Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Forhold der kan påvirke blodprøve resultaterne

Stress


Ophidselse


Transport


Træning


Alfa-2


Glukokorticoid


Forkert håndtering af prøven

Respons på stress/træning

Øget blodstrømning og adrenalin konc => de neutrofile fra circulating pool spules fri af karvæggen og opsamles i prøven.
Miltkontraktion giver en øget frigivelse af lymfocytter i op til 30 min efter stress/træning
Op til 50% forøgelse i hct


"Fysiologisk leukocytose" => kortvarig stigning i WBC (neutrofili og lymfocytose)"Stress og cortikosteroid effekt" => efter langvaring stress/korticosteroidbehandling vil lymfocytterne deponeres i lymfoide væv => neutrofili og lymfopeni
Plasmaprotein koncentrationen kan forøges med op til 10-20 g/L. Glukose kan forøges op til 22 mmol/L.


Der kan ses en mild stigning i muskelenzymer (CK, ASAT) 2-4 fold stigning

Respons på dehydrering

Øget PCV og TP (relativt pga. mindre væske) => calcium er proteinbundet og stiger ligeledes


Nedsat NaCl
Metabolisk acidose ses ved dehydrering => øget calcium og kalium
Nedsat cirkulationsvolumen => prærenal azotæmi => forhøjet BUN (carbamid) og creatinin (falder igen når vi væsker op)
Hvis dehydreringen skyldes diarre ses der istedet tab af protein (albumin) og hesten får hypoproteinæmi selvom den har høj hct => desuden ses fald i magnesium og calcium ved diarre

Håndtering af serumprøver

Lad prøven koagulere ved stuetemp. inden den centrifugeres (indenfor 60 min.), derved undgås falsk lav glukose (opbruges af RBC), falsk stigning i kalium (lækage fra erythrocytter) og falsk stigning i ASAT og LDH (lækage fra erythrocytter)

Hvornår begynder vi at supplere med kalium?

Så snart den er under 3,5 mmol/L.!


Og den skal ikke være over 5, så begynder vi at blive nervøse

Hvad er særligt ved calcium?

Den er pH afhængig og falder derfor ved stigende pH pga. øget proteinbinding

Årsager til lav calcium (hypocalcæmi)

Mælkefeber/græstetani


Anoreksi


Sepsis


Akut nyreskade


Alkalose (høj pH, øget proteinbinding)


Hyperalbuminæmi (øget proteinbinding)


Heste med hikke/pulskolik/diaphragmatic flutter

Årsager til høj calcium (hypercalcæmi)

Ved meget høj calcium tænk tumores! (lymfosarkom og gastric pladecellecarcinom


Akut acidose


Kronisk nyresvigt + høj Ca i foder (alfalfa hø)


Planteforgiftning


Hypoalbuminæmi (lavere proteinbinding, mere frit)Årsager til lav magnesium (hypomagnesæmi)

Kraftig sved


Hypoalbuminæmi


Anoreksi (hvis den stopper med at æde falder Mg)

Årsager til høj magnesium (hypermagnesæmi)

Overdosering af MgSO4 (Epsomsalt)


Nyresvigt


Kraftig træning

Ved blæreruptur ses...

... lav Na og høj K

Årsager til hyponatræmi

DIarre


Sved


Blodtab


Blæreruptur


Ileus

Årsager til hypernatræmi

Saltforgiftning

Årsager til hypochloræmi

Ileus

Årsager til hyperchloræmi

Renal tubulær acidosis

Årsager til hypokalæmi

Anoreksi


Diarre


Ileus

Årsag til hyperkalæmi

Kraftig træning før udtagelse


In vitro hæmolyse sfa. for lang opbevaring inden centrifugering (>6 timer)


HYPP (hyper kalaemic periodic paralysis)


Blæreruptur

Ændringer i fosfat skyldes oftest

kronisk nyresvigt...


Unge dyr har desuden højere niveauer af fosfat uden at det er patologisk...

Intracellulære enzymer der stiger ved muskelskade

CK


ASAT (også lever)


LDH (også lever, nyrer, erythrocytter, leukocytter)

Intracellulære enzymer der stiger ved leverskade

ASAT (også muskel)


GGT (galdegangsenzym, også nyrer og pancreas)


SDH => leverspecifik hos heste!


BASP eller ALP (også osteoblaster)


LDH (også muskel, nyrer, erythrocytter, leukocytter)

Exertional rhabdomyolyse vil giver stigning i

>1000 fold stigning i CK helt akut, hurtigt fald (halveringstid efter 2H, normal efter 12-24 timer)


> 100 fold stigning i ASAT, langsommer stigning og fald (halveringstid ½-7 dage, forhøjet op til 10 dage)

PSSM (polysaccharide storage myopathy) vil give stigning i

>3 fold stigning i CK 4 timer efter 15 min. exercise test (longering).


Derudover kan man tage biopsi for at undersøge muskelcellerne og sende hår/blod til Laboklin for genetisk test

Equine atypical myopathy vil give stigning i

Induceret af toxiner når hestene æder ahornblade med svampeangreb eller ved clostridium toxin

Høj jern skyldes ofte

Hæmolyse i prøven! (alternativt er jernreferencen sat for lavt)
MEDMINDRE vi mistænker intravaskulær hæmolyse

Lav jern skyldes ofte

Inflammation/infektion da kroppen "gemmer" jernet for bakterierne

To typer af leverlidelse vi ofte ser

Toxicoser => Engbrandbæger (Pyrrolidizine alkaloids) og mykotoxiner fra foder/wrap med svampe
Fedtlever => højdrægtige eller lakterende ponyhopper, overvægtige heste med anoreksi => hyperlipæmi som aflejres i leveren da den ikke kan følge med i omdannelsen

Hvornår kan GGT være forhøjet uden at det er tegn på leverskade?

Unge diende dyr i forhold til voksne (høj i colostrum)


Æsler og mulddyr


Fuldblodsheste i hård træning


Ved right dorsal displacement af colon (eller anden lidelse der trykker på galdegangsudmundingen)
Den skal generelt være over 2x normalværdier før vi mistænker leverskade.

Halveringstid af GGT

3 dage

Hvilke heste har naturligt højere niveau af bilirubin=

Varmblodsheste pga. flere erythrocytter

Hvornår ses hyperbilirubinæmi?

Ved faste/anoreksi


Hæmolytisk anæmi


Neonatal isoerythrolyse


Akut leversvigt (stor stigning)


Kronisk leversvigt (mindre stigning)

Hvornår ses hypoglykæmi?

Primært hos føllene ved nedsat fødeindtag, de syge føl skal derfor have glukose!
Sene stadier af endotoksisk shock skal tildeles glukose eller ved lang tids faste, fx ved proksimal enteritis
Generelt skal heste i shock IKKE have sukker da den er rigeligt høj! De skal istedet have hyperton saltvand i de helt akutte stadie...

Hvornår ses hyperglykæmi?

Akut svær kolik (dårlig prognose > 13,9 mmol/L)


Ophidselse, transport, stress


Alfa-2 agonist


Glukokorticoid administration


Cushings syndrom

Hvornår stiger triglyceriderne i blodet?

Ved negativ energibalance og fysiologisk stress, da det er hovedbestanddelen i kroppens fedtdepoter

Hvordan inddeles de forskellige former for triglycerider i blodet?

Hypertriglyceridæmi: >1 mmol/L


Hyperlipædemi: 1-5 mmol/L.


Svær hypertriglyceridæmi: >5 mmol/L.


Hyperlipæmi: >5 mmol/L. + synligt fedt i serum + fedtinfiltration i leveren og andre organer, samt kliniske symptomer: depression, anoreksi, kolik, diarre, kakeksi, ødemer

Nyrelidelser

Prærenal azotæmi


Renal azotæmi


Postrenal azotæmi


Blæreruptur

Prærenal azotæmi

Hypovolæmi


Dehydrering (hyppigste årsager til stigning i nyreværdier)


Hjertesvigt
Generelt et for lavet flow gennem nyrerne så affaldsstofferne ikke cleares fra blodet.

Renal azotæmi

Akut nyresvigt => anuri


Kronisk nyresvigt => PU/PD

Postrenal azotæmi

En obstruktion "efter" nyrerne, såsom urolithiasis eller calculi i nyrer, ureter eller urethra

Indikatorer på nyreproblemer

Creatinin


BUN (blood urea nitrogen)/carbamid

Creatinin

Påvirkes af den samlede muskelmasses størrelse og aktivitet, giver et groft estimat af glomerulo-filtrationsraten


Ikke en sensitiv markør, da 2/3 af nyrerne skal være non-funktionel før vi ser stigning

BUN/carbamid

Urea dannes ud fra aminosyrekatabolisme og intestinal mikroflora i leveren (så lav urea + høj ammonia = leverproblem!) og udskilles i nyrerne (så høj urea = nyreproblem!)
Katabolske processer (feber, sult, corticosteroid beh,) kan give moderat forhøjet BUN

Hvordan kan nyreinsufficiens detekteres tidligere end ved måling af creatinin og carbamid i blodet?

Tag en urinprøve og mål proteinniveauet i urinen (urine specific gravity) for at tjekke deres funktion; kan de opkoncentrere urinen?

Særlige ting omkring hestens RBC

Miltkontraktion kan øges PCV med 50%
Roleau-dannelse ses hvis prøverne ikke vendes grundigt efter udtagning
Umodne erythrocytter frigives ikke til blodet, dvs. der ses ikke retikulocytter ved regenerativ anæmi
Normalt at der er Howell-Jolly bodies (nucleus rester) tilstede i RBC, og er ikke nødvendigvis et tegn på regenerativ anæmi

PCV

Packed cell volume


Procentvise mængde af erythrocytter i blodet => Hæmatokrit (Hct), dvs. hvordan er forholdet mellem celler og væske i blodet


Bestemmes ved mikrohæmatokrit centrifugering (gøres manuelt)

RBC-count

Antallet af erythrocytter pr. L blod


Gøres på maskiner

De tre typer af anæmi

Hæmorrhagisk anæmi (blodtab)


Hæmolytisk anæmi (øget RBC destruktion)


Non-regenerativ anæmi (utilstrækkelig produktion)

Årsager til hæmorrhagisk anæmi (blodtab)

- Endo eller ektoparasitter (ikke så slemt hos heste)


- Mavesår (blodtab til GI-kanalen)


- Pladecellecarcinom i ventriklen

Årsager til hæmolytisk anæmi

- Neonatal isoerythrolyse


- Equine erlichiose


- Equine infectious anemia (anm. pligtig)


- Forgiftninger (krydsreaktioner mellem lægemidler)

Årsager til non-regenerativ anæmi (utilstrækkelig produktion)

Kronisk infektion/inflammation (nedsat erythrocyttal da kroppen prøver at tilbageholde jernet fra bakterierne)
Nyrelidelser

Hvornår giver vi blodtransfusion?

Når hct er under 18% ved akut blodtab, og når den er under 12% ved kronisk anæmi.

Hvilke parametre viser at hesten er anæmisk?

Erythrocyttallet (RBC-count, antal RBC/L.)


Hæmoglobin (falder)


Hct (procentvise mængde af erythrocytter i blodet)

Hvad skal man være opmærksom på mht. fibrinogen?

Den måles i g/L. dvs. at den springer med meget større trin end fx SAA, så vi skal allerede være opmærksomme når den er over 4,5! (norm 1-4)

Normal hct

32-50


Fuldblod i den høje ende, islændere/koldblod i den lave

Normal plasmaprotein

57-74 g/L.


Den nedre ødemgrænse er 40 g/L.


Husk at den kan være falsk forhøjet ved fx enteritis når hesten er dehydreret

"Anemia of inflammatory disease"

EPO hæmmes ligesom jern ved inflammation, så de kan have et fald i PCV og erythrocytter

Hvordan kan man adskille en høj WBC ved en inflammationstilstand fra et stress/træningsrespons?

Den falder hurtigt igen ved næste blodprøve hvis årsagen er stress/træning!


Husk at WBC er bifasisk, dvs. den falder initielt pga. "overwhelming" og stiger så efterfølgende når produktionen bliver sat op, og man kan derfor i det akutte og subakutte stadie tage en måling hvor man rammer et tilfældigt sted på denne kurve, som kan være misvisende.

Hvad er funktionen af albumin?

Albumin er det primære frie protein i blodet (60%) og er en vigtig transportør i blodet, og er ansvarlig for opretholdelse af det kolloidosmotiske tryk.


Derudover er albumin et negativt akutfaseprotein, dvs. den falder ved inflammation, og er en god indikator for kronisk inflammation da den stiger og falder langsomt.

SBE

Standard base excess


Skal ligge mellem -/+ 3


Ved negativ mangler vi base (bicarbonat) dvs. hesten har en acidose, og omvendt.


Påvirkes af laktat og CO2 (virker som syrer, fald i pH) og bicarbonat (base, stigning i pH)

pH < 7,35

Acidose!


Respiratorisk = høj CO2 pga. pneumoni (dårlig udveksling i lungerne) eller dehydrering af vævene (manglende blodforsyning og clearance af CO2 fra vævet)
Metabolisk = tabt bicarbonat gennem fx diarre
Mixed = høj CO2 pga dehydrering af væv + tab af bicarbonat (ses ofte ved kolikhestene/colitis)

Hvad ser vi ved diarre?

Metabolisk acidose pga. tab af bicarbonat og ofte også hypoproteinæmi

pH > 7,45

Alkalose!


Respiratorisk = hyperventilation, for meget CO2 udvaskes


Metabolisk = tab af H+, ses hos "reflux-hestene" hvor der tabes H+ fra ventriklen ved positiv ventrikelskylning, sammen med Cl tab-


Kan også skyldes nyre insufficiens

Hvad skal vi give hestene med alkalose?

Isoton NaCl og/eller hyperton NaCl, og IKKE Ringer acetat/laktat, da noget af det ender som bicarbonat og bidrager til yderligere alkalose

Hvad skal vi gøre med føllene med blæreruptur inden vi starter operationen?

De skal have NaCl og glukose, da det er en co-transporter af kalium ind i cellerne.
Kalium øger risikoen for arytmier under anæstesi, så det er vigtigt at korrigere inden anæstesi!

Kolikhest med mild/moderat smerte - skal vi operere eller ej?

- Hæmolyse i bughulepunktatet + høj laktat => operér!
- Ikke hæmolyse, ikke høj laktat => medicinsk behandling!

Kolikhest med voldsom smerte - skal vi operere eller ej?

Her kan vi ikke bruge laktaten da den er høj både ved strangulation og enteritis!
Derfor bruges temperaturen:


- Temp under 38,5: Operér!


- Temp over 38,5 => sendes i ISO => enteritis

Pulskolik/diaphragmatic flutter/"hikke"

Ses som følge af elektrolytforstyrrelser sekundær til udmattelse, mave-tarmproblemer eller laktation


Alkalose, hypocalcæmi, hypomagnesæmi

Corticosteroider og stress - hvad kendetegner stressleukogrammet?

Leukocytose (leukopeni er ALTID patologisk!)
Neutrofili
Lymfocytopeni

Normalparametre i ledvæske:

- Gennemsigtig, ufarvet


- Viskøs, trådtrækkende, sparsom mængde


- WBC: <0,5 mia/L.


- Protein: <10 g/L.


- Neutrofil %: < 25%


- Glukose: Samme som blod


- Ingen bakterier

Ledvæske ved septisk arthritis:

- Skyet, gul/grøn


- Vandig, tynd, øget mængde


- WBC: >30 mia/L.


- Protein: >25 g/L.


- Neutrofil %: > 75%


- Glukose: Lavere end blod


- Bakterier kan ses (sjældent)

Forskel fra normal ledvæske og DJD

Mere gullig i farven


Viskositeten kan variere, tynd/normal


WBC: <5 mia/L. (højere end normalt)


Neutrofil %: 25%

Inflammatorisk (men ikke septisk) ledvæske:

- Gennemsigtig til let uklar, gullig


- tynd, vandig, øget mængde


- WBC: 2-10 mia/L.


- Protein: > 10 g/L.


- Neutrofil %: >75%


- Glukose: Lavere end blod (men højere end ved septisk)


- Ingen bakterier

Normal laktat i blodet

< 2 mmol/L.

Normal glukose i blodet

Ca. 5

Normalparametre bughulepunktat

Volumen: < 0,5 L.


Farve: Lys-gul og klar


Protein: < 15 g/L. (husk EDTA kan forhøje op til +10)


Laktat: <2 mmol/L.


WBC's: < 5-10 mia/L.


Neutrofil %: < 75%


Ingen bakterier eller plantedele