
Direkt hatók:
Kolinészterek
Alkaloidok
Indirekt hatók:
Reverzibilis
Irreverzibilis
Direkt ható kolinomimetikumok
Kolinészterek
metakolin
karbakol
karbaminsavas béta.metilkolin
Direkt ható kolinomimetikumok
Alkaloidok
muszkarin
pilokarpin
arekolin
Indirekt ható kolinomimetikumok
Reverzibilis
fizostigmin (eserin)
neostigmin
edrophonium
galantamin
demecarium
piridostigmin
Indirekt ható kolinomimetikumok, koliészteráz-bénítók
Alkilfoszfátok (Irreverzibilis bénítók)
diizopropil-fluoro-foszfát (DFP)
tetraetil-pirofoszfát (TEPP)
parathion (Paraoxom)
mustárgáz
Kolinészteráz-enzim reaktiválása alkilfoszfát-mérgezés után:
pralidoxim-jodid (PAM)
obidoxim-chlorid